İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD418
Ders İsmi: Dijital Aktivizm
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SEMRA GEÇKİN ONAT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi SEMRA GEÇKİN ONAT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: İnternet tabanlı yeni teknolojilerin iletişim paradigmasını değiştirmesi gibi, toplumsal örgütleme şekilleri, aktivizm ve protesto hareketleri de değişime uğramıştır.
Bu dersin amacı alternatif medya çeşitlerini, aktivizmin dijitalleşmesini ve dijital aktivizmin çeşitlerini incelemek, yeni toplumsal hareketlerin sosyolojik, siyasi ve ekonomik analizini ve yeni medyanın konumunu göstermektir.
Dersin İçeriği: ağ toplumu, çevrimiçi kamusal alan, dijital toplumsal hareketler, aktivizm, dijital aktivizm, dijital kültürler, ağ tabanlı sosyallik, sivil toplum, kimlik.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Medya ve toplumsal hareket arasındaki ilişkiyi anlama ve analiz etme, ağ toplumu, yeni iletişim düzeni, sosyal medya, toplumsal hareketler gibi kavramları iletişim kuramları bağlamında kullanabilme, çevrimiçi kamusal alan, dijital toplumsal hareketler gibi kavramları iletişim teorileri çerçevesinde tartışabilme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Toplumsal Hayatı ve aktörleri daha iyi analiz edebilme, Ulusal ve Uluslararası toplumsal hareket örneklerini çözümleme ve protesto hareketlerinin aldığı son şekli tartışabilme. Ağ toplumu olarak tanımlanan yeni enformasyon toplumunun analizlerinde de yeni eleştirel yaklaşımlar ile dijital aktivizm hareketlerini inceleyebilme.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Dijital aktivizm ve dijital protesto hareketleri ile ilgili konularda toplumsal farkın dalık oluşturabilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Yeni toplumsal hareketleri ve dijital örgütlenmeleri kuramsal olarak sınıflandırabilme, bu dijital faaliyetlerin toplumsal değişiminin kültürel, ekonomik ve demografik bağlamlarını sorgulayabilme. Yeni medya ile şekillenen aktivist hareketler ile ilgili yeni yaklaşımlar geliştirebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Toplumsal hareketler ve aktivizm ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket ederek bilimsel çalışmalar üretebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Yeni toplumsal hareketlere yön veren ağ tabanlı aktivizm faaliyetlerinin sosyolojik, siyasi ve ekonomik analizini yapabilme, dijital aktivizm ve sanal protesto hareketlerine yönelik alan yazındaki eserlere ulaşabilme ve analiz edebilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yeni toplumsal hareketler. Yeni toplumsal hareketlerin dinamikleri.
2) Toplumsal hareketlere dair kuramsal yaklaşımlar.
3) Yeni toplumsal hareketler. Yeni toplumsal hareketlerin dinamikleri.
4) Örgütlenme, kimlik ve aktivizm.
5) Alternatif medya olarak yeni iletişim teknolojilerinin dijital protesto hareketlerindeki rolü. Sosyal medya platformları ve aktivizm.
6) Yeni toplumsal hareketler, aktivizm ve yeni medya ilişkisi.
7) Vize sınavı.
8) Dijital halka ilişkiler faaliyetlerinin yeni toplumsal hareketler bağlamında değerlendirilmesi.
9) Dijital ortamda feminist aktivizm.
10) Dijital ortamda Çevrecilik Hareketleri.
11) Dijital medyada LGBTİ Hareketler.
12) Sanat, aktivizm ve yeni medya.
13) Alt kültür, karşıt kültür bağlamında sosyal medya araçlarının önemi.
14) Genel Değerlendirme ve Tekrar.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Network Society, Van Dijk, J. Sage, London: 2010.
İnternet ve Sokak, Yasemin İnceoğlu. İstanbul: 2015
Diğer Kaynaklar: Toplumsal Hareketler Sosyolojisi, Ahmet Uysal. İstanbul: 2016
Sanaldan Sokağa Toplumsal Hareketler, Gülcan Işık. İstanbul: 2015

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Gözlem
Bireysel Proje
Sunum
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 95
Ödevler 16 48
Ara Sınavlar 1 3
Final 2 6
Toplam İş Yükü 200