Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: AUTO473
Ders İsmi: Automotive Aerodynamics and Thermal Systems
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GAMZE GEDİZ İLİŞ
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Otomotiv Aerodinamik ve Isıl Sistemler Kursunun amacı; Aerodinamik ve ısı transferinin temel prensipleri, aerodinamiğin otomobil tasarımındaki etkisi, araçlarda temel termik sistemler, termik sistemlerin tasarım ilkeleri, ısıl sistem tasarımıyla ilgili konfor ilkeleri ve ergonomi.
Dersin İçeriği: Otomotiv Aerodinamik ve Isıl Sistemini Belirleyin. Müfredat
Otomotiv Aerodinamiğinin Kapsamı, Otomotiv Termal Sistemlerin Kapsamı, Taşıtlarda Bir Aerodinamik Tarihinin Belirlenmesi
Otomotiv Aerodinamiğinin Kapsamı, Otomotiv Termal Sistemlerin Kapsamı, Taşıtlarda Bir Aerodinamik Tarihinin Belirlenmesi
Akışkanlar Mekaniğinin Temellerini Belirlemek, Akışkanlar Dinamiğinin Temel Kavramlarını Belirlemek
Taşıtlar Üzerindeki Kuvvetler ve Anların Belirlenmesi, 1D Kütlenin Korunması, 1D Momentum Denklemi, 1D Enerjinin Korunumu
Statik basıncı tanımla, Kütlenin Kütlenin Korunması, 3D Momentum Denklemini Belirle
Kütlenin Kütlenin Korunumunu Belirleyin, • 3D Momentum Denklemi, 3D Enerji Denklemi, Boyutsuzlaştırma
Sınır Tabakası Kavramını, Kesme Streslerini Belirle
Basınç Dengesi, Sürtünme, Bir Otomobilin Sürtünme Katsayısının Kestirimi, Sürüklemenin Önemi, Dönem Projelerinin Tanınması
Bir Otomobil Performansını, Rüzgar Tünellerini, Similitesini Belirleyin
Buzdolapları ve ısı pompaları kavramlarını, ideal buhar sıkıştırmalı soğutma devrini, gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma devrini tanımlayabilecektir.
Bir Otomobilin Soğutma Sistemini Belirleyin
Motorlu taşıtların ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme özelliklerini tanımlayabilecektir.
Proje sunum tekniklerini gösterebilirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Otomotiv mühendisliği alanında akışkanlar mekaniği ve termodinamik konusunda bir anlayış geliştirir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Araçlarda basınç ve hız değişimlerini belirlemek için diferansiyel denklemlerin kullanılmasını tanır.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Araçlarda termal yönetim / aerodinamik kavramını ve uygulama alanlarını tanıyabilecektir.
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Otomotiv Aerodinamik ve Isıl Sistemini Belirleyin. Müfredat
2) Otomotiv Aerodinamiğinin Kapsamı, Otomotiv Termal Sistemlerin Kapsamı, Taşıtlarda Bir Aerodinamik Tarihinin Belirlenmesi
3) Akışkanlar Mekaniğinin Temellerini Belirlemek, Akışkanlar Dinamiğinin Temel Kavramlarını Belirlemek
4) Taşıtlar Üzerindeki Kuvvetler ve Anların Belirlenmesi, 1D Kütlenin Korunması, 1D Momentum Denklemi, 1D Enerjinin Korunumu
5) Statik basıncı tanımla, Kütlenin Kütlenin Korunması, 3D Momentum Denklemini Belirle
6) Kütlenin Kütlenin Korunumunu Belirleyin, • 3D Momentum Denklemi, 3D Enerji Denklemi, Boyutsuzlaştırma
7) Sınır Tabakası Kavramını, Kesme Streslerini Belirle
8) Basınç Dengesi, Sürtünme, Bir Otomobilin Sürtünme Katsayısının Kestirimi, Sürüklemenin Önemi, Dönem Projelerinin Tanınması
9) Ara sınav
10) Bir Otomobil Performansını, Rüzgar Tünellerini, Similitesini Belirleyin
11) Buzdolapları ve ısı pompaları kavramlarını, ideal buhar sıkıştırmalı soğutma devrini, gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma devrini tanımlayabilecektir.
12) Bir Otomobilin Soğutma Sistemini Belirleyin
13) Motorlu taşıtların ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme özelliklerini tanımlayabilecektir.
14) Proje sunum tekniklerini gösterebilirler.
15) Final sınavı ile öğrencileri değerlendirmek

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Wolf-Heinrich Hucho, “Aerodynamics of Road Vehicles: From Fluid Mechanics to Vehicle Engineering”, 4th Edition, Society of Automotive Engineers Inc; 4 edition (February 1998)
Diğer Kaynaklar: Y. A. Çengel, J. M. Cimbala, “Fluid Mechanics, Fundementals and Applications”, McGraw-Hill, 2006
Yunus Cengel and Michael Boles, “Thermodynamics: An Engineering Approach”, McGraw-Hill Education; 8 edition (January 7, 2014)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 0
Ödev 3 % 20
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 0 0
Ödevler 3 10 30
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 33 33
Toplam İş Yükü 135