Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM328
Ders İsmi: Jeodezi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Jeodezide kullanılan referans yüzeylerini, elipsoit geometrisini ve koordinat sistemlerini tanıtmak. Elipsoit yüzünde meridyen yayı, meridyen yay uzunluğundan enlem hesabı, paralel daire yayı ve alan hesabı yaptırmak. Elipsoidal koordinat sistemlerinde coğrafi koordinatlar ve kartezyen koordinatlar, coğrafi koordinatlar ile elipsoidal jeodezik dik koordinatlar, elipsoidal jeodezik dik koordinatlar ile coğrafi koordinatlar, coğrafi koordinatlar ile Gauss-Krüger koordinatları, Gauss–Krüger koordinatları ile elipsoidal coğrafi koordinatlar ve Gauss-Krüger projeksiyonunda komşu dilimler arasında arasında dönüşüm yaptırmak, ölçülen eğik uzunluklar ile yatay doğrultuları elipsoit ve projeksiyon yüzeyine indirgetmek.
Dersin İçeriği: Yerin Temel Şekli, Yer Elipsoidi, Dünya Elipsoidinin Geometrik Özellikleri, Elips, Elipsoid ve Dönel Elipsoid, Meridyen Elipsinin Elemanları, Elipsoidde Jeodezik Hesaplamalar, Dönel Elipsoidin Yerleştirilmesi ve Yöneltilmesi, Elipsoid Yüzeyine İzdüşümler (Helmert ve Pizetti İzdüşümü), Meridyen Elipsini Belirleyen Parametreler (Coğrafi enlemin parametre olarak alınması, İndirgenmiş enlemin parametre olarak alınması, Merkez enlemin parametre olarak alınması), Elipsoidal Dik Koordinatlar, Eğrilik, Elipsoidde Eğrilik, Normal Kesit, Eğik Kesit ve Meusnier Formülü, Düzlem Eğrilerde Eğrilik, Meridyen Eğrilik Yarıçapı, Meridyene Dik Doğrultudaki Normal Kesit Eğrilik Yarıçapı, Elipsoidde Herhangibir Azimutdaki Normal Kesit Eğrisinin Eğrilik Yarıçapı, Ortalama Eğrilik Yarıçapı, Jeodezik Eğrilik, Jeodezi Eğrisinin Özellikleri, Elipsoid Üzerinde Normal Eğrilik Yarıçapı, Gauss Eğrilik Yarıçapı, Elipsoid Üzerinde Jeodezik Eğrilik, Elipsoid Üzerinde Jeodezi Eğrisi, Meridyen Yay Uzunluğunun Hesabı, Elipsoidde Kısa Meridyen Yaylarının Hesabı, Meridyen Yay Uzunluğundan Enlemin Belirlenmesi, Elipsoidde Parelel Daire Yayı Hesabı, Elipsoid Üzerinde Alan Hesapları, Ölçülerin Elipsoid Yüzeyine İndirgenmesi, Elipsoidal Koordinat Sistemleri, Elipsoidal Coğrafi Koordinatlar ve Kartezyen (Global Dik) Koordinatlar Arasında Dönüşümler, Elipsoidal coğrafi koordinatlar verildiğinde kartezyen koordinatların hesabı, Kartezyen koordinatlar verildiğinde elipsoidal coğrafi koordinatların hesabı, Elipsoidal Jeodezik Dik Koordinat Sistemi, Coğrafi Koordinatlardan Jeodezik Dik Koordinatların Hesabı, Jeodezik Dik Koordinatlardan Coğrafi Koordinatların Hesabı, Elipsoidin Düzleme Gauss Krüger Projeksiyonu, Gauss-Krüger Projeksiyonunda Yaklaşma Açısı, Elipsoidal Coğrafi Koordinatlardan Gauss-Krüger Koordinatlarının Bulunması, Gauss-Krüger Koordinatlarından Elipsoidal Coğrafi Koordinatların Bulunması, Gauss-Krüger Projeksiyon Yüzeyinde Hesaplamalar, Ölçülerin Gauss-Krüger Projeksiyon Yüzeyine İndirgenmesi, UTM Projeksiyonu, Gauss-Krüger Projeksiyonunda Komşu Dilimler Arsında Koordinat Dönüşümü

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Elipsoit yüzeyinde meridyen ve paralel daire yay uzunluğu hesaplayabilmek ve pafta alan hesabı yapabilmek
2) Elipsoidal koordinat sistemleri arasında dönüşüm yapabilmek
3) Ölçülerin (eğik uzunluklar ile yatay doğrultular) Elipsoit ve Gauss-Krüger Projeksiyon yüzeyine indirgemesini yapabilmek
4) UTM ve değiştirilmiş UTM projeksiyonunda hesaplamalar yapabilmek
