GBE203 Biochemistryİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GBE203
Ders İsmi: Biochemistry
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SEVDA MERT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi SEVDA MERT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere biyokimya mantığını öğrenerek biyolojik süreçleri ve olayları anlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Canlıları oluşturan hücrelerin yapısındaki kimyasal yapıların tarif edilmesi; hücre kompartmanlarında yer alan kimyasal süreçlerin öğrenilmesi; kimyasal yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkinin ortaya konulması; metabolik yolakların anlaşılması; yolaklarda oluşan enzim defektlerin tanımlanması; enzim defektleri ile hastalıkların ilişkilendirilmesi.
Biyokimyal laboratuvar çalışmalarında temel kuralların tanımlanması; laboratuvarda kullanılacak araç, gereç ve aletlerin öğrenilmesi; genel karbonhidrat, protein ve lipid reaksiyonlarının prensiplerinin anlaşılması; çeşitli biyolojik örneklerde moleküllerin kantitatif ve kalitatif incelenmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ogrenci, genel hücre yapısını ve hücre içi organellerini tanımlayabilir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ogrenci, laboratuar testlerinin prensiplerini kavrayabilir.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Ogrenci, karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin ve nukleik asitlerin yapılarının ve metabolik fonksiyonlarini tanımlayabilir.
2) Ogrenci, enzimlerin işlevleri, özellikleri ve mekanizmalarını tanımlayabilir
3) Ogrenci, vitaminlerin biyokimyasal işlevlerini tanımlayabilir.
4) Ogrenci, membran biyokimyasal işlevini tanımlayabilir
5) Ogrenci, sitoplazmada metabolizmayı, mitokondriyumu ve çekirdeği tanımlayabilir
6) Ogrenci, amino asit ve proteinlerin, karbonhidratların ve lipidlerin hucrenin farkli bolumlerindeki metabolizmasını ozetleyebilir.
7) Ogrenci, amino asit ve proteinlerin, karbonhidratların ve lipidlerin metabolik bozukluklarını tanımlayabilir.
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Genel hücre yapısı ve hücre altı organelleri • Laboratuvar güvenliği • Klinik laboratuvar malzemeleri Ders notları ve powerpoint sunumu
2) • Hücrenin bileşenleri: Karbonhidratlar • Amino asitlerin ve proteinlerin genel reaksiyonu • Plazma protein elektroforezi Ders notları ve powerpoint sunumu
3) • Hücrenin bileşenleri: Lipidler • Karbonhidratların genel reaksiyonları • Kan örneği Ders notları ve powerpoint sunumu
4) • Hücrenin bileşenleri: Proteinler • Ultra santrifüj, SDS-jel elektroforezi, jel filtrasyon kromatografisi teknikleri • Lipidlerin genel reaksiyonu • Lipoprotein elektroforezi Ders notları ve powerpoint sunumu
5) • Hücrenin bileşenleri: Nükleik asitler .PCR, agaroz jel elektroforezi, Northern ve Southern blot teknikleri • Elektrolitler • pH ve tampon sistemleri • Solusyon türleri • pH kavramı Ders notları ve powerpoint sunumu
6) • Enzimler .PYMOL • Temel ayırma teknikleri • Hemoglobin ve bilirubinin değerlendirilmesi Ders notları ve powerpoint sunumu
7) • Su ve elektrolitler • Spektroskopik analiz yöntemleri Ders notları ve powerpoint sunumu
8) Ara Sınav I -
9) • Vitaminler • Serum ve idrarda kalsiyum ve fosfor analizi • İdrar taşlarının analizi Ders notları ve powerpoint sunumu
10) • Membran yapısı ve işlevi • Kandaki bir parametrenin analizi Ders notları ve powerpoint sunumu
11) • Ara Sınav II -
12) • Mitokondri: Biyoenerjetik •İdrar analizi Ders notları ve powerpoint sunumu
13) Translasyon Ders notları ve powerpoint sunumu
14) Çekirdek: Çoğaltma ve transkripsiyon Ders notları ve powerpoint sunumu
15) Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Biochemistry (Lippincott Illustrated Reviews Series)Paperback. 6th Edition. Denise R. Ferrier.
Lecturer`s class notes
Diğer Kaynaklar: Biochemistry (Lippincott Illustrated Reviews Series)Paperback. 6th Edition. Denise R. Ferrier.
Lecturer`s class notes

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 1
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Akran Değerlendirmesi
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Laboratuvar
Soru cevap/ Tartışma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 15 150
Laboratuvar 0 30 0
Sunum / Seminer 1 1 1
Ara Sınavlar 2 3 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 159