İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD416
Ders İsmi: Yeni Medyada Veri Madenciliği
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. HAMZA ŞAMLIOĞLU
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: İletişim ve pazarlama alanında özellikle hedef kitle-iletişim dili ve stratejisi belirlemede önemli yeri olan veri madenciliği, içerik yoğunluğunun olumlu-olumsuz olarak ne söylediğini ve genellikle nelerden bahsettiğini de anlatır. Bununla birlikte markaların içgörü üretme, ürün geliştirme, risk-kriz yönetme aşamalarında da önemli derecede etkilidir.
Dersin amacı, yeni Medya sektöründe yer almayı hedefleyen öğrencilerin, sosyal medyayı etkili yönetmeleri ve içerik analizi yaparak tüketici ile sosyal medya üzerinde doğru iletişim kurmalarını sağlayabilmektir.
Dersin İçeriği: Data inceleme, veri kategorizasyonu ve veri anlamlandırma, sosyal medya takibi, monitoring, sosyal dinleme (social listening), veri madenciliği, insight üretme, ürün geliştirme, risk-kriz yönetme, raporlama.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Yeni medya ortamlarında veri takibi ve analizine ilişkin gerekli olan temel kavramları kavrama, data, data analizi, veri takibi, monitoring, insight ve raporlamaya yönelik temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklayabilme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Toplumsal sorumluluk bilinci ile veri madenciliği tekniklerini kullanarak sosyal alana yönelik çalışmalar yürütme. Yürütülen çalışmalar ile elde edilen içgörülerle toplumsal sorunlara çözümler geliştirebilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Veri madenciliğine dair temel bilgi ve kazanımları, iletişimin diğer disiplinlerine aktarabilme. Yeni medya ve iletişim disiplinin alanyazını veri madenciliği perspektifinde değerlendirebilme. Veri madenciliğine yönelik olarak geliştirilen uygulama ve tool’ları yetkin bir şekilde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Yeni iletişim teknolojileri ve sosyal ağlara özel olarak geliştirilen monitoring ve data işleme programlarını amaca yönelik olarak kullanabilme, elde edilen sonuçları raporlayabilme ve toplumun anlamlandırabileceği sonuç ve bulgulara dönüştürebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Yeni medya platformlarında kişisel amaç ve ihtiyaçlara yönelik olarak doğru keywordler ile data çekme, bağımsız olarak analiz edebilme ve uygulayabilme. Veri analiz etme ve insight çıkarmaya yönelik olarak sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dijital iletişim sektörüne yönelik bilgi aktarımı. Veri madenciliği nedir, nerelerde kullanılır? None
2) Sınıf içi uygulama ile focus grup incelemesi. Veri madenciliğinde KVKK kuralları. none
3) Sınıf içi uygulama ile sosyal medyada grup incelemesi ve sonuçların değerlendirilmesi. Yeni medyada veri madenciliği araştırma örnekleri. none
4) Sınıf içi uygulama ile kişisel ve kurumsal profil incelemesi. none
5) Marka dili ve marka stratejisi. Yeni medyada veri madenciliği ile dil ve stratejinin analizi ve belirlenmesi. none
6) Marka dili ve marka stratejisi üzerine öğrenci incelemeleri ve sunumları. none
7) Vize Sınavı. ..
8) Sosyal medyada risk ve kriz yönetimi. Sosyal medya tarihindeki önemli kriz örnekleri ve kriz iletişiminde veri madenciliğinin rolü. none
10) Doğru ve etkili insight için veri madenciliğinin önemi. Veri madenciliği ile ulaşılan insight örnekleri. none
11) Veri madenciliği ile gündem maddesi inceleme ve insight yakalama. Yakalanan insightların sunumu. none
12) Responding yönetimi nedir, nasıl yapılır? Kuralları nelerdir? Yeni medyada hesaplar için neden önemlidir? none
13) Veri Madenciliğinde kodlama sistemi. Kurulan sistem ile örnek kodlama. none
14) Veri kodlama tool’u Somera’nın nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir? Yeni medyada veri madenciliği ile yapılan araştırma örnekleri. https://www.somera.com.tr/
15) Final Sınavı ..

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Baloğlu, A. (2015), Sosyal Medya Madenciliği, Beta Yayınları.
Diğer Kaynaklar: Baloğlu, A. (2015), Sosyal Medya Madenciliği, Beta Yayınları.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Örnek olay çalışması
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 1 % 20
Ödev 2 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Uygulama 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 80
Ödevler 16 32
Ara Sınavlar 1 3
Final 2 6
Toplam İş Yükü 197