Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD208
Ders İsmi: Blogging
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NAZLIHAN BEŞİKTAŞ
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Blog kelimesi İngilizce ‘weblog’ yani ‘web günlüğü’ sözcüğünden türemiştir. Bloglar, bir konu hakkında fikir sahibi bir kimsenin günlük olarak yazı yazabildiği, fikirlerini paylaştığı bir ortamlardır. Bu dersin amacı, öğrencilere blog web sitesi tasarımını öğreterek kendi bloglarını oluşturabilme bilgi ve becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği: Blog oluşturma, blog yazarlığı, blog altyapıları, WordPress, Blogger, blog yönetim paneli ve blog ayarları, alan adı, gatget kullanımı, blog Sayfa Yönetimi, blog yayın ayaları ve SEO, Blog Tag ve kategorileri, blog içerik üretimi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Blog oluşturmaya, blog içeriği üretmeye, blog sayfa yönetimine dair temel bilgilere sahip olma; blog altyapıları, blog tag ve kategorileri ve SEO kavramlarını açıklayabilme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Blogger, Wordpress gibi platformları kullanarak blog oluşturabilme, hedef kitleye yönelik doğru ve yaratıcı blog içeriği yaratabilme, blog tag ve kategorileri doğru kullanıp etkin ve etkileşimli blog yönetimi yürütebilme.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Toplumsal sorumluluk bilinci ile blog ve içerik oluşturarak sosyal sorunları ele alan, vatandaşları eğiten ve bilgilendiren yayınlar üretebilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Blog oluşturma ve yönetmeye dair temel bilgi ve kazanımları, iletişimin diğer disiplinlerine aktarabilme. Yeni medya ve iletişim disiplinin alanyazınını blogging perspektifinde değerlendirebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Blog ve içerik üretimi alanında yürütülen araştırma ve çalışmalarda verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Kişisel amaç ve ihtiyaçlara yönelik olarak bağımsız bir blog oluşturabilme, yaratıcı içerik üreterek blog etkileşimi yüksek ve görünür kılabilme. Blog yayıncılığında, sayfa yönetimi, yaratıcı içerik üretimi, görsel tasarım gibi farklı disiplinlerde sorumluluk alabilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma – Derse Genel Bakış. .
2) Blog Nedir ? Amaçları –kullanım alanları – çeşitleri. .
3) Blog Oluşturma: Blog Konusu – Blog İsmi Belirleme. Blog markasını konumlandırma. .
4) Blog Oluşturma: Blog Altyapısı/Platform belirleme (Wordpress, Blogger vs.) .
5) Blog Oluşturma: Alan Adı, hosting ve domain .
6) Blog Yönetme: Blog yönetim Paneli ve Blog Ayarları. .
7) Vize Sınavı. None
8) Blog Sayfa Yönetimi: Blog tasarımı ve gatget kullanımı. .
9) Blog Sayfa Yönetimi: Blog yayın ayarları ve SEO. .
10) Blog Sayfa Yönetimi: Tag ve kategorileri kullanımı. .
11) Blog İçeriği Üretimi: Hedef kitle tanımlama, uygun ton ve dili bulma. .
12) Blog İçeriği Üretimi: Yaratıcı İçerik üretimi ve Bloğa içerik girme. .
13) Örnek Uygulama. .
14) Örnek Uygulama. .
15) final sınavı yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: YouTube ve Video Blog Rehberi (2017). Okan Yüksel - Nirvana Yayınları.
Diğer Kaynaklar: How To Make Money Blogging: How I Replaced My Day-Job and How You Can Start A Blog Today (2013). Bob Lotich.
The Book Blogger Platform: The Ultimate Guide to Book Blogging (2016). Barb Drozdowich.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ödev
Uygulama
Bireysel Proje
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 13 39
Derse Özgü Staj 16 32
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 119