Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE201
Ders İsmi: Pazarlama İletişimi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ZEYNEP GENEL
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. NEZAHAT HANZADE URALMAN
Doç. Dr. ZEYNEP GENEL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı pazarlama kavramını tarihsel süreci içerisinde değerlendirerek, dönüşen pazarlama strateji ve uygulamalarını, yeni medya ile birlikte ortaya çıkan yeni pazarlama iletişimi kavram ve uygulamalarını anlatmaktır.
Dersin İçeriği: Pazarlama karmasına yönelik farklı yaklaşımların incelenmesi; Pazarlamanın teknolojiyle ilişkisinin anlatılması; Final projesinin tartışılması; Veri tabanı pazarlamanın anlatılması; İşletmelerin internet ortamından yararlanma biçimlerinin tanımlanması; Sosyal medya pazarlamasının tanımlanması; Sosyal medya üzerinde pazarlama çalışmalarının planlamasında dikkat edilmesi gereken unsurların irdelenmesi; Veri tabanlarının ve verilerin pazarlama amacıyla kullanımının işletmelere sağladığı yararların açıklanması; Blog uygulamasının ve blog türlerinin tanımlanması; Mikroblog’un tanımlanması; Marka farkındalığı yaratma açısından medya paylaşım sitelerinin tanımlanması; Mobil pazarlama kavramının tanımlanması; Mobil teknolojilerin olanak tanıdığı yeni pazarlama kurgularını anlatılması; Sosyal pazarlamanın açıklanması; Yeşil pazarlamanın tanımlanması; Gerilla pazarlamanın tanımlanması; Etkileşimli pazarlamanın tanımlanması; Ağızdan ağıza pazarlama kavramının tanımlanması;

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bu derste öğrenci pazarlama kavramını ve pazarlamanın tarihsel gelişimini teorik bir sıralamada edinmektedir. Ders kapsamında Rossister ve Percy'nin stratejik iletişim yaklaşımı kapsamında iletişim amaçları öğrenilmektedir. Dönem projesi ile bu amaçlar bir analiz ile uygulanmaktadır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ders kapsamında teorik olarak gösterilen çalışmalar bir analiz projesi ile finalde uygulanmaktadır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Eğitmen ve öğrencilerin konular üzerinde tartıştığı atölyelerin gerçekleştirilmesi Örneklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Ders içeriğinin tanımlar. • Pazarlama kavramını ve bileşenlerini açıklar. • Tüketici merkezli pazarlama karması yaklaşımlarını açıklar. • Pazarlamada üretim, ürün ve satış anlayışını açıklar. • Bütünsel pazarlama anlayışını tanımlar. Ders içeriğinin ve kitabının gözden geçirilmesi
2) • Pazarlamanın gelişim sürecinde yararlanılan bilgi teknolojilerinin listeler. • Pazarlamanın gelişim sürecinde bilgi teknolojilerinin yarattığı değişimleri açıklar. • Bilgi teknolojileriyle ortaya çıkan yeni pazarlama yaklaşımlarını açıklar. • Bilgi teknolojileriyle ortaya çıkan yeni uygulamaları tanımlar. • Modern pazarlama ve geleneksel pazarlamayı karşılaştırır. Final projesi çalışmasının başlatılması İlgili ders notlarının okunması
3) • Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin pazarlamaya etkilerini anlatır. • İnternet ortamında pazarlama yöntemlerinin anlatır ve planlar. • Veri tabanlarının pazarlamada etkili kullanımının değerlendirir. • Pazarlamada veri tabanlarına dayalı strateji geliştirmenin yollarını açıklar. • Veri tabanlarının kullanımının rekabet açısından önemini açıklar. Final projesi çalışmasının başlatılması İlgili ders notlarının okunması
4) • İnternet ortamının etkili marka iletişime yönelik katkılarını açıklar. • Pazarlamayı web 1.0 boyutu ve web 2.0 boyutuyla açıklar ve karşılaştırır. • Web 2.0 ile ortaya çıkan tüketici davranışlarındaki değişimi değerlendirir. • Web 2.0 ortamının araçlarını ve platformlarını özellikleri bakımından tanımlar. • Web 2.0 ortamının araçlarını ve platformlarını tüketici davranışlarını etkilemesi bakımından değerlendirir. Final proje çalışmasının sürdürülmesi Örneklerin değerlendirilmesi. İlgili ders notlarının okunması
5) • Sosyal medya pazarlamasını açıklar. • Sosyal medya pazarlamasındaki yöntemleri planlar. • Sosyal medya pazarlamasına yönelik strateji geliştirir. • Sosyal medya pazarlaması ile yeni ortaya çıkan yöntemlerin uygulama biçimlerini anlatır. • Sosyal medya pazarlaması çalışmalarını değerlendirir. Final proje çalışmasının sürdürülmesi İlgili ders notlarının okunması
