Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE454
Ders İsmi: Reklamcılık Tarihi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. NUR ÖZDEN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi SEMRA GEÇKİN ONAT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders ile geçmişten günümüze reklamcılığın gelişim ve değişimi, gerek reklam mecraları gerekse reklam stratejileri bağlamında öğretilecektir. Dünya ve Türk reklamcılığındaki önemli yapıtaşları tarihsel gelişimi içerisinde anlatılacaktır. Dünya ve Türk reklamcılığındaki ekoller ve reklamcılığa damgasını vurmuş reklamcılar hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Modern çağlardan önceki dünyada reklamcılık uygulamaları; ilk basılı reklam örnekleri; sanayi devrimi ve reklamcılık; 20. yüzyılın başlarında reklam ortamı uyandırmak ve reklamcılık; sektör olarak reklamın doğuşu; reklamcılığın pazarlama yaklaşımına katılım süreci; reklamcılıkta yaratıcı devrimin gerçekleştirilmesi; post-endüstriyel çağda reklam; reklam ve reklam ajansında küreselleşme; Türkiye'de reklam ve reklam ajansı; küreselleşmenin Türkiye'de reklamcılık sektörüne yansıması; Türkiye'de ve dünyada reklamcılık alanında mesleki organizasyonun gelişimi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Reklam tarihi bilgisi 2 Dünyada ve Türkiye’de reklamın izlediği gelişimi yorumlayabilme 3 Reklamcılığın günümüzdeki öneminin ve farklı uygulamalarının tarihsel kökenlerini açıklayabilme 4 Türkiye’de ve dünyada reklamcılığın gelişimini karşılaştırabilme
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı • Kapsamı • Gerekçesi • Önemi • Kural ve Gerekleri Koloğlu Orhan; Reklamcılığımızın İlkyüzyılı 1840 - 1940, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000.
2) Genel Olarak Reklam Tarihi • Kapsam • Sınırlılıklar • Kaynaklar Dyer, Gillian; İletişim Olarak Reklamcılık, Çev: M. Nurdan Öncel Taşkıran, BETA Yayınları, 2010.
3) Baskı Öncesi Dönem: Çeşitli işaretleme, tellallık gibi temel reklam biçimlerinin ortaya çıkışı ve gelişimi. Dyer, Gillian; İletişim Olarak Reklamcılık, Çev: M. Nurdan Öncel Taşkıran, BETA Yayınları, 2010.
4) Erken Baskı Dönemi (15. yy–18.yy): Matbaa makinesinin icadıyla ortaya çıkan afiş, poster, el ilanı gibi çeşitli basılı reklam teknikleri ile birlikte gazete ve dergi reklamcılığının gelişim süreci ve etkileri . Dyer, Gillian; İletişim Olarak Reklamcılık, Çev: M. Nurdan Öncel Taşkıran, BETA Yayınları, 2010.
5) Yayılma Dönemi (1840–1900): Sanayi devriminin etkisi paralelinde üretime dayalı pazar ekonomisi, ulaşım ve eğitim alanında yaşanan hızlı gelişim karşısında basılı reklamcılığın etki alanının gelişmesi ve ilk reklam ajanslarının ortaya çıkışı. YOK
6) Bütünleşme Dönemi (1900–1925): reklam ortam ve tekniklerinde, ajans işleyişin yaşanan gelişimlerin değerlendirilmesi, ulusal ve uluslararası reklam birliklerinin ve derneklerinin ortaya çıkış süreci. Poe, Marshall T.; İletişim Tarihi, Çev: Umut Yener Kaya, Islık Yayınları, 2015.
