Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG476
Ders İsmi: Project Management
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ALİ UFUK PEKER
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin karmaşık mühendislik projelerini, özellikle bilgi teknolojilerine ilişkin, öncelikli olarak da yazılım ağırlıklı sistem geliştirme projelerini, güncel yaklaşım, teknoloji ve araçları kullanarak yönetme ve gerçekleştirme becerisini kazanmaları.
Dersin İçeriği: Bilgi teknolojisi projelerinin doğası, kavram oluşturma ve başlatma, projenin esaslarını geliştirme, proje planı temel çizgisi, proje yönetiminin insan kaynağı, projenin kapsamını tanımlama ve yönetme, işin parçalarına ayrılması ve proje tahminleme, proje zamanlaması ve bütçe, proje risk yönetimi, proje iletişimi, izleme ve raporlama, BT proje kalite yönetimi, kurumsal değişim, direnme ve sorun yönetimi, projenin gerçekleştirimi, kapanması ve değerlendirilmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) DC1: Proje yönetimi metodolojilerini, süreçlerini ve araçlarını kullanarak genel olarak karmaşık mühendislik projelerini, özel olarak da Yazılım Ağırlıklı Sistem Geliştirme Projelerini gerçekleştirme;
2) DC2: Karmaşık sistem tasarımlarının proje tasarımlarına dönüştürülebilmesi; karmaşık projelerin yönetiminde PMI ve Avrupa Birliği PM2 standartlarıyla uyumlu yaklaşım, yöntem ve araçların kullanılması.
3) Proje kapsamı tanımlama ve yönetme; İş Kırılım Ağacı (İKA) tanımlama;
4) İKA ile insangücü, zaman ve diğer proje özkaynaklarını ilişkilendirebilme, özkaynak planlaması;
5) Zaman ve özkaynak çizelgeleme, kritik yol analizi (PERT/CPM) tekniklerini uygulayabilme;
6) Risk planning and management
7) Proje izleme becerisi; zaman, işgücü ve özkaynak harcamalarıyla proje kazanımlarını ayrı ayrı ve ilişkilendirerek izleyebilme, raporlayabilme.
8) Proje başarım etmenlerini tanımlama, ölçme ve değerlendirme.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, temel kavramlar O'LEARN
2) • Proje kapsamı, çizelgeleme, zaman, insangücü, özkaynaklar, maliyet, kalite: ürün kalitesi, süreç kalitesi, iletişim ve raporlama, risk, risk yönetimi, altyapı ve malzeme tedariki, hizmet alımı, altyüklenici yönetimi, proje paydaşları, proje izleme, başarım değerlendirmesi. O'LEARN
3) Proje yönetim yapılanması ve takım çalışması O'LEARN
4) Proje içeriği, kapsamı, öncelikleri, İş Kırılım Ağacı, sorumluluk dağılımı, iletişim ve raporlama kuralları. O'LEARN
5) Zaman, işgücü ve özkaynak planlaması, maliyet hesabı, PERT/CPM kritik yol analizi yöntemleri O'LEARN
6) Risk planning and management O'LEARN
7) Tekrar O'LEARN
8) Ara sınav Yok
9) Liderlik O'LEARN
10) Proje izleme ve değerlendirme O'LEARN
11) Proje kapanışı, yaşam çevrimi değerlendirme O'LEARN
12) Çevik proje süreçleri O'LEARN
13) Uluslararası çok takımlı projeler O'LEARN
14) Tekrar O'LEARN
15) Final sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: O'LEARN sistemindedir.
Diğer Kaynaklar: - Çetin Elmas, Ayşegül Elmas, Uluslararası Standartlara Göre Proje Yönetimi, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018.
- İsmet Barutçugil, Prof. Dr., Proje Yönetimi, Kariyer Yayınları, 2008.
- Project Management from Simple to Complex, University of Minnesota Libraries Publishing, Russell Darnall, John M. Preston, 2016.
- A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Ed.6, Project Management Institute, 2017.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 32
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 38
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 62
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 38
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Küçük Sınavlar 8 1 8
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 138