6) • Popüler sosyal medya araçlarında pazarlama çalışmalarını anlatır. • Sosyal medya araçlarındaki pazarlama çalışmalarını değerlendirir. • Sosyal ilişki ağlarını pazarlama açısından etkili kullanmayı açıklar. • Sosyal ilişki ağlarındaki kurumsal uygulamaları pazarlamaya etkileri bakımından değerlendirir. • Ürün odaklı ve kurumsal odaklı markalama çalışmalarını sosyal medya üzerinde planlamayı açıklar. Final proje çalışmasının sürdürülmesi İlgili ders notlarının okunması
7) • ARA SINAV • Veri tabanlarının ve verilerin pazarlama amacıyla kullanımının işletmelere sağladığı yararların açıklanması • Sosyal medyanın pazarlama açısından gerekli iletişimsel özelliklerini tanımlar. • Tüketicilerin sosyal ağlara kayması ve geleneksel kanallara güveninin azalmasıyla birlikte pazarlama yöntemlerinde bir dönüşümü değerlendirir. • Sosyal medya pazarlamasının geleneksel pazarlamadan farkını tanımlar. Final proje çalışmasının sürdürülmesi İlgili ders notlarının okunması
8) • Blogların pazarlama iletişimindeki yerini açıklar. • Blog türlerini açıklar. • Blogların, blog sahipleri için sağladığı temel özellikler ve yararları açıklar. • Organizasyonların blog sahipleriyle iletişim kurma yöntemlerini açıklar. • Kurumsal blogların pazarlama ve halkla ilişkiler amaçlı kullanım yollarını anlatır. Final proje çalışmasının sürdürülmesi İlgili ders notlarının okunması
9) • Mikroblogu tanımlar. • Mikroblogların pazarlama iletişimindeki yerini ve işlevini açıklar. • Kurumların mikrobloglamadan sağladığı yararı açıklar. • Mikroblog kullanımı ve tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi çözümler. • Mikrobloglardan pazarlama stratejisi oluşturmada nasıl yararlanılacağını açıklar. Final proje çalışmasının sürdürülmesi İlgili ders notlarının okunması
10) • “YouTube” ve “Flickr” türü medya paylaşım sitelerinin pazarlamada kullanım amaçlarını açıklar. • Pod yayınlarının pazarlamada kullanım amacını ve yöntemlerini açıklar. • Pod yayınlarının pazarlamada kullanım yöntemlerini açıklar. • B2B iletişimde podcast kullanım yollarını açıklar. • Pod yayınlarının çeşitli kullanım alanlarını açıklar. Final proje çalışmasının sürdürülmesi İlgili ders notlarının okunması
11) • Mobil pazarlama kavramını açıklar. • Mobil pazarlama stratejilerini açıklar. • Dünyada mobil pazarlamanın gelişim sürecini anlatır. • Mobil pazarlamanın amaçlarını sıralar. • Mobil teknolojilerle doğan yeni pazarlama kurgularını anlatır. Final proje çalışmasının sürdürülmesi Sınıf içi ortaya çıkan konular hakkında değerlendirme yazısının yazılması
12) • ARA SINAV 2 • Pazarlama iletişiminde blogların kullanım amacı ve yöntemlerini açıklar. • Pazarlama iletişiminde mikroblogların kullanım amacı ve yöntemini açıklar. • Pazarlama iletişiminde medya paylaşım sitelerinin kullanım amacı ve yöntemini açıklar. • Mobil pazarlama stratejilerini değerlendirir. Sınıfta tartışmak üzere ilgili konularla örnek çalışmaların araştırılması.
13) • Sosyal pazarlama kavramını tanımlar. • Yeşil pazarlamayı tanımlar. • Yeşil pazarlamaya yönelik iletişim uygulamalarını açıklar. • Gerilla pazarlamayı tanımlar. • Gerilla pazarlamada kullanılan iletişim yöntemlerini açıklar. Örneklerin değerlendirilmesi. Sınıf içi tartışma.
14) • Etkileşimli pazarlama kavramını açıklar. • Etkileşimli pazarlama kapsamındaki uygulamaları anlatır. • Ağızdan ağıza pazarlama kavramını açıklar. • Ağızdan ağıza pazarlama uygulamalarını açıklar. • Güncel pazarlama trendlerini karşılaştırır. Örneklerin değerlendirilmesi. Sınıf içi tartışma.
15) • Final Projesi. • Final Sunumu. • Çeşitli pazarlama trendleri kapsamında gerçekleştirilen iletişim uygulamalarını anlatır. • Çeşitli pazarlama trendleri kapsamında gerçekleştirilen iletişim uygulamalarının etkilerini değerlendirir. • Pazarlama trendlerini karşılaştırır. Öğrenci sunumları Örneklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi Sınıf içi tartışma.
16) Dönem sonu Dönem sonu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yeni Pazarlama Trendleri 2010 Mediacat Yayıncılık
Diğer Kaynaklar: Marka Mitolojisi: Ağızdan Ağıza Reklam, Yeni Pazarlama Trendleri A. Baysal 2010 I MediaCat Yayınları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sunum
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 1 % 0
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Rapor Teslimi 1 % 10
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 1 50 50
Arazi Çalışması 1 10 10
Sunum / Seminer 1 1 1
Proje 1 50 50
Ödevler 1 50 50
Küçük Sınavlar 1 10 10
Ara Sınavlar 1 1 1
Rapor Teslimi 1 30 30
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 203