Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ISLT448
Ders İsmi: Uluslararası Pazarlama
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. FÜSUN FESLİ
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. FÜSUN FESLİ
Doç. Dr. EDİN GÜÇLÜ SÖZER
Dr.Öğr.Üyesi CEYDA OVACI
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası pazarlamanın tanımını, kapsamını, farklı yönetimsel yaklaşımları ve pazarlama stratejisini etkileyen faktörleri açıklamaktır. Dersi tamamlayan öğrenciler küresel çapta ekonomik, sosyal, kültürel, politik, yasal çevresel faktörler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Küresel bağlamda pazar bölümlendirme, hedef kitle belirleme, konumlandırma ve pazarlama karması stratejisi gibi konuları anlayacaklardır.
Dersin İçeriği: Küresel pazarlama çevresi; küresel bilişim sistemleri ve pazar araştırması; bölümlendirme, hedef kitle, ve konumlandırma; ithalat, ihracat, ve kaynak edinme; küresel pazar giriş stratejileri: lisans, yatırım, ve stratejik birleşmeler; küresel pazarlarda marka ve ürün kararları; fiyatlandırma kararları; küresel pazar dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım; küresel pazarlama iletişimi kararları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Uluslararası pazarlamanın temel prensipleri ve uygulanan stratejileri tanımlamak ve ekonomik, kültürel, sosyal ve yasal faktörleri açıklamak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) • Uluslararası pazarlarda Pazar bölümlendirmesi hedef kitle seçimi ve konumlandırma stratejilerini anlamak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) • Küreselleşme ve lokalizasyon tartışmasını pazarlama karması (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) stratejisi üzerinden tartışma
2) • Uluslararası pazarlara giriş stratejilerini öğrenme

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Pazarlamanın temel özelliklerini ve uluslararası pazarlamayı tanımlamak • Uluslararası pazarlama stratejilerini anlamak • Uluslararası pazar fırsatlarını açıklamak • Uluslararası pazarlamaya yön veren faktörleri ve sınırlandıran etmenleri açıklamak
2) • Uluslararası ekonomik çevreyi etkileyen faktörleri ve oluşmakta olan değişimleri anlamak • Uluslararası pazarlama stratejisini etkileyen ekonomik faktörleri tanımlamak • Pazar gelişiminin aşamalarını anlamak • Uluslararası gelir dağılımı ve nüfusun pazarlama stratejilerine etkilerini açıklamak Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
3) • Uluslararası politik ve yasal çevreyi etkileyen faktörleri ve oluşmakta olan değişimleri anlamak • Uluslararası pazarlama stratejisini etkileyen politik ve yasal faktörleri tanımlamak • Uluslararası firmaların aralarındaki anlaşmalar ve anlaşmazlıklara etki eden faktörleri açıklamak Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
4) • Kültürü ve öğelerini tanımlamak • Kültürel faktörlerin uluslararası pazarlama stratejisine etkilerini açıklamak • Tüketicilerin algı, tutum, satın alma ve tüketim davranışlarında farklılıklara neden olan kültürel faktörleri tanımlamak • Uluslararası kültürel çevre Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
5) • Küresel, uluslararası ve lokal pazarları tanımlamak • Uluslararası pazarlama stratejisinde müşteri değerinin önemini açıklamak • Uluslararası müşteriler ve tüketiciler Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
6) vize sınavı
7) • Uluslararası pazarlama bilgi sisteminin bileşenlerini açıklamak • Pazar bilgi kaynaklarını anlamak • Pazar araştırma sürecinin aşamalarını açıklamak • Uluslararası pazar araştırmasının aşamalarını açıklamak
8) • Uluslararası pazarlama araçları ile pazar bölümlendirme, hedef kitle belirleme ve konumlandırma stratejilerini belirlemeyi açıklamak • Uluslararası ve küresel pazarları bölümlendirirken kullanılan faktörleri açıklamak • Uluslararası ürün konumlandırma stratejisine etki eden faktörleri açıklamak Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
9) • Uluslararası pazarlara giriş stratejilerine etki eden faktörleri açıklamak • İhracat yapılacak pazarları belirlerken kullanılacak unsurları anlamak • Uluslararası pazar genişleme stratejilerini tanımlamak Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
10) • Uluslararası rekabete neden olan faktörleri açıklamak • Lokal ve uluslararası pazarlarda rekabet analizi arasındaki farkları anlamak • Stratejik pazarlama araçlarını rekabet ortamı içerisinde değerlendirmeyi tanımlamak Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
11) • Ürün ve konumlandırma stratejisini oluşturan temel faktörleri açıklamak • Uluslararası ürün konumlandırmadaki stratejik alternatifleri anlamak • Uluslararası fiyatlandırma stratejilerindeki temel amaç ve yöntemleri tanımlamak Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
12) • Uluslararası dağıtım kanallarını tanımlamak • Dağıtım kanalı stratejisini etkileyen faktörleri açıklamak • Dağıtım kanallarının özelliklerini anlamak • Fiziksel dağıtım kanalları ve lojistik araçlarını tanımlamak Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
13) • Uluslararası bütünleşik pazarlama iletişimini tanımlamak ve reklamdan farkını anlamak • Reklam standartlaştırma ve adaptasyonun avantaj ve dezavantajlarını açıklamak • Uluslararası reklam kampanyalarında kullanılan araçlar ve reklam ajansı seçiminde dikkat edilecek faktörleri anlamak Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
14) • Başarılı şirketlerin organizasyon özelliklerini anlamak • Farklı türde organizasyonel yapıları tanımlamak • Organizasyon yapısını etkileyen faktörleri açıklamak • Uluslararası Pazarlamada Etik Konu bitimindeki soruların cevaplanması ve bir sonraki ders tartışılması için hazırlık yapılması.
15) final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Mehmet Karafakioğlu (2012). Uluslararası Pazarlama Yönetimi (Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar), 9. Baskı, Beta Yayınları
Diğer Kaynaklar: Yok

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 89
Ara Sınavlar 1 12
Final 1 14
Toplam İş Yükü 160