İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ANT302
Ders İsmi: Antropoloji II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HALE AKSUNA
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi İLKER ÇAYLA
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri klasik sosyal ve kültürel antropoloji kuramlarıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu kuramların ele aldığı temel kavram ve temalara genel bir bakış sağlamaktadır.
Dersin İçeriği: Dersin içeriği sosyal ve kültürel antropoloji temel kuramlarıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu kuramların ele aldığı belli başlı kavram ve temalara genel bir bakış sağlamaktadır. Bunlar arasında kültürlenme, adaptasyon, siyasi örgütlenme, din, totem, tabu ve takas sistemleri gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Dönem sonunda, öğrenciler, disiplinin temel unsuru olan "kültür" kavramının farklı tanımları üzerinden karşılaştırmalı bilgiye sahip olacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Klasik (evrimci, işlevselci, yapısal-işlevselci) kuramlar ve öncü kuramcılardan haberdar olmak
2) Kültür kavramının farklı tanımlarını bilmek
3) Klasik antropolojinin ilgi alanları ile ilgili genel bilgiye sahip olmak
4) Kültürlenme, adaptasyon, evlilik, akrabalık, siyasi örgütlenme, din, totem, tabu ve takas sistemleri gibi temaları bilmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sosyal kültürel antropolojinin tanıtımı, bazı temel konular kavramlar ve deneyimler Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) Antropolojinin kapsamı diğer bilimlerle ilişkisi, antropoloji kuramı: yaklaşımlar ve sınırlılıklar Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) Alan araştırması, yöntem ve teknikler Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) Kültür kavramı, kültürel süreçler, kültürün özellikleri, kültürel farklılıklar, kültürel uyarlanma, kültürleme, kültürleşme Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) Toplumsal cinsiyet, evlilik Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) Akrabalık ve aile Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) Tekrar Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
8) Ara Sınav Yok
9) Kültür ve karakter, dil ve iletişim, ideoloji ve simgesel sistem, simgeler, göstergeler Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
10) Toplumsal örgütlenme, denetim, etniklik, kimlik, etnikmerkezcilik Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) Din ve tören Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) Modern dünya sistemi, endüstrileşme, globalleşme, çokkültürlülük, tüketim kültürü, popular kültür Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) Antropoloji ve Sosyal Hizmet Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) Tekrar Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) Final Dersin sorumlu öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin içeriği sosyal ve kültürel antropoloji temel kuramlarıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu kuramların ele aldığı belli başlı kavram ve temalara genel bir bakış sağlamaktadır. Bunlar arasında kültürlenme, adaptasyon, siyasi örgütlenme, din, totem, tabu ve takas sistemleri gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Dönem sonunda, öğrenciler, disiplinin temel unsuru olan "kültür" kavramının farklı tanımları üzerinden karşılaştırmalı bilgiye sahip olacaklardır.
Diğer Kaynaklar: Bates, Daniel. 2009. Yirminci Yüzyılda Kültürel Antropoloji: İnsanın Doğadaki Yeri. Durkheim, Emile. 1895. Sosyolojik Metodun Kuralları. Geertz, Clifford. 1973. Kültürlerin Yorumlanması. Haviland, William vd. 2006. Kültürel Antropoloji. Mauss, Marcel. 1960. Sosyoloji ve Antropoloji. Özbudun, Sibel vd. 2012. Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 3 9 27
Ödevler 2 20 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Rapor Teslimi 1 20 20
Final 1 48 48
Toplam İş Yükü 165