5) Gauss-Krüger projeksiyonunda komşu dilimler arasında koordinat dönüşümü yapabilmek
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yerin Temel Şekli, Yer Elipsoidi, Dünya Elipsoidinin Geometrik Özellikleri, Elips, Elipsoid ve Dönel Elipsoid, Meridyen Elipsinin Elemanları, Elipsoidde Jeodezik Hesaplamalar, Dönel Elipsoidin Yerleştirilmesi ve Yöneltilmesi, Elipsoid Yüzeyine İzdüşümler (Helmert ve Pizetti İzdüşümü)
2) Meridyen Elipsini Belirleyen Parametreler (Coğrafi enlemin parametre olarak alınması, İndirgenmiş enlemin parametre olarak alınması, Merkez enlemin parametre olarak alınması), Elipsoidal Dik Koordinatlar
3) Eğrilik, Elipsoidde Eğrilik, Normal Kesit, Eğik Kesit ve Meusnier Formülü, Düzlem Eğrilerde Eğrilik, Meridyen Eğrilik Yarıçapı, Meridyene Dik Doğrultudaki Normal Kesit Eğrilik Yarıçapı, Elipsoidde Herhangibir Azimutdaki Normal Kesit Eğrisinin Eğrilik Yarıçapı, Ortalama Eğrilik Yarıçapı
4) Jeodezik Eğrilik, Jeodezi Eğrisinin Özellikleri, Elipsoid Üzerinde Normal Eğrilik Yarıçapı, Gauss Eğrilik Yarıçapı, Elipsoid Üzerinde Jeodezik Eğrilik, Elipsoid Üzerinde Jeodezi Eğrisi
5) Meridyen Yay Uzunluğunun Hesabı, Elipsoidde Kısa Meridyen Yaylarının Hesabı, Meridyen Yay Uzunluğundan Enlemin Belirlenmesi, Elipsoidde Parelel Daire Yayı Hesabı, Elipsoid Üzerinde Alan Hesapları
6) Meridyen Yay Uzunluğunun Hesabı, Elipsoidde Kısa Meridyen Yaylarının Hesabı, Meridyen Yay Uzunluğundan Enlemin Belirlenmesi, Elipsoidde Parelel Daire Yayı Hesabı
7) Elipsoid Üzerinde Alan Hesapları, Ölçülerin Elipsoid Yüzeyine İndirgenmesi
8) Yarı yıl sınavı
9) Elipsoidal Koordinat Sistemleri, Elipsoidal Coğrafi Koordinatlar ve Kartezyen (Global Dik) Koordinatlar Arasında Dönüşümler, Elipsoidal coğrafi koordinatlar verildiğinde kartezyen koordinatların hesabı, Kartezyen koordinatlar verildiğinde elipsoidal coğrafi koordinatların hesabı
10) Elipsoidal Jeodezik Dik Koordinat Sistemi, Coğrafi Koordinatlardan Jeodezik Dik Koordinatların Hesabı, Jeodezik Dik Koordinatlardan Coğrafi Koordinatların Hesabı
11) Elipsoidin Düzleme Gauss Krüger Projeksiyonu, Gauss-Krüger Projeksiyonunda Yaklaşma Açısı, Elipsoidal Coğrafi Koordinatlardan Gauss-Krüger Koordinatlarının Bulunması, Gauss-Krüger Koordinatlarından Elipsoidal Coğrafi Koordinatların Bulunması
12) Elipsoidin Düzleme Gauss Krüger Projeksiyonu, Gauss-Krüger Projeksiyonunda Yaklaşma Açısı, Elipsoidal Coğrafi Koordinatlardan Gauss-Krüger Koordinatlarının Bulunması, Gauss-Krüger Koordinatlarından Elipsoidal Coğrafi Koordinatların Bulunması
13) Gauss-Krüger Projeksiyon Yüzeyinde Hesaplamalar, Ölçülerin Gauss-Krüger Projeksiyon Yüzeyine İndirgenmesi, UTM Projeksiyonu, Gauss-Krüger Projeksiyonunda Komşu Dilimler Arsında Koordinat Dönüşümü
14) Gauss-Krüger Projeksiyon Yüzeyinde Hesaplamalar, Ölçülerin Gauss-Krüger Projeksiyon Yüzeyine İndirgenmesi, UTM Projeksiyonu, Gauss-Krüger Projeksiyonunda Komşu Dilimler Arsında Koordinat Dönüşümü
15) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: .pdf formatında ders notları (Doç.Dr.E. Yavuz)
Diğer Kaynaklar: Pratik Jeodezi-Ölçme Bilgisi : Sebahattin Bektaş, OMÜ yayınları, 2016
Geodesy : Wolfgang Torge, Walter de Gruyter, Berlin, Newyork, 2001

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 4
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 7 2 14
Uygulama 4 4 16
Ödevler 4 10 40
Küçük Sınavlar 8 1 8
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 140