Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: UIS414
Ders İsmi: Siyaset ve Film
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. UMUT AZAK
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. UMUT AZAK
Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇE BALABAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders siyaseti muhtemelen en popüler sanat dalı olan sinema üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Ders, öğrencilere siyasetteki temel meseleleri, konseptleri ve ideolojileri anlatır ve bunların filmlerde ne şekilde yansıtıldığını, temsil edildiğini ve/veya eleştirildiğini göstermeye çalışır. Dönem boyunca üzerinden geçilecek konular şunlardır: soğuk savaş ve caydırıcılık, (anti) militarizm, (post) kolonyalizm, toplumsal cinsiyet siyaseti, kapitalizm, göç, çevresel güvenlik, etnik çatışma, toplumsal hareketler/direniş, faşizm/diktatörlük, totalitarizm ve ırkçılık.
Dersin İçeriği: Siyaset ve Sinema İlişkisi; Filmlerdeki Siyaset; Sinemanın Siyaseti; Siyasi Düşünceleri Aktarma, Savunma ve Eleştirme Aracı Olarak Film; Eleştirel İçerik Analizi; Film ve Totaliteryanizm; Film ve Sömürgecilik; Anti-Sömürgecilik; Film ve Şiddet; Film ve Toplumsal Cinsiyet.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: • Film ile siyaset arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak;
2) • Filmlerin siyasi ideolojileri ve inanışları nasıl (yeniden) ürettiğini veya eleştirdiğini görecek;
3) • Filmleri eleştirel bir perspektifle analiz edebilecek;
4) • Siyasi fikirlerini filmler üzerinden geliştirecektir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1)
1) • İzlencenin gözden geçirilmesi • Ders programının tartışılması • Dönem boyuncaki sorumlulukların ve değerlendirmenin anlatılması yok
1) • Totaliteryanizmin öğretilmesi • ‘The Lives of Others’ filmi The Lives of Others filminin izlenmesi
2) • Filmlerin ve sanatın değer yargılarından bağımsız olmadığını ve hepsinin bir (siyasi) görüş yansıttığının anlatılması • Filmlerin toplumsal bir inşa olduğunun anlatılması yok
3) • Filmler bizle nasıl konuşur? • Yönetmenler fikirlerini nasıl yansıtır? Yok
4) • Soğuk Savaş ve Nükleer Caydırıcılığın anlatılması • ‘Dr. Strangelove’ filmi Dr. Strangelove filminin izlenmesi
5) • Militarizmin öğretilmesi • ‘Full Metal Jacket’ filmi Full Metal Jacket filminin izlenmesi
6) • Etnik çatışmaların öğretilmesi • ‘Sometimes in April’ filmi Sometimes in April filminin izlenmesi
7) • Göçün anlatılması • ‘In This World’ belgeseli In This World belgeselinin izlenmesi
8) • Kapitalizmin öğretilmesi • ‘There will be blood’ filmi 'There will be Blood' Filminin izlenmesi
9) • Faşizm/Diktatörlüğün anlatılması • ‘The Great Dictator’ filmi The Great Dictator filminin izlenmesi
10) • Totaliteryanizmin öğretilmesi • ‘The Lives of Others’ filmi The Lives of Others dersinin izlenmesi
11) • Toplumsal hareketler ve direnişin kavramlarının öğretilmesi • ‘Al Midan’ filmi Al - Midan filminin izlenmesi
12) • Toplumsal cinsiyet, kapitalizmin öğretilmesi ve ikisi arasındaki ilişkinin ortaya konması • Dogville filmi Dogville filminin izlenmesi
13) • Öğrencilerin final sınavı ile değerlendirilmesi • Final Sınavı yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin kitabı yoktur/There are no textbooks in the course
Diğer Kaynaklar: Yok- None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Sunum
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 50
Sunum 1 % 15
Final 1 % 20
Rapor Teslimi 1 % 15
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 80
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 20
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 13
Sunum / Seminer 13 39
Rapor Teslimi 13 39
Final 13 37
Toplam İş Yükü 167