İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE206
Ders İsmi: Building Materials
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 3
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi AHSANOLLAH BEGLARIGALE
Dersi Veren(ler): Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Dr.Öğr.Üyesi AHSANOLLAH BEGLARIGALE
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilere, yaygın olarak kullanılan yapı malzemelerin temel mühendislik özellikleri hakkında kapsamlı bilgi sağlamak.

Beton/çimento esaslı malzemeler, çelik ve kompozit malzemeler gibi temel yapı malzemelerin teknolojilerini tanıtmak.

Yapı malzemelerinin yapısı hakkında bilgi sağlamak.
Dersin İçeriği: GİRİŞ

DEMİR İÇEREN METALLER

ÇELİK

ALÜMİNYUM

AGREGALAR

BAĞLAYICILAR

PORTLAND ÇİMENTOSU

KATKILAR

SU

BETON

KOMPOZİTLER

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenciler Mühendislik malzemelerinin temel özelliklerini tanımlayabilecekler.
2) Öğrenciler yapı malzemesi olarak kullanılan metallerin üretim aşamasını ve mühendislik özelliklerini tanımlayabilecekler. Ayrıca öğrenciler yapı malzemesi olarak kullanılan metallerin farklı yükler altında davranışlarını değerlendirebilecekler.
3) Öğrenciler yaygın olarak kullanılan agregaların kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerini tanımlayabileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler amaca yönelik farklı agregaları uygun gradasyona (tane boyut dağılımına) getirebilecekler. Herhangi bir spesifik uygulamaya yönelik farklı beton karışımlarını tasarlayabilecekler.
4) Öğrenciler yaygın bağlayıcı malzemelerinin, özellikle de Portland çimentosunun temel özelliklerini tanımlayabilecekler. Ayrıca, öğrenciler beton ve çimento esaslı kompozitlerin taze hal ve sertleşmiş özelliklerini belirleyebilecekler.
5) Review health & safety regulations and legislation associated with the storage, handling and use of materials on a construction site.
6) Discuss the environmental and sustainability factors which can impact on and influence the material choices for a construction project
7) Evaluate the performance of a given building in respect of its human comfort requirements.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Present material choices for a given building using performance properties, experimental data, sustainability and environmental consideration
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) GİRİŞ 1 Sunum ve Ders Kitabı
2) GİRİŞ 2, - MALZEME BİLİMİ Sunum ve Ders Kitabı
3) DEMİR İÇEREN METALLER Sunum ve Ders Kitabı
4) ÇELİK 1 Sunum ve Ders Kitabı
5) ÇELİK 2 Sunum ve Ders Kitabı
6) ALÜMİNYUM Sunum ve Ders Kitabı
7) AGREGALAR Sunum ve Ders Kitabı
8) AGREGALAR 2 Sunum ve Ders Kitabı
9) BAĞLAYICILAR ve PORTLAND ÇİMENTOSU Sunum ve Ders Kitabı
10) KATKILAR ve SU Sunum ve Ders Kitabı
11) BETON 1 Sunum ve Ders Kitabı
12) BETON 2 Sunum ve Ders Kitabı
13) BETON 3 Sunum ve Ders Kitabı
14) KOMPOZİTLER Sunum ve Ders Kitabı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Michael S. Mamlouk and John P. Zaniewski: Materials for Civil and Construction Engineers, Third (international) edition, Pearson Education Inc. (2011)
• Bülent Baradan: İnşaat Mühendisleri İçin Malzeme Bilgisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları
• Bülent baradan, Selçuk Türkel, Halit yazıcı, Hayri Ün, Hüseyin Yiğiter, Burak Felekoğlu, Kamile Tosun Felekoğlu, Serdar Aydın, Mert Yücel Yardımcı, Ali Topal, Ali Uğur Öztürk: Beton, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları
Diğer Kaynaklar: • Sinan T. Erdoğan and Turhan Y. Erdoğan: Basic Materials of Construction, METU Press Publishing Company (ÖDTÜ Yayıncılık).
• Povindar Kumar Mehta and Paulo J.M. Monteiro: Concrete: Microstructure, Properties and Materials. Third Edition, McGraw-Hill Professional.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

8

7

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 5
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 5
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Grup Projesi
Sunum
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 3 3 9
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 2 24
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 77