İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE416
Ders İsmi: Türkiye'de Halkla İlişkiler Uygulamaları
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. NEZAHAT HANZADE URALMAN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. NEZAHAT HANZADE URALMAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin amacı Türkiye'nin değişik dönemlerindeki halkla ilişkiler çalışmalarının detaylı incelenmesi, değerlendirilmesi ve geleceğe dair olasılıkların incelenmesidir.
Dersin İçeriği: Halkla ilişkiler uygulamalarını etkileyen siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel unsurlar; Osmanlı Devleti’nde halkla ilişkiler uygulaması niteliğindeki yöntemler; Cumhuriyet dönemi halkla ilişkiler uygulamaları; 1940-1960 yıllarında Türkiye’de halkla ilişkiler; Türkiye’de halkla ilişkilerin bir uzmanlık alanı olarak geliştirilmesine yönelik ilk çalışmalar; 1980 sonrası Türkiye’de halkla ilişkiler uygulamalarında yaşanan değişimler; Türkiye’de halkla ilişkilerin sektörel çeşitlenmesi; Türkiye’de yeni iletişim teknolojilerinin halkla ilişkilere yansımaları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenciler Türkiye'deki halkla ilişkiler uygulamalarının teorik çerçevede anlayıp ve değerlendirebilecektir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Halkla ilişkilerin gelişimi ve beş dönemi yok
2) Halkla ilişkilerin ortaya çıkış nedenleri: sosyal, politik, ekonomik ve kültürel faktörler yok
3) • Sivil toplum kavramının içselleştirilmesi • Sivil toplum kavramının tarihsel süreç içinde gelişiminin anlaşılması • Dünyada sivil toplum algısının değerlendirilmesi • Türkiye’de sivil toplum algısının değerlendirilmesi • Sivil toplum ve örgütlenme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler Ayhan Biber 2003, Nobel yayın dağıtım 9789755918846
4) • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kriterlerin değerlendirilmesi • Kar amacı gütmeyen kurululşlar için rekabetin tanımlanması • Kar amacı gütmeyen kurumların strateji geliştirmedeki politik sorunları • Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yönetim zayıflığı sorunu • Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda hizmet kalitesi boyutlarının anlatılması • Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda hizmet kalitesinin ölçümünün anlatılması veri yok
5) • Sivil toplum kuruluşlarında pazarlamaya duyulan ihtiyaın anlatılması • Sivil toplum kuruluşlarının pazarlamanın karakteristik özellikleri • Sivil toplum kuruluşlarında pazarlama hedeflerinin belirlenmesi • Sivil toplum kuruluşlarında pazar analizi ve çevresel koşulların değerlendirilmesi • Sivil toplum kuruluşlarında ürün ve hizmet karmasının değerlendirilmesi • Sivil toplum kuruluşlarının pazarlama stratejisinin uygulanması sürecinin anlatılması • Sivil toplum kuruluşlarında pazarlama çalışmalarının değerlendirilmesi sürecinin anlatılması. veri yok
6) VİZE Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler Ayhan Biber 2003, Nobel yayın dağıtım 9789755918846
7) • Sivil toplum kavramının tarihsel gelişm sürecinde değişen anlamlarını açıkla. • Kar amacı gütmeyen kuruluşları hangi finansal ve idari çeşitlenme içinde gördüğümüzü anlat. • Gönüllülüğün kar amacı gütmeyen kuruluşlar için önemini anlat. • Hükümetten bağımsız kuruluşların ne tür hedefleri ve özellikleri olduğunu anlat. • Bir kuruluşun kart amacı gütmemesinin nasıl bir finansal işleyişe işaret ettiğini açıkla. VERİ YOK
8) • Gönüllülük kavramının anlatılması • Gönüllülük psikolojisinin anlatılması • Gönüllü yönetimi konusunun anlatılması • Gönüllülerle iletişimin planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesi • Gönüllülerin sivil toplum kuruluşlarının kamuyla iletişimi açısından öneminin anlatılması. VERİ YOK
9) • Sivil toplum kuruluşlarında katılımvcı ve katılımcı olmayan iletişimin anlatılması • Sivil toplum kuruluşlarında kurum içi iletişim mecraları • Sivil toplum kuruluşlarında kişisel iletişim faaliyetlerinin anlatılması • Sivil toplum kuruluşlarında dönemlik çalışma planlarının oluşturulmasının iletişime katkısının anlatılması • Sivil toplum kuruluşlarının kurum içi iletişiminde yeni iletişim teknolojilerinin kullanımının anlatılması VERİ YOK
10) • Üyelik kavramının anlatılması • Sivil toplum kuruluşlarında üyelerle iletişim yöntemlerinin anlatılması • Üyelik planlamasının anlatılması • Üyelerle iletişimin planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesi • Üyelerin sivil toplum kuruluşlarının kamuyla iletişimi açısından öneminin anlatılması. VERİ YOK
11) • Sivil toplum kuruluşları için kaynak geliştirme yollarının anlatılması • Sivil toplum kuruluşlarının sponsor ve destekçileriyle iletişiminin planlanması • Sponsor ve destekçilerin sivil toplum kuruluşlarından beklentilerinin anlatılması VERİ YOK
12) • Sivil toplum kuruluşlarında halkla ilişkiler hedeflerinin tanımlaması. • Sivil toplum kuruluşlarında uygulanan halkla ilişkiler yöntemlerinin anlaşılması. • Sivil toplum kuruluşlarının halkla ilişkiler stratejisi geliştirmeninin öneminin anlatılması. • Sivil toplum kuruluşlarında halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında örgütlenme ve görev tanımlarının anlatılması VERİ YOK
13) • Sivil toplum kuruluşlarında kampanya planlama sürecinin anlatılması • Eylem planı hazırlama sürecinin anlatılması • Fikir oluşturma aşamasının anlatılması • PEST, SWOT ve BOSS analizinin anlatılması VERİ YOK
14) • Kampanya eylem planının bir parçası olarak izleme ve tanıtım • Kampanya eylem planının bir parçası olarak arşivleme ve tanıtım • Kampanya eylem planının parçası olarak sosyal nmedyanın kullanımının anlatılması VERİ YOK
15) • Dünyadaki sivil toplum kuruluşlarınn çalışmalarının incelenmesi • Dünyadaki sivil toplum kuruluşlarınn çalışmalarının değerlendirilmesi • Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarınn çalışmalarının incelenmesi • Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarınn çalışmalarının değerlendirilmesi VERİ YOK
16) FİNAL Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler Ayhan Biber 2003, Nobel yayın dağıtım 9789755918846

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Asna, Alaeddin, Notlar ve Değerlendirmelerle Bir PR’cının Meslek Anıları, İstanbul: Mediacat, 2004.
Canpulat, Nesrin, Türkiye’deki Hakla İlişkilerin Gelişimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012.
Çekirge Paksoy, Arzu, Türkiye’deki Halkla İlişkiler Uygulamaları, İstanbul, 1999.

Diğer Kaynaklar: none

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ödev
Bilgisayar Destekli Sunum
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 50