İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CHM103
Ders İsmi: Chemistry
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi AGNE KARLIKANOVAITE- BA
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ELİF ALTÜRK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin amacı madde yapısı, tepkime stokiometrisi, termodinamik, gazlar, tepkime türleri, redoks tepkimesi (yükseltgenme-indirgenme) ve bağ türleri içeren genel kimyanın kavramlarını, prensiplerini, teorilerini ve onların uygulamalarını vermektir.
Dersin İçeriği: Kimyanın yeri ve önemi, Madde ve genel kimyasal terimleri, Birim sistemi
Kimyanın temel kanunları, atom ve molekül ağırlığı, mol, Avogadro sayısı, kimyasal hesaplamalar
Semboller, Formüller ve Denklemler
Değerlik kavramı ve redoks reaksiyonları
Termokimya
Reaksiyon hızı ve denge
Çözeltiler; çözelti, çözünürlük, çözünürlüğe etki eden etmenler
Konsantrasyon hesaplamaları (Molarite, normalite, %, molalite, ppm)
Sulu çözeltiler
Periyodik cetvel ve atomun yapısı
Kimyasal bağlar

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Maddenin ve atomun yapısını irdeleyebilecektir.
2) Deneysel becerilere sahip olup rapor yazabilecektir.
3) Gaz halini ve davranışını tartışabilecektir.
4) Kimyasal reaksiyon hesaplamaları yapabilecektir.
5) Kimyasal bileşikleri okuyabilecek ve yazabilecektir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kimya, Madde ve özellikleri, Uluslararası Birim Sistemi Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
2) Atomlar, Moleküller ve İyonlar Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
3) Kimyasal Tepkimelerde Kütle Denkliği Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
4) Sulu Çözelti Tepkimeleri Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
5) Gazlar Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
6) Termokimya Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
7) Kuantum Kuramı ve Atomların Elektron Yapısı Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
8) Ara Sınav I
9) Elementlerin Periyodik İlişkileri Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
10) Kimyasal Bağlanma I: Temel Kavramlar Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
11) Kimyasal Bağlanma II: Molekül Geometrisi ve Melezleşme Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
12) Kimyasal Kinetik Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
13) Asit ve Bazlar Genel Kimya, Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 11. Edition
14) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1) T. Uyar; S. Aksoy; R. İnam; GENEL KİMYA İLKELER VE MODERN UYGULAMALAR CİLT 1 PETRUCCI
Diğer Kaynaklar: 1) R.H.Petrucci; General Chemistry
2)R. Chang General Chemistry: The Essential Concepts 5th Edition
3) T. Uyar; S. Aksoy; R. İnam; GENEL KİMYA İLKELER VE MODERN UYGULAMALAR CİLT 1 PETRUCCI

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 5
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 3
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Laboratuvar
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Laboratuar 6 % 20
Ara Sınavlar 1 % 32
Final 1 % 48
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 52
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 48
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 6 6 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 152