7) Bilimsel Gelişme Dönemi (1925–1945): radyo ve televizyon reklamcılığının ortaya çıkışı, reklam çalışmaları açısından araştırma metotlarının öneminin anlaşılması ve kullanılması sürecinde reklamcılığın değişen boyutu, reklam ile pazar ve tüketici analizi ilişkisinin kurulması. Poe, Marshall T.; İletişim Tarihi, Çev: Umut Yener Kaya, Islık Yayınları, 2015
8) Ara sınav (Vize) Tungate, Mark; Reklamcılığın Global Tarihi, Çev.: Levent Göktem, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2008. - Koloğlu Orhan; Reklamcılığımızın İlkyüzyılı 1840 - 1940, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000. - Sezer, Kemal; Reklam Kuşakları 1940-2000 Sektörün 60 Yılı, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014 Yardımcı Kaynaklar: - Poe, Marshall T.; İletişim Tarihi, Çev: Umut Yener Kaya, Islık Yayınları, 2015. - Yüksel, Ünsal; Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri, 2. Baskı, Tivi Reklam, İstanbul, 1984. - Dyer, Gillian; İletişim Olarak Reklamcılık, Çev: M. Nurdan Öncel Taşkıran, BETA Yayınları, 2010.
9) Ticari Ve Sosyal Bütünleşme (1945–1970): Liberal ekonomilerin yayılması ve üretim-tüketim dengesinde yaşanan değişimin etkisi sonucu ortaya çıkan imaj merkezli gelişim süreci ve sonuçlarının kavranması. Poe, Marshall T.; İletişim Tarihi, Çev: Umut Yener Kaya, Islık Yayınları, 2015.
10) Yaratıcı Devrim: Bill Bernbach ve 60’lı yıllarda reklam dünyasındaki değişimler. Sezer, Kemal; Reklam Kuşakları 1940-2000 Sektörün 60 Yılı, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014
11) Marka Dönemi (1970-1980): Tüketici zihninde markaların artan önemi ve reklamcılık uygulamalarının marka temelinde gelişim göstermesi. Sezer, Kemal; Reklam Kuşakları 1940-2000 Sektörün 60 Yılı, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014
12) Post Endüstriyel Dönem (1980-1990): Reklam mesajlarında farklılaşma ve yaşam tarzı reklamcılığının yükselişi. Dyer, Gillian; İletişim Olarak Reklamcılık, Çev: M. Nurdan Öncel Taşkıran, BETA Yayınları, 2010.
13) Küreselleşme Dönemi (1990-2000): Ulusal pazarların entegrasyonu ile uluslararası pazarların doğuşu, network ajansların ortaya çıkışı ve bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı. Tungate, Mark; Reklamcılığın Global Tarihi, Çev.: Levent Göktem, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2008.
14) Dijital Reklamcılığın Yükselişi (2000 ve sonrası): Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi paralelinde teknoloji merkezli, çevrimiçi, etkileşimli reklam anlayışının ortaya çıkışı. Tungate, Mark; Reklamcılığın Global Tarihi, Çev.: Levent Göktem, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2008.
15) Reklamcılığın Geleceği Sezer, Kemal; Reklam Kuşakları 1940-2000 Sektörün 60 Yılı, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014
16) FİNAL Tungate, Mark; Reklamcılığın Global Tarihi, Çev.: Levent Göktem, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2008. - Koloğlu Orhan; Reklamcılığımızın İlkyüzyılı 1840 - 1940, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000. - Sezer, Kemal; Reklam Kuşakları 1940-2000 Sektörün 60 Yılı, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014 Yardımcı Kaynaklar: - Poe, Marshall T.; İletişim Tarihi, Çev: Umut Yener Kaya, Islık Yayınları, 2015. - Yüksel, Ünsal; Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri, 2. Baskı, Tivi Reklam, İstanbul, 1984. - Dyer, Gillian; İletişim Olarak Reklamcılık, Çev: M. Nurdan Öncel Taşkıran, BETA Yayınları, 2010.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık
Diğer Kaynaklar: Tungate, Mark; Reklamcılığın Global Tarihi, Çev.: Levent Göktem, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2008. -

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Juri 0 3 0
Toplam İş Yükü 42