Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD322
Ders İsmi: Toplumsal Değişim ve Kültür
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi NUR NURİYE ÖZMEL
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste, toplumsal değişim ve kültür kavramları merkezde olmak üzere, çok sayıda konu ve tartışma, bu kavramların paralel seyri ile incelenir. Toplumsal değişimin gerek toplum gerekse birey bağlamında sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi yansımaları tartışılarak geçmiş ile günümüz dinamikleri arasındaki farklılıklar irdelenir.
Dersin amacı Türkiye’deki toplumsal yapıyı, dönüşümleri, toplumsal ve bireysel kırılma noktalarını farklı evreleri ile öğrencilere aktarmaktır. Öğrencilerin toplumsal değişimi dil, kültür, kimlik, iletişim, medya ve benzeri güncel bağlamlar çerçevesinde kavramaları ve günümüz toplumunu anlamlandırmaları hedeflenir.
Dersin İçeriği: Toplum, toplumsallaşma, toplumsal değişimin dinamikleri, toplumsal değişim ve siyaset, medya ve toplum, Kültür kavramı, kültür ve kimlik, toplumsal cinsiyet, küreselleşme, Türkiye’de toplumsal dönüşüm, Türkiye’de tek partili – çok partili dönem.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Toplumsal değişim ve kültür kuramlarına hakim olma, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki sosyal değişim ve dönüşümleri kültür, toplumsallaşma, kimlik, küreselleşme ekseninde açıklayabilme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Toplumsal dönüşümlerin ekonomik, siyasal, hukuki yönleriyle ile ilgili edinilen kuramsal ve olgusal bilgileri kişisel üretiminde kullanabilme, mevcut teori ve kuramları analiz edebilme ve eleştirel yaklaşabilme.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Toplumsal dönüşümler ve kültür alanında edinilen bilgilerin günlük hayatı anlamlandırmadaki önemimin farkına varma. Kültür, kimlik, küreselleşme, toplumsal cinsiyet gibi çalışma alanlarında yürütülen bir araştırmada, edindiği bilgi ve donanımla sorumluluk alabilme, varsayımlar geliştirebilme, bulguları yorumlayabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Toplumsal değişim ve kültür alanında yürütülen araştırma ve çalışmalarda verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Kültür, toplum, teknoloji alanlarında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirme ve bu anlamda öğrenmenin önemini kavrama ve bu yaklaşımı uygulamaya eğilim geliştirme. Bu alanlardaki bilgilerini iletişim disiplininin diğer alanlarında kullanabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Alanında edindiği bilgileri karşılaşılan toplumsal problemleri çözmek için kullanabilme. Kültür alanında edindiği bilgi ve deneyimlerini toplumsal sorumluluk bilinci ile birleştirip yaşadığı sosyal çevre için yapıcı projeler önerip uygulayabilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş: Toplumsal Yapı ve Değişim Emre Kongar Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Ktp., İst. 2002.
2) Kültür Kavramları: Türkiye Örneği Kurtuluş Kayalı Türk Kültür Dünyasından Portreler İletişim Yay., İst. 2002.
3) Toplumsal Değişimin Dinamikleri: Türkiye’de Yenileşme Hareketleri ve Topluma Yansıması. Reform süreçleri, Tanzimat- Meşrutiyet ve Sonrası. None
4) Türkiye’de Toplumsal Değişim-I: Cumhuriyet Öncesi Dönem ve Kültür. Orhan Koloğlu, 1908 Basın Patlaması, Baş-Has, İstanbul 2005.
5) Türkiye’de Toplumsal Değişim-II Cumhuriyet’e Doğru Ara Dönem – Kurtuluş Savaşında Basın yayın Faaliyetleri. İzzet Öztoprak, Kurtuluş Savaşında Türk Basını 1919-1921, İş Bankası Yay., Ankara 1981.
6) Türkiye’de Toplumsal Değişim-III: Erken Cumhuriyet Dönem Kültür Değişimi. Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu – Makaleler Atamer Yay., 2016.
7) Vize Sınavı. ..
8) Tek Partili Dönem: Kültür ve Sanat Politikaları, Semboller Uygulamalar, Eğitim Faaliyetleri. Mithat Atabay, Cumhuriyet Kültürü, Atatürk Yolu Dergisi, S.43, Bahar 2009, s.455-465.
9) Çok Partili Dönem ve Toplumsal Değişim: İktidar Değişimi ve Kültüre Etkileri, Demokrat Parti döneminde Kültür. None
10) Türkiye’nin Siyasal ve Ekonomik Yapısı: Güncele bakışlar, değişen sanat anlayışı örnekleri. None
11) Toplumsal Cinsiyet- Cinsiyet Politikalarının Topluma ve Kültüre Yansıması, Örnekler. none
12) Küreselleşme ve Türkiye: İletişim Devrimi ve Kültüre Etkileri. none
13) Teknoloji Devrimi ve İnsan: Dünyada ve Türkiye’de Hızlı İletişimin İnsana Etkileri. none
14) Gelecekte Toplum ve Kültür: Genel Değerlendirme ve Yorumlar. ..
15) Final Sınavı ..

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -Emre Kongar Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Ktp., İst. 2002.
Kurtuluş Kayalı Türk Kültür Dünyasından Portreler İletişim Yay., İst. 2002
Orhan Koloğlu, 1908 Basın Patlaması, Baş-Has, İstanbul 2005.
Diğer Kaynaklar: -Emre Kongar Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Ktp., İst. 2002.
Kurtuluş Kayalı Türk Kültür Dünyasından Portreler İletişim Yay., İst. 2002
Orhan Koloğlu, 1908 Basın Patlaması, Baş-Has, İstanbul 2005.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Ders
Okuma
Ödev
Soru cevap/ Tartışma
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 79
Ara Sınavlar 1 3
Rapor Teslimi 2 6
Final 2 6
Toplam İş Yükü 142