GBE205 Microbiologyİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GBE205
Ders İsmi: Microbiology
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA ÖZDAL
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ŞEYDA ÇALIŞKAN
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KARAKUŞ
Prof. Dr. AYŞE DEMET KAYA
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu eğitimin amacı, Temel Mikrobiyoloji ve endüsrtiyel uygulamali eğitiminin öğrencilere verilmesidir.
Dersin İçeriği: Mikrobiyoloji tarihi, günümüzdeki gelişmelere uzanan çeşitlie bilgilerin varilmesi.
Archea, Prokaryot ve Ökaryot canlıların metabolizmalarının incelenmesi, hücre seviyesinde yapılarının incelenmesi, farklı yapıların karşılaştırılması
Virüslerin yapısı, infekte yolları ve farklı türlerinin incelenmesi
Mikroorganizmaların genetik yolaklarının incelenmesi
Genetik mühendisliği ve Biyoteknoloji alanındaki mikroorganizma uygulamaları
Sterilizasyon, Defenfeksiyon, Asepsi ve Antisepsi Prensipleri

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Mikrobiyolojinin kapsamını tanımlayabilmeli ve mikroorganizmaların sınıflandırmasını yapabilmeli
2) • Bakteri yapısı, fizyolojisi ve üretilme ortamlarını bilmeli
3) • Virüs, fungus ve parazitlerin genel özelliklerini tanımlayabilmeli
4) • Bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların genetik yapılarını bilmeli
5) • Mikroorganizma- konak ilişkilerini, temel immünolojiyi ve immün yanıt mekanizmasını bilmeli
6) • Antimikrobiyal ajanları ve direnç mekanizmalarını tanımlayabilmeli
7) • Endüstriyel ürünleri üretebilecek biomühendislik icin gerekli mikroorganizmalari tanimali
8) • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkeleri ve uygulamalarını tanımlayabilmeli ve tartışabilmelidir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sylabbus’un gözden geçirilmesi ve tartışılması
2) • Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve adlandırılması anlatılacak • Mikrobiyolojinin tarihçesi gözden geçirilecek • Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe ve sınıflandırma
3) • Bakteri morfolojisi • Bakteri hücre anatomic yapısı • Bakteri fizyolojisi • Bakteri yapısı ve fizyolojisi
4) • Bakteri nükleer materyalleri • Bakteri çembersel DNA’sı • Bakteri DNA’sı replikasyonu • Prokaryot-ökaryot replikasyon farkları • Mikroorganizma genetiği 1
5) • Plazmidler • Konjugasyon • Transdüksiyon • Transformasyon • Bakteriyofajlar • Mikroorganizma genetiği 2
6) • Virusların sınıflandırılması • Virusların yapısı • Viral hastalıklar • Virusların genel özellikleri ve sınıflandırılması
7) • Mantarların sınıflandırılması • Mantarların yapısı • Mantar hastalıkları • Mantarların genel özellikleri ve sınıflandırılması
8) Vize Haftası
9) • Parazitlerin sınıflandırılması • Paraziter hastalıklar • Parazitlerin genel özellikleri ve sınıflandırılması
10) • Simbiozis ve benzeri yaşam biçimleri • Parazitizm • Floralar, kolonizasyon • Mikroorganizma konak ilişkileri
11) • Bağışıklık sistemi hücreleri ve organları • Antikorlar • Doğal bağışıklık • Kazanılmış bağışıklık • Immunolojiye giriş, immun sistem hücre ve organları
12) • Opsonizasyon • Fagositoz • NK ve LAK hücreleri • Sitokinler ve diğerleri • İmmun yanıt mekanizmaları
13) • Antimikrobiyal tanımı • Antimikrobiyallerin sınıflandırılması • Antimikrobiyallarin kullanım amaçları • Antimikrobiyal direnç • Antimikrobiyal ajanlar ve direnç mekanizmaları
14) • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanımı • Sterilizasyon ve dezenfeksiyonda kullanılan cihazlar ve malzemeler • Asepsi-antisepsi • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkeleri ve uygulamaları
15) Final Haftası

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Brock Biology of Microorganisms, Michaeal Madigan, John Martinko. Kelly Bewnder. Daniel Buckley. David Steahl. 14th Edition
Diğer Kaynaklar: • Murray & Rosenthal & Pfaller . Medical Microbiology, 7th Edition, Elsevier Saunders, 2012, USA - ISBN: 9780323086929
• Patrick R. Murray, Ellen Jo Barron. Manual of Clinical Microbiology. Edition 8, ASM Press, Washington,
• Levinson W. Review of Medical Microbiology and Immunology,13 th Edition , McGraw-Hill Comp.,2014 - ISBN: 9780071818117

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 1
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Ödevler 5 1 5
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 65