Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD216
Ders İsmi: Tv Yayıncılığında Dijital Medya
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. DİNÇER KARACA
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Gelişen toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında dijital medyanın işlevi, sorumlulukları ve etik yanları her geçen daha da önem kazanmaktadır. Acaba medya gelişen yeni dönemde nasıl bir misyon edinmeli ve nelere dikkat edilmeli?
Dersin İçeriği: Dijital platformlarda gündemde yer alan olaylar, vakaların incelenmesi, teorik çerçevede açılımlar ve analizler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Dijital medya ve yayıncılığa yönelik her türlü gelişmeyi takip etme ve hakim olma, medya alanını besleyen diğer disiplinlerden online ve offline olarak beslenmeyi öğrenme, fonksiyonel fayda sağlayacak araç gereç hakkında teorik ve pratik bilgilere giriş yapma.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Edinilen kuramsal ve olgusal bilgileri kişisel üretiminde kullanabilme, var olan kampanyaları ve uygulamaları analiz edebilme, eleştirel yaklaşabilme. Edinilen bilgi ve becerileri kullanarak geleneksel yayıncılığı yeni medyadaki gelişmeler ışığında yorumlayabilme ve değerlendirebilme, yayıncılığa dair sorunları tanımlayabilme.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Tv ve dijital medya ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, portfolyo için üretim yapabilme. Dijital dünyadaki iletişimsel krizleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Hem geleneksel hem de online yayıncılık ile ilgili etik, bilimsel değerlere uygun hareket etme ve karar alma.
Öğrenme Yetkinliği
1) Medya alanında edindiği bilgilere eleştirel yaklaşma, değişim önerilerinde bulunma ve uygulama, bunun için öğrenme gereksinimlerini saptayabilme ve planlama yaparak hedefine ulaşma. Bu anlamda yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama ve bu yaklaşımı uygulamaya eğilim geliştirme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Dijital medya ve televizyonculuğa dair güncel sorun ve durumlarla ilgili bilgilerini, kuramsal çerçevede öğrendikleriyle aynı düzlemde birleştirebilme, sorun çözmek veya bir kanıya varabilmek için eksik nicel ve nitel verilerini saptayıp tamamlayabilme yeterliliği kazanma. İletişim ve medya alanına dair bilgi ve deneyimlerini toplumsal sorumluluk bilinci ile birleştirip yaşadığı sosyal çevre için yapıcı projeler önerip uygulayabilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma Ve Günümüz Trendleri: Yeni Dünyanın Yeni Gerçekleri. .
2) Klasik Medya Tanımları: Gazeteci Nasıl Düşünür? Medya Tanımları Ve Çeşitleri / Haber Nedir? Haber Nasıl Olur? / 5 N 1 K Nedir? / Haberde Kullanılacak Görsellerin Seçimi / Medya İçin Önemli Olan Nedir? Medya Alışkanlıkları / Canlı Yayınlar, Telefonla Yayına Bağlanma / Ve Röportajlar / Basın Gezileri / .
3) Değişen Yeni Medya Yaklaşımları Sosyal Medya Düzeni / Sosyal Medya Çağı / Sosyal Medya Ve Yönetimi / İşlevleri / Sosyal Medya Neden Önemli Bir Kaynak? Sosyal Medyada Ve İnternette Görünürlüğünüz Nasıl Artar? / Sosyal Medyada Olmak Şirkete Nasıl Bir Avantaj Sağlar? Blog Yazılarının İşlevi Nedir? Paylaşımlar İnsanlarda Nasıl Bir İlgi Uyandırabilir? .
4) Sosyal Medya Dijital Mağaralar: Facebook Yalan Newsfake, Cambridge Analytica Skandalı / Sosyal Medya Abd Seçimler, Brexit, Trump Ve Diğerleri .
5) Medya Teorileri: "Küresel Köy" Kavramı Mcluhan / Jean Baudrillard'ın Medya Analizi / Chomsy Ve Medya Gerçeği .
6) Algı Yönetimi / Algılarımız Nasıl Oluşur? İnsanları Kim, Neden Ve Nasıl Yönlendirir? / Sosyal Medya Nedeniyle Dünya Daha Mı Kötüye Gidiyor .
7) Vize Sınavı. .
8) Toplumsal Etkiler / Öngörülemez İnsan Davranışları Ve Dönüşüm / Milgram Deneyi / Toplumsal Ve Etkiler (Effect) Nelerdir? .
9) Medya-Sermaye İlişkileri / Çıkarlar, Sermaye Ve Reklam Kıskacında Medya Yönetimi. .
10) Medya Etiği: Medyanın Sorumlulukları / Ülke Ve Toplum Çıkarı Ve Sorumluluklar Kıskacında Medyanın Dili Ve Üslubu. .
11) Medya Ve Kriz Yönetimi / Medya Aracılığıyla Krizi Nasıl Yönettiler? Kriz İletişimi Yönetimi / Kriz Döneminde Medyayla İlişkiler / Başarılı ve Başarısız Kriz Yönetimi Örnekleri / Ceo’lar Ve Yöneticiler Ne Zaman Hata Yapar? .
12) İtibar / Algı Yönetimi Ve Kurumsal İtibar Yönetimi: Yönetilemeyen Krizler İtibarı Yok Eder /Markalar Ve Onların Kara Tarihi / Türkiye’den Ve Dünyadan İtibarlı Şirket Örnekleri / Şirketler Medyaya Neden İhtiyaç Duyar? .
13) İletişim Hataları / Kazaları: Yöneticinin Vücut Dili / Giyim Kuşamdan Renk Seçimine Tercihler / Gazeteciye Haber Bildirmenin Doğru Yolu / Medya-Şirket İlişkilerinin Hassas Yanları / Medya İle Paylaşılmaması Gereken Konular / İletişim Yollarının Kapalı Oluşunun Sonuçları. .
14) Final Sınavı. .

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Teyit.org, Dunyahalleri, Bbcturkce, Dwturk, euronews, bianet.org,
Diğer Kaynaklar: none

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Teknik gezi
Örnek olay çalışması
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Gözlem
Bireysel Proje
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 96
Ödevler 16 32
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 173