İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD220
Ders İsmi: Temel Fotoğrafçılık
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. HALUK ÇOBANOĞLU
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Fotoğrafçılığın temel kavram ve kuramlarını öğretmek, ışık ve ışık kaynakları ile fotoğrafçılığın temel malzemelerini tanıtmak, görüntülerin anlamını keşfederek ve güçlü bir fotoğraf kompozisyonu yaratarak anlatım dillini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: Fotoğraf tarihi, fotoğraf sanatı, fotoğrafın temel öğeleri, fotoğraf makinasının parçaları, diyafram, enstantane, alan derinliği, ışık ve ışık ölçümü, dijital fotoğrafçılık, yardımcı fotoğrafik aksesuarlar, fotoğrafta kompozisyon, fotoğrafta etik konular ve görüntü maniplasyonu.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Temel fotoğrafçılık kavramlarını tanımlama, fotoğrafçılığın gelişimini özetleyebilme, günümüzdeki fotoğraf üretim aracının nasıl çalıştığını ve nasıl kayıt yaptığını kavrayabilme, doğru pozlama kavramını fotoğrafçılık teknikleriyle açıklayabilme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Fotoğraf makinasını kullanabilme, Işık ölçüm mekanizmasını, diyafram, örtücü ve netlik sistemini ayarlayabilme, kompozisyon bilgisi ile doğru kadraja sahip fotoğraflar üretebilme.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için fotoğrafçılık projeleri düzenleyebilme, fotoğrafın haber ve diğer iletişim dalları ile ilişkisini tanımlayabilme ve bu bağlamda toplumsal sorunlara çözümler geliştirebilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Basılı fotoğrafları kuramsal ve teknik bilgisi ışığında değerlendirebilme, genel görüntü düzenleme kurallarını örnek fotoğraflar üzerinden tanımlayabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sinematografi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, fotoğraf makinesinde sunulan teknolojik olanakları karşıladıkları gereksinim bağlamında açıklayarak, bu olanakların kullanımını betimleyebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Çekimi gerçekleştirilecek objeleri doğru bir biçimde seçebilme ve çalışma alanları yaratıp projeler yaratabilme, temel kompozisyon kuralları ve teknik beceri ile sorumluluğu altında çalışanların bir fotoğraf projesi çerçevesindeki etkinliklerini planlayabilme ve yönetebilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Fotoğrafik temsil ve fotoğrafik temsilin tarihsel gelişim süreci.
2) Fotoğraf makinalarının yapısı ve öğeleri.
3) Diyafram ve enstantane
4) Objektif ve objektif türleri
5) Fotoğraf makinesinin diğer parçaları
6) Fotoğrafta renk, ışık ve ışık ölçümü.
7) Vize sınavı.
8) Net alan derinliği ve hareketin kaydedilmesi.
9) Alan derinliği ve alan derinliğini etkileyen öğeler.
10) Pozlama modları.
11) Fotoğrafta kompozisyon.
12) Fotoğraf düzenleme programları.
13) Teknolojik gelişmeler ve dijital fotoğraf.
14) Final sınavı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Prakel,David (2011).Yaratıcı Fotoğrafçılığın Temelleri, Çev. Elif Günay. İstanbul: Literatür Yayınları.
Emre İkizler, Filmden Dijitale Fotoğraf, Say Yayınları, 2009.
Diğer Kaynaklar: John Berger, Görme Biçimleri, Çev. Yurdanur Salman, Metis Yayınları, İstanbul, 2012.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Proje Hazırlama
Sosyal Faaliyet
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 32
Ödevler 16 48
Final 1 3
Toplam İş Yükü 125