Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE351
Ders İsmi: Reklam Metni Yazarlığı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. EYYÜPHAN ERKUL
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin amacı, özellikle dil kullanımı üzerine yoğunlaşarak, basılıdan görsele çeşitli mecralarda yer alan reklam metinlerinin anlaşılması, analiz edilmesi, eleştirilmesi ve yaratılması konularında öğrencileri etkin kılmaktır. Aynı dersin ikinci ayağında, öğrencilerin reklam alanında kullanılan iletişim araçlarına göre yazım tekniklerini öğrenmelerini ve uzmanlık alanının gerekliliklerine göre yazma yeterliliklerini geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Reklam Yazarlığı ve Yaratıcılık; Yaratıcı strateji; Yaratıcı fikir, fikrin doğuşu ve aşamaları; Yaratıcı fikrin bulunmasında yararlanılan teknikler; Reklamda yaratıcı süreç; Görsel/sözel metafor kullanımı; Retorik; Retorik figür; Sözel destek; Basılı reklam ortamları; Reklam yazımı; Başlık; Basılı reklam ortamları; Alt başlık; Ana metin; Kapanış ve slogan; Mektup, broşür-katalog; Yayın yapan reklam ortamları; Televizyon; Senaryo; Format; Story board; Çekim ölçeği; Kamera bakış açısı; Radyo reklamı yazmak; Dijital medya; Dijital medya yazarlığı; Sosyal medya; Online reklam; Mobil uygulama; Push/pull mesaj

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Yaratıcı strateji oluşturma.
2) metafor kullanımı
3) reklam metinlerin yazılabilmesi
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Yaratıcılık kavramının tanımlanması. • Yaratıcılıkla ilgili bilimsel araştırmaların açıklanması. • Yaratıcılığın bileşenlerinin sıralanarak anlatılması. • Yaratıcılığın aşamalarının sıralanarak açıklanması. • Yaratıcı sürecin temellerinin anlatılması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması
2) • Yaratıcı kişilik kavramının açıklanması. • Yaratıcılıkla ilgili genel yanılgıların anlaşılması. • Başarılı reklamın şartlarının listelenerek tanımlanması. • Yaratıcı reklam kavramının tanımlanması. • Yaratıcı reklamın temel özelliklerinin açıklanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
3) • Reklamcılıkta kullanılan yaratıcı stratejilerin açıklanması. • Yaratıcı stratejileri var olan reklamlarla eşleştirilmesi. • Yaratıcı stratejilerin uygulanmasında kullanılan taktiklerin sıralanarak açıklanması. • Yaratıcı stratejilerin uygulanmasında kullanılan taktiklerin var olan reklamlarla eşleştirilmesi. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması. Ödev: Derste açıklanan her bir strateji için birer adet reklam bulunarak bir sonraki derste sunulmak üzere hazırlanması.
4) • Yaratıcı fikir kavramının açıklanması. • Yaratıcı fikrin doğuşunun anlatılması ve aşamalarının sıralanması. • Analiz aşamasının anlatılması. • Kuluçka aşamasının açıklanması. • Fikrin bulunması evresinin anlatılması. • Değerlendirme aşamasının açıklanması. • Uygulama aşamasının anlatılması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
5) • Beyin fırtınası tekniğinin anlatılması. • Nitelik sıralama tekniğinin anlatılması. • Sinektik tekniğinin anlatılması. • Rol yapma tekniğinin anlatılması. • Özellik listeleme tekniğinin anlatılması. • Morfolojik sentez tekniğinin anlatılması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
6) • Problemin tanımlanması aşamasının açıklanması. • Problemin algılanması aşamasının açıklanması. • Problemle yüzleşme aşamasının anlatılması. • Kuluçka be aydınlanma aşamalarının anlatılması. • Kavramların oluşturulması ve uygulanması aşamalarının anlatılması. • Gösterim ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarının anlatılması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
7) • Metafor kavramnının tanımlanması. • Reklamda metafor kavramının açıklanması. • Sözel metafor ve reklamda kullanımın anlatılması. • Görsel metafor ve reklamda kullanımının açıklanması. • Görsel metafor türlerinin sıralanarak açıklanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
8) • Basılı reklam ortamlarının sıralanması. • Kitle iletişim aracı olan basılı reklam ortamlarının sıralanarak anlatılması. • Gazete ve dergi için reklam yazımının açıklanması. • Başlık kavramının örneklerle anlatılması. • Vaat-yarar başlık; haber başlık ve meraklandırıcı başlık çeşitlerinin detaylandırılması. • Belirli bir kitleye hitap eden başlık; buyurgan başlık ve soru başlık konularının örneklerle açıklanması. • Karşılaştırmalı başlık; meydan okuyan başlık; davet başlık konularım-nın örneklerle açıklanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
9) • Gazete ve dergi için reklam yazımının açıklanması. • Başlık kavramının örneklerle anlatılması. • Vaat-yarar başlık; haber başlık ve meraklandırıcı başlık çeşitlerinin detaylandırılması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
10) • Alt başlık kavramının açıklanması. • Ana metin kavramının tanımlanması. • Ana metinde doğrudan satış yaklaşımı ve dolaylı satış yaklaşımının açıklanması. • Kapanış ve slogan kavramlarının açıklanması. • Diğer basılı reklam ortamları olan mektup ve broşür-katalog için reklam metni yazımının ele alınması. • Dönem sonunda tamamlanarak sunulacak metin yazarlığı projesinin açıklanması ve tartışılması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
11) • Yayın yapan mecralar için reklam yazarlığının tanımlanması. • Televizyon reklamı türlerinin (hareketsiz-hareketli-bant) açıklanması. • Televizyon reklamı yapım formatlarının açıklanması. • Gösterme; örnek olay-sorun çözme; sunucu; sürekli kullanılan oyuncu; tanıklık; öykü; müzikal formatlarının tanımlanması. • Televizyon reklamı senaryosunun ve yazım aşamalarının ele alınması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
12) • Story board kavramının örneklerle açıklanması. • Çekim ölçeğinin tanımlanması. • Temel çekim ölçekleri ve özelliklerinin ele alınması. • Kamera bakış açısı konusunun açıklanması. • Televizyon reklamı yazarken dikkat edilmesi gereken noktaların sıralanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
13) • Radyo için reklam yapımının tanımlanması. • Radyo reklamı yazarken kullanılan temel formatlar. • Radyo reklamı yazarken kullanılan yaratıcı yaklaşımların sıralanarak açıklanması. • Örnek radyo reklamlarının incelenerek değerlendirilmesi. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
14) • Dijital medyanın tanımlanması. • Dijital medyanın pazarlama iletişimi içindeki yerinin açıklanması. • Dijital medyanın bileşenlerinin sıralanması. • Dijital medya yazarlığı kavramının tanımlanması. • Dijital medya için yazarken dikkat edilecek noktaların açıklanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Dönem sonunda sunulacak proje için ön hazırlıkların tamamlanması
15) • Final sınavı Final Sınavı
16) Dönem sonu Dönem sonu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık.
Doç. Dr. Ayhan Yılmaz (Ed).
2013 T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3015
Diğer Kaynaklar: Müge Elden
“Reklam Yazarlığı”
İstanbul: İleitşim Yayınları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Okuma
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 0
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 50