Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM323
Ders İsmi: Arazi Yönetimi
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: GEOM214 - Kadastro | GEOM225 - Kadastro
GEOM225 - Kadastro
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. NİHAT ENVER ULGER
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Arazi Yönetiminin kavramsal çerçevesini, insan-arazi ilişkisini, arazi yönetimi teorisini, arazi piyasalarını, arazi kullanımı, arazi veri altyapılarını, arazi yönetimi için kurumsal kapasiteyi, arazi yönetimi araçlarını, arazi yönetiminde proje yönetimini, Dünya'da ve Türkiye'de arazi yönetimini tanıtmaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler:
Arazi yönetiminin temel kavramlarını bilir.
Arazi yönetiminin içeriğini ve süreçlerini tanımlar.
Arazi yönetimi ve arazi kullanımının ilişkisini tanır.
Geomatik mühendisleri için konu hakkında gerekli yetkinlikleri kavrar.
Dersin İçeriği: Giriş, Arazi-İnsan İlişkileri, Arazi Yönetimi Teorisi, Arazi Piyasaları, Arazi Kullanımı, Arazi Veri Altyapıları, Arazi Yönetimi için Kurumsal Kapasite, Arazi Yönetiminde Proje Yönetimi, Türkiye'de Arazi Yönetimi, Dünya'da Arazi Yönetimi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Arazi Yönetimi kavramının tanım ve kapsamını kavramak
2) Arazi Yönetiminin kazanımlarını öğrenmek
3) Arazi ve Mülkiyet kavramlarını ilişkilendirmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Türkiye’de Arazi Yönetimi ile ilgili araştırma yapmak ve sınıf içi sunmak
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Dünya’da Arazi Yönetimi anlayışı ve süreçlerini tanımak
2) Türkiye için bir Arazi Yönetimi Paradigması önermek
Öğrenme Yetkinliği
1) Türkiye’de Arazi Yönetimi’nin gerekliliğini anlamak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Ders İzlencesi Tartışması Ders İçeriğinin Anlatılması Yok
2) Arazi - İnsan İlişkisi Arazinin farklı kavramları Arazi insan ilişkisinin evrimi Kadastronun önemi Arazi Yönetiminde Haklar - Kısıtlamalar - Sorumluluklar Arazi - insan ilişkileri ve kadastrolar hakkında tarihi geçmişi anlatan bir literatür taraması
3) Arazi Yönetimi Teorisi Temel Arazi Yönetimi Süreçleri Arazi Yönetimi Paradigması Kadastro-Arazi Yönetimi İlişkisi Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
4) Arazi piyasaları Araz, Yönetiminin Arazi piyasalarına bakışı Arazi piyasalarının temelleri Arazi Piyasaları ve Vergilendirme Kitaptan ilgili bölümün okunması
5) Arazi Kullanımı / Mülkiyet Hakları Arazi Kullanım Planlaması Yaklaşımları Kırsal ve Kentsel Alanlarda Arazi Düzenlemeleri Arazi Geliştirme Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin okunması
6) Kıyı Yönetimi Kıyı Yönetiminin Önemi Kıyı / Deniz Kadastrosu Kitapta ilgili bölümün okunması
7) Arazi Veri Altyapıları Veri Bütünleştirme Bilgi ve İletişim Modelleri Arazi Bilgi Sistemleri Kitapta ilgili bölümün okunması
8) Ara Sınav
9) Türkiye’de Arazi Yönetiminin Gerekliliği
10) Türkiye’de Arazi Yönetimi Anlayışı ile İlgili Yapılan Çalışmalar
11) Türkiye için Bir Arazi Yönetimi Paradigması – Hukuksal Temel
12) Arazi Mülkiyeti ve Ona Bağlı Haklar Temeli – Uygulama Teknik Temel
13) Arazi Yönetimi Paradigmasının Gerçekleşmesine Yönelik Örnek Çalışma
14) Araştırma Ödevi Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ulger, Nihat Enver (2016) Arazi Yönetimi, YEM Yayınları
Diğer Kaynaklar: Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A., (2012) Land Administration for Sustainable Development, Esri Press.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

6

5

7

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 2
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 2
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 2
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 1

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Sunum
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Laboratuvar 4 3 12
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Ödevler 1 40 40
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü 150