İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE312
Ders İsmi: Computer Aided Structural Modelling and Analysis
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ONUR GEDİK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ONUR GEDİK
Öğr.Gör. ÖZLEM VARDAR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin sonunda öğrenciler,

Sonlu Elemanlar Teorisini kullanarak basit yapısal sistemler (normal yükler altında konsol kirişler) için matris modeller oluşturur,
Kafes sistemler için rijitlik, yer değiştirme ve kuvvet matrislerini Sonlu Elemanları bir speadsheet programı yardımıyla uygulayarak modeller,
SAP2000 yazılımını kullanarak betonarme yapıların matematik modellerini oluşturur,
TS500, TS498 standartları ve DBYBHY 2007'ye göre gerekli yükleri (ölü, hareketli, deprem, rüzgar, vb.) ve yük kombinasyonlarını (G+Q, 1.4G+1.6Q, vb.) tanımlar ve SAP2000 modeli üzerinde uygular,
Visula Basic kullanarak SAP2000 yapısal model analizi için modüller, subrutinler ve yazılımlar yazar,

hale gelir.
Dersin İçeriği: Bilgisayar destekli modellemeye giriş ve analizin temellerine genel bir bakış. Yüklerin, yük gruplarının ve yük kombinasyonlarının tanımlanması. Çubuk, alan ve hacim elemanların tanımlanması ve kullanım alanları. Çerçeve yapıların düşey yükler, deprem yükleri, sıcaklık değişimi, rötre ve sünme altında modellenmesi ve analizi. Betonarme perdeli binaların modellenmesi. Temel çökmelerinin ve dönmelerinin modellenmesi. Döşemelerin modellenmesi. Deprem yükleri altında modelleme, deprem yükleri için Eşedeğer Deprem Yükü modellemesi, yapının doğal titreşim frekansı ve spektral analizi. Visual Basic yazılımına giriş. Visual
Basic ile betonarme kolon ve kiriş tasarımının yapılması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sonlu Elemanlar Teorisini kullanarak basit yapısal sistemler (normal yükler altında konsol kirişler) için matris modeller oluşturur.
2) Sayı teorisi örneklerini yapı problemlerine uygular.
3) Yapı uygulamalarıyla bağlantılı lineer cebir sistemlerini matris yöntemlerle çözer.
4) Uygun örneklerin grafik ve sayısal yöntemlerle yaklaşık çözümü.
5) Yapı sistemlerinin modellerinin adi diferansiyel denklemlerle incelenmesi.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Kafes sistemler için rijitlik, yer değiştirme ve kuvvet matrislerini Sonlu Elemanları bir speadsheet programı yardımıyla uygulayarak modeller.
2) SAP2000 yazılımını kullanarak betonarme yapıların matematik modellerini oluşturur.
3) TS500, TS498 standartları ve DBYBHY 2007'ye göre gerekli yükleri (ölü, hareketli, deprem, rüzgar, vb.) ve yük kombinasyonlarını (G+Q, 1.4G+1.6Q, vb.) tanımlar ve SAP2000 modeli üzerinde uygular.
4) Visula Basic kullanarak SAP2000 yapısal model analizi için modüller, subrutinler ve yazılımlar yazar.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Temel Prensipler Sonlu lemanlar Teorisi
2) SEM ile Yay Modeli
3) SEM ile Kafes Modeli
4) SAP2000 Yazılımına Giriş ve Basit İzostatik Sistemler
5) Yük Tipleri, Kafes ve Çerçevelerin Analizi
6) Malzemelerin, Kesitlerin, Yük Tiplerinin ve Kombinasyonların Tanımlanması
7) Betonarme Kolon, Kiriş ve Döşemelerin Tasarımı
8) SAP2000 Yazılımında Betonarme Yapı Tasarım Prosedürü
9) VİZE
10) SAP2000 Yazılımında Betonarme Yapı Tasarım Prosedürü
11) SAP2000 Yazılımda Deprem Yüklerinin Uygulanması
12) Visual Basic Yazılımına Giriş
13) Betonarme Kirişler için Visual Basic Tabanlı Programlama
14) Betonarme Kolonlar için Visual Basic Tabanlı Programlama
15) FİNAL

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notu bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar: Başka kaynak önerilmemektedir.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

6

7

8

9

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 1 % 5
Ödev 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ödevler 3 3 9
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 139