Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM421
Ders İsmi: İmar Bilgisi ve Uygulamaları
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. NİHAT ENVER ULGER
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilere sürdürülebilir arazi yönetimi bakışıyla, kentsel alan düzenlemeleri ile ilgili yasal altyapıyı yorumlama, gerekli kavramsal ve teknik yöntemleri uygulama becerisi edindirmektir.
Dersin İçeriği: İmar Kavramı, Arazi Kullanım Planlaması, Türkiye’de İmar Tüzesi, Türkiye’de Arazi Kullanım Planları ve Hiyerarşisi, İmar Uygulamaları Terminolojisi, Kamu Yararı - Kamulaştırma, Talep Üzerine Yapılan Uygulamalar (Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas), İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları, İmar Uygulama Haritalarının Düzenlenmesi – Proje Sınırlarının Tespiti, Düzenleme Ortaklık Payı – Kamusal Ortaklık Payı, Parselasyon ve Dağıtım, Arsa ve Arazi Düzenlemesi Projesi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1)
2.1) Kentleşme-İmar-Arazi Yönetimi ilişkilerini kavrar, imar mevzuat hükümlerini anlar.
2) İmar planları uygulama adımlarını analiz eder, yasal ve teknik işlemleri tasarlar ve yönetir.
3) Kamu yararı kavramını tanımlar ve kamulaştırma süreçlerini teknik ve hukuki yönden yürütür.
4) Arsa ve arazi düzenlemesinde yöntem ve yaklaşımları anlar, imar parseli üretilmesi için gerekli ölçme, hesaplama ve görselleştirme yöntemlerini seçer
5) İmar uygulamalarına ilişkin bir mesleki yazılım kullanır.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İmar Kavramı -
2) Arazi Kullanım Planlaması -
3) Türkiye’de İmar Tüzesi -
4) Türkiye’de Arazi Kullanım Planları ve Hiyerarşisi -
5) İmar Uygulamaları Terminolojisi -
6) Kamu Yararı - Kamulaştırma -
7) Talep Üzerine Yapılan Uygulamalar (Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas) -
8) Yarı yıl sınavı -
9) İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları -
10) İmar Uygulama Haritalarının Düzenlenmesi – Proje Sınırlarının Tespiti -
11) Düzenleme Ortaklık Payı – Kamusal Ortaklık Payı -
12) Parselasyon ve Dağıtım -
13) Arsa ve Arazi Düzenlemesi Projesi -
14) Arsa ve Arazi Düzenlemesi Projesi -
15) Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 2. Arazi Yönetimi, Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER, 2016, YEM Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar: 6. 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 3
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 2
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 3

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Laboratuvar 4 3 12
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Proje 1 40 40
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü 150