Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MAT114
Ders İsmi: Matematik II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 2 4 6
Öğretim Dili:
Ders Koşulu: MAT113 - Matematik I
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MESERET TUBA GÜLPINAR
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. SEZGİN SEZER
Dr.Öğr.Üyesi MESERET TUBA GÜLPINAR
Dr.Öğr.Üyesi ASUMAN ÖZER
Öğr.Gör. Tamer KOŞAN
Prof. Dr. HASAN ÖZEKES
Prof. Dr. İLYAS AKHİSAR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrenciye, integrasyon teknikleri, genelleştirilmiş integraller, sonsuz diziler ve seriler, yakınsaklık testleri, kuvvet serileri,serilerin yakınsaklığı ve yakınsaklık yarıçapı, kuvvet serilerini terim terime türetme ve integre etme, 3 boyutlu uzayda vektörler, nokta çarpım ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar ve limitleri, sürekliklikleri ve kısmi türevleri, zincir kuralı, yönlü türev, teğet düzlem ve normal doğru, yerel ve global ekstrem değerler, Lagrange çarpanları, iki ve üç katlı integraller, polar koordinatlar, değişken dönüşümü, silindirik ve küresel koordinatlar konuları hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Bu derste integrasyon teknikleri, genelleştirilmiş integraller, sonsuz diziler ve seriler, yakınsaklık testleri, kuvvet serileri,serilerin yakınsaklığı ve yakınsaklık yarıçapı, kuvvet serilerini terim terime türetme ve integre etme, 3 boyutlu uzayda vektörler, nokta çarpım ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar ve limitleri, sürekliklikleri ve kısmi türevleri, zincir kuralı, yönlü türev, teğet düzlem ve normal doğru, yerel ve global ekstrem değerler, Lagrange çarpanları, iki ve üç katlı integraller, polar koordinatlar, değişken dönüşümü, silindirik ve küresel koordinatlar konuları incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Temel integral kurallarını ve kısmi integrasyon, trigonometrik dönüşüm ve basit kesirlere ayırma gibi diğer teknikleri kullanarak integrallerin değerini hesaplayabilir ve genelleştirilmiş integrallerin yakınsaklığını belirleyebilir.
2) Sonsuz dizilerin limitlerini ve sonsuz serilerin toplamını hesaplayabilir ve yakınsaklığı belirlemek için çeşitli testler kullanabilir. Kuvvet serilerinin yarıçapını ve yakınsama aralığını hesaplayabilir.
3) Nokta çarpımı, çapraz çarpım ve bir vektörün başka bir vektöre izdüşümü gibi vektör işlemlerini yapabilir ve uzayda doğru ve düzlemlerin denklemlerini elde edebilir.
4) Çok değişkenli fonksiyonların tanım ve değer kümesini resmedebilir ve açıklayabilir ve bu fonksiyonların limitlerini ve sürekliliğini belirleyebilir. Kısmi türevleri, yönlü türevleri, ekstrem değerleri elde edebilir ve bunları optimizasyon problemlerini çözmek için kullanabilir.
5) Çok katlı integralleri genel bölgeler üzerinde değişken dönüşümü kullanarak hesaplayabilir ve çok katlı integralleri kullanarak bir yüzeyin alanını veya bir cismin hacminin elde edebilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İntegrasyon Teknikleri Ders Notu
2) İntegrasyon Teknikleri Ders Notu
3) Sonsuz Diziler ve Seriler Ders Notu
4) Sonsuz Diziler ve Seriler Ders Notu
5) Sonsuz Diziler ve Seriler Ders Notu
6) Vektörler ve Uzay Geometrisi Ders Notu
7) Vektörler ve Uzay Geometri Ders Notu
8) Kısmi ürevler Ders Notu
9)
10) Kısmi Türevler Ders Notu
11) Çok Katlı İntegraller Ders Notu
12) Çok Katlı İntegraller Ders Notu
13) Çok Katlı İntegraller Ders Notu
14) Tekrar Ders Notu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Thomas’ Calculus, 13th Edition
George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass
Pearson Education Inc.
Diğer Kaynaklar: A Complete Course Calculus, 8th Edition.
Robert A. Adams, Christopher Essex
Pearson Canada Inc.
ISBN 978: 0321781079

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 5 75
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 4 60
Ara Sınavlar 2 10 20
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 170