Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ISLT320
Ders İsmi: İş Fikri Geliştirme
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SİBEL ÖZDEMİR
Dersi Veren(ler): Ar.Gör. ATEŞ EROL
Dr.Öğr.Üyesi SİBEL ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Erken faz girişimcilik aktiviteleri, yaratıcılık, tasarımcı düşünme, inovasyon yönetimi, ayaklanma safhası, değer yaratmak, iş fikrini tanımlamak, iş fikri geliştirme süreci, iş fikrinin sunumu, müşteri memnuniyeti ve ödemeye yatkınlık, fizibilite prosedürleri ve teknikleri.
Dersin İçeriği: Girişimci aktivitelerinin ilk aşamaları; yaratıcılık; tasarım düşüncesi; yenilik yönetimi; başlangıç aşaması; değer yaratma; iş fikri tanımlama; iş fikri olgunlaştırma; iş fikri sunumu; müşteri takdiri ve ödeme isteği; teknik ve prosedürel fizibilite.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Yaratıcılık sürecini, iş fikrini ve içeriğini geliştiren teknikleri açıklamak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Yaratıcı fikirleri ticari fırsata dönüştürmeyi analiz etmeleri,
2) • Girişim fikrinin nasıl teklif edileceği ve sunulacağı konusunda yorum yapabilmeleri,
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersin tanıtılması • Beklentilerin açıklanması • İş Fikri projesinin nasıl hazırlanacağının gösterilmesi • Proje gruplarına karar verilmesi
2) • Yaratıcılık kavramının açıklanması • Yaratıcılık&İnovasyon farkının tartışılması • Yaratıcılık, inovasyon ve icat arasındaki farkların belirtilmesi • Küresel dönüşüm, rekabet ve teknolojik gelişimlerin açıklanması Ders içeriği üzerine değerlendirme Ders içeriği ve materyaller konusunda bilgi sahibi olmak adına öğrencilerin öğrenci sistemine giriş yapmaları
3) • Yaratıcılık sürecinin tanımlanması • Yaratıcılığı ve yaratıcılığın etikle ilişkisini engelleyen faktörlerin belirlenmesi • Yaratıcı iş fikirlerinin belirtilmesi • Bireysel yaratıcılığın ve grup yaratıcılığının tanımlanması Ödev: Bir milyar dolarınız olsaydı ne yapardınız?
4) • Yaratıcı düşünme tekniklerinin sıralanması ve açıklanması • Yöntemler arasındaki farkların şekillendirilmesi • Düşüncenin değer farklılıkları • Bu yöntemleri kullanarak girişimci fikir türlerinin nasıl geliştirileceğinin tanımlanması Bireysel çalışma: Web araştırma: Yaratıcı fikirlere örnekler bulunuz.
5) • Eleştirel düşünmenin açıklanması • Eleştirel düşünme yaklaşımlarının açıklanması • Eleştirel düşünme yaklaşımlarının yeni girişimlerde kullanılması
6) • Fikir toplama süreçlerinin ve yöntemlerinin açıklanması • Toplama yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları • Fikir toplama faktörlerine etki eden önemli etkenler
7) • VİZE • Fikre 8 boyutlu yaklaşımın açıklanması (8D)
8) • Yeni girişim fırsatlarının değerlendirilmesi • Timmon modelinin açıklanması • Nasıl efektif kısa konuşmalar yapılır ?
9) • İş fikirlerinde talep yaratımının test edilmesi • İnovasyonların başarıyla ticarileşmesini sağlayacak uygun iş modelinin seçiminin önemi • Ticarileşme süreci prensiplerinin tanıtılması
10) • İş fikri geliştirme nedir • ‘Fikirlerin geliştirilmesi’ kültürü nasıl tanımlanır
11) • Fikri hakların açıklanması • Ulusal ve uluslararası fikri haklar mülkiyetinin tanımlanması • Fikri haklar mülkiyetinin sicile işlenmesi nasıl olur • Fıtri fikri haklar mülkiyeti • Lisanslanmanın tanımlanması
12) • Beraber oluşturma teorisi hakkında bilgilendirme • Paydaşlarla beraber yaratmanın motivasyon kaynaklarının açıklanması • Örgüt dışı düşünme nedir yararları • DART modelinin şekillendirilmesi
13) • İş planı sunumları
14) • İş planı sunumları
15) final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Steve Blank and Bob Dorf. The Startup’s Owner Manual. The Step-by-Step Guide for Building a Great Company, K&S Ranch, Inc. Publishers, 2012.

Alexander Osterwald and Yves Pigneur. Business Model Generation. John Wiley & Sons, Inc., 2010.


Diğer Kaynaklar: Ries, E. (2011) The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses, Portfolio Penguin. ISBN-10: 0670921602 ISBN-13: 978-0670921607.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 15
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 57
Sunum / Seminer 14 42
Ara Sınavlar 1 7
Final 1 14
Toplam İş Yükü 162