Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI322
Ders İsmi: İletişim
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HALE AKSUNA
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi AYŞEN YENİCİ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin temel amacı öğrencilere temel iletişim becerilerini ve iletişimin günlük hayattaki önemi ile ilgili bilinci kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Dersin temel amacı öğrencilere temel iletişim becerilerini ve iletişimin günlük hayattaki önemi ile ilgili bilinci kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Kişiler arası ilişkiler ve iletişim hakkında temel konuları kavrarlar
2) Öğrenciler, çeşitli dinleyici gruplarına iletişim ile ilgili konularda açıklamalar yapabilir; problemlere ve çözüm önerilerine ilişkin yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini aktarabilir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Ders tanıtımını yapmak • Temel kavramları tanıtmak • Dersin kapsamının ve temel kavramların tanımlanması Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) • Kişilerarası iletişimin temel özelliklerini çeşitli yaklaşım ve modellerle anlatmak • Kişilerarası iletişimin anlamlandırılması: Çeşitli yaklaşımlar ve modeller Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) • Kişiler arası iletişimde benlik kavramını anlamak • Benlik ve kimlik arasındaki ilişkiyi tanımlamak • Kişilerarası iletişimde benlik kavramı: Benlik kavramının gelişimi, özellikleri ve “kimlik”le ilişkileri Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) • Kişilerarası iletişimi sosyal ve fiziki çevre çerçevesine oturtmak Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) • Kişilerarası iletişimde kullanılan algılama süreçlerini anlamak Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) • Ara sınav aracılığıyla öğrencilerin değerlendirilmesi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) • Kişilerarası iletişimde beden dilini öğrenmek Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
8) • Kişilerarası iletişim çerçevesinde sözel iletişimin yeri ve önemini anlamak Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
9) • Kişilerarası iletişimde dil, ideoloji ve güç ilişkilerinin kuruluşunu anlamak Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
10) • Ara sınav aracılığıyla öğrencilerin değerlendirilmesi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) • Kişilerarası iletişimde rasyonellik ve alternatif iletişim stratejilerini öğrenmek Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) • Kişilerarası iletişimde selamlama, retorik ve öyküleme yöntemlerini ele almak Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) • Kişilerararası iletişimde sorun çözümleme yöntemlerinden dinleme konusunu anlamak Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) • Kişilerararası iletişimde sorun çözümleme yöntemlerinden empati konusunu anlamak Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) • Yarıyıl sonu sınavı aracılığıyla öğrencilerin değerlendirilmesi