Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE414
Ders İsmi: Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. NEZAHAT HANZADE URALMAN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi HAVVA PALACI
Dr.Öğr.Üyesi SERRA ORKAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Kurumsal sosyal sorumluluğun genel kavramları hakkında bilgilendirme yapılan derste sosyal sorumululuk uygulamaları merkeze alınmaktadır. Sosyal sorumluluk uygulamalarının önemli aktörlerinin çalışmaları incelenerek gönüllülük uygulamalarına ağırlık verilmektedir. İletişim sektörünün önemli noktalarından olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiye erişecekleri bu derste kariyerleri için önemli olan yetileri kazanacaklardır.
Dersin İçeriği: KSS ile ilgili kuramsal bilgiyle uygulama arasındaki ilişkiyi kavrama
KSS’nin başarılmasında bütüncül görüş ve iletişimin rolünü anlama
Gönüllülüğü deneyimleme
Sürdürülebilirlik, etik ve sorumluluk kavramlarını uygulamalar çerçevesinde tartışabilme
Paydaş duyarlılığını gözeten, ilkeli sosyal sorumluluk yaklaşımını en iyi uygulama örnekleri kanalıyla öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Toplumsal duyarlılık sahibi bireyler, yöneticiler ve iletişim uzmanları olma
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş dersi: KSS kavramına genel bakış. Temel kavramlar üzerine tartışma. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Argüden, Yılmaz. "Kurumsal sosyal sorumluluk." Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (2007)
2) KSS'nin temel aktörleri ve uygulama örnekleri Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Argüden, Yılmaz. "Kurumsal sosyal sorumluluk." Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (2007)
3) Sivil toplum kuruluşları; yapıları, işlevleri, çalışmaları. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Argüden, Yılmaz. "Kurumsal sosyal sorumluluk." Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (2007)
4) Özel sektör; KSS çalışmaları. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Argüden, Yılmaz. "Kurumsal sosyal sorumluluk." Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (2007)
5) Gönüllülük kavramı ve uygulamaları. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Argüden, Yılmaz. "Kurumsal sosyal sorumluluk." Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (2007)
6) Ders paydaşları ile tanışma toplantıları, ihtiyaç analizleri. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Argüden, Yılmaz. "Kurumsal sosyal sorumluluk." Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (2007)
7) VİZE SINAVI
8) Gönüllü çalışma gruplarının oluşturulması: Saha ve destek gruplarının oluşturulması. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Volunteering [electronic resource] : why we can't survive without it / Melanie Oppenheimer Handouts will be provided as needed
9) Saha gruplarının çalışmalara başlaması. Destek grupları toplantısı ve rol dağılımlarının (tasarım, iletişim planı, duyurum, organizasyon vb.) yapılması. Ön araştırma çalışmalarının yapılması. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Volunteering [electronic resource] : why we can't survive without it / Melanie Oppenheimer Handouts will be provided as needed
10) Destek gruplarının taslak çalışmalarını sunması. Saha gruplarının çalışmaları hakkında durum raporlarının sunumu. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Volunteering [electronic resource] : why we can't survive without it / Melanie Oppenheimer Handouts will be provided as needed
11) Destek grupların çalışma planlanlarını, takvimlerini ve taktiklerini belirleyerek uygulama öncesi hazırlıkları çalışmaları. Saha gruplarının çalışmalarının devamı. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Volunteering [electronic resource] : why we can't survive without it / Melanie Oppenheimer Handouts will be provided as needed
12) Destek grupları uygulama hazırlıkları değerlendirmesi. Saha grupları durum raporları sunumu. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Volunteering [electronic resource] : why we can't survive without it / Melanie Oppenheimer Handouts will be provided as needed
13) Saha ve destek grupları buluşması. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Volunteering [electronic resource] : why we can't survive without it / Melanie Oppenheimer Handouts will be provided as needed
14) Saha ve destek grupları buluşması. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Volunteering [electronic resource] : why we can't survive without it / Melanie Oppenheimer Handouts will be provided as needed
15) Öğrenci deneyim raporlarının sunumları. Bir sonraki ders için sunumların okunması
16) Öğrenci deneyim raporlarının sunumları. Genel değerlendirme Bir sonraki ders için sunumların okunması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Argüden, Yılmaz. "Kurumsal sosyal sorumluluk." Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (2007)
Diğer Kaynaklar: Volunteering [electronic resource] : why we can't survive without it / Melanie Oppenheimer Handouts will be provided as needed

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 44