Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE412
Ders İsmi: STK'larda Halkla İlişkiler
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. NEZAHAT HANZADE URALMAN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. NEZAHAT HANZADE URALMAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: STK'larda özelleşmiş halkla ilişkiler perspektifine bakmak ve öğrencilerin bu konuda edinecekleri yetilerin kapasitelerini arttırmak.
Dersin İçeriği: Sivil toplum teorileri; Tarihte sivil toplum olgusunun dönüşümü; sivil toplum kavramı; sivil toplumun oluşmasını sağlayan dinamikler; sivil toplum kuruluşu tanımı; kar amacı gütmeyen kuruluş tanımı; sivil toplum kuruluşlarının vizyon, misyon ve amaçları; kar amacı gütmeyen kuruluş kategorisindeki türler; sivil toplumun üçüncü sektör olarak gelişim süreci; üçüncü sektör olarak sivil toplum kuruluşlarının farklı tanımları; farklı siyasi yapılanmalar içinde sivil toplum örgütlerine yönelik yaklaşımlar; demokratik işleyiş açısından sivil toplum kuruluşlarının örgütlenme biçimleri; sivil toplum kuruluşlarında katılımcı örgütlenme yapısı; sivil toplum kuruluşları için iletişim faaliyetlerinin önemi; sivil toplum kuruluşlarının kurum içi iletişimi; sivil toplum kuruluşlarında yazılı iletişimin önemi ve kullanım biçimleri; sivil toplum kuruluşlarının yeni iletişim teknolojilerini kurum içi iletişim sürecine adapte etme biçimleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Kar amacı gütmeyen kuruluşların kurum içi ve kurum dışı halklar ilişkileri hakkında kazanım elde edilecektir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sivil toplum örgütleri kavramının tanımı ve kapsamı. yok
1) Sivil toplum örgütleri kavramının tanımı ve kapsamı. yok
2) Kar amacı gütmeyen kuruluşların işlevleri. yok
3) Kurumsal sosyal sorumlulukta, sivil toplum örgütlerinin yeri. yok
4) Sivil toplum örgütlerinin sınıflandırılması ve özellikleri. yok
5) Sivil toplum örgütlerine katılımı etkileyen unsurlar. yok
6) Toplumsal değişim süreci. yok
7) Toplumsal tepki refleksi ve iletişim süreci. yok
8) Ara sınav- Halkla ilişkiler faaliyetlerinin, Sivil toplum örgütlerinde önemi. yok
9) Sivil toplum örgütlerinde uygulanan halkla ilişkiler yöntemleri. yok
10) Sivil toplum örgütleri tarafından uygulanan Halkla ilişkiler faaliyetinin amacı. yok
11) Sivil toplum örgütlerinde hedef kitle. yok
12) Uluslararası faaliyetler açısından Sivil toplum örgütlerinin önemi. yok
13) Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda sanata ve çevreye verilen desteğin önemi. yok
14) Kar amacı gütmeyen kuruluşların lobicilik faaliyetleri. yok
15) - -
16) - -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: yok
Diğer Kaynaklar: Oyman, Mine, Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar İçin Pazarlama, Detay Yayıncılık, 2013.
Karayel Bilbil, Emel, Halkla İlişkiler Perspektifinden Sivil Toplum, Pales Yayınları.
Biber, A., “Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler”, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2003.
Cengiz, E., “Kar Amacı Gütmeyen Kurumlarda Pazarlama Faaliyetleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2006, 303-409.
Keyman, F., “Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye”, Arzu Karamani (yay. haz.), İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, No.4 (vize)
Kocabaş, F. “Küreselleşme Bağlamında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Güçlendirilmesinde İnternetin Önemi”, Kamu-İş, Cilt 10, Sayı 2, 2008.
Ryfman, P. Sivil Toplum Kuruluşları, İstanbul: İletişim.
Sunar, L. (yay. haz.) Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yönetim Rehberi, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005. (vize)
Uslu, A. T., Marangoz, M., “Kar Amacı Gütmeyen Kurumlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2008,109-138.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Proje Hazırlama
Sosyal Faaliyet
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 3 3 9
Sunum / Seminer 1 1 1
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 12