Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM117
Ders İsmi: Trigonometri
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Trigonometrinin Geomatik Mühendisliği için öneminin kavranması, trigonometrinin tarihsel gelişiminin verilmesi, açı ve yay birimleri ile bunların dönüşümlerinin kavranması, düzlem ve küresel trigonometrinin temel prensiplerinin öğrenilmesi, trigonometrik fonksiyonlar ve bunlarla ilgili teoremlerin ve küresel koordinat sistemlerinin kavranması, düzlem ve küre üzerinde mesleki hesaplamaların yapılması.
Dersin İçeriği: Trigonometrinin konusu, açı ve yay birimleri ve birimlerin birbirine dönüştürülmesi. Daire kesmesi ve daire parçası. Dar açıların trigonometrik fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar arasındaki bağıntılar ve bazı açıların trigonometrik fonksiyonlarının değerleri. Dik üçgenler ve çözümleri, eğik açılı üçgenler ve çözümleri. Küre geometrisi ile temel tanımlar ve teoremler. Büyük ve küçük daire eksen ve kutup, küresel uzaklık, kutupsal uzaklık küresel açı. Küresel şekiller, küre dilimi (ikili ), küresel çokgen (poligon), küre kapağı ve halkası. Küresel üçgen, küresel üçgenin özellikleri. Küresel üçgenin elemanları arasındaki trigonometrik bağıntılar. Küresel üçgen formülleri ve çözümleri. Küresel Koordinat Sistemleri: coğrafi koordinatlar, Kartezyen koordinat sistemi, küresel jeodezik dik koordinat sistemleri, Jeodezik Hesaplamalarda Elipsoid Yerine Kürenin Kullanılması, Gauss Küresi, Ölçülerin Küre Yüzeyine İndirgenmesi, Soldner Koordinatlarıyla Coğrafi Koordinatlar Arasında Dönüşümler, Soldner Koordinatlarıyla Temel Ödev Çözümleri, Küre Yüzeyinde Poligon Hesabı, Soldner Sisteminde Komşu Dilimler Arasında Dilim Dönüşümü.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Açı ve yay birimleri arasında dönüşüm yapmak
2) Trigonometrik fonksiyonların teoremlerini kullanarak düzlemde mesleki hesaplamalar yapabilmek
3) Çok kenarlı düzgün geometrik şekillerde düzlem dik koordinatlar yardımıyla açı, kenar ve alan hesabı yapabilmek
4) Küresel üçgenlerde Ekses hesabı yapabilmek, büyük ve küçük daire uzunluklarını hesaplayabilmek
5) Küresel üçgen çözümlerini yapabilmek, küresel koordinat sistemlerinde hesaplamalar yapabilmek, küre üzerinde mesleki problemlerin çözümünü kavramak.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1)
1) Trigonometri’nin konusu, açı ve yay birimleri ve bunların birbirine dönüştürülmesi, daire kesmesi ve daire parçası. dar açıların trigonometrik fonksiyonları
2) Dik üçgenler ve çözümleri, eğik açılı üçgenler ve çözümleri
3) Eğik açılı üçgenler ve çözümleri
4) Küre geometrisi ile temel tanımlar ve teoremler
5) Büyük ve küçük daire eksen ve kutup, küresel uzaklık, kutupsal uzaklık, küresel açı
6) Küresel şekiller, küre dilimi (ikili ), küresel çokgen (poligon), küre kapağı ve halkası. Küresel üçgen, küresel üçgenin özellikleri
7) Küresel üçgenin elemanları arasındaki trigonometrik bağıntılar. Küresel üçgen formülleri ve çözümleri
8) Yarı yıl sınavı
9) Küresel üçgenin elemanları arasındaki trigonometrik bağıntılar. Küresel üçgen formülleri ve çözümleri
10) Küresel Koordinat Sistemleri: coğrafi koordinatlar, Kartezyen koordinat sistemi, küresel jeodezik dik koordinat sistemleri
11) Küresel Koordinat Sistemleri: coğrafi koordinatlar, Kartezyen koordinat sistemi, küresel jeodezik dik koordinat sistemleri
12) Jeodezik Hesaplamalarda Elipsoid Yerine Kürenin Kullanılması, Gauss Küresi
13) Ölçülerin Küre Yüzeyine İndirgenmesi, Soldner Koordinatlarıyla Coğrafi Koordinatlar Arasında Dönüşümler
14) Soldner Koordinatlarıyla Temel Ödev Çözümleri, Küre Yüzeyinde Poligon Hesabı, Soldner Sisteminde Komşu Dilimler Arasında Dilim Dönüşümü
15) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: .pdf formatında ders notları (Doç.Dr.E. Yavuz)
Diğer Kaynaklar: Çözümlü Düzlem Trigonometri Problemleri: YTÜ yayınları, Erol Yavuz
Küresel Trigonometri : YTÜ yayınları, Burhan C. Işık
Plane annd Spherical Trigonometry : Schaum Pablishing CO, Frank Ayres, JR

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Uygulama 10 2 20
Sınıf Dışı Ders Çalışması 8 4 32
Proje 1 10 10
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar 8 2 16
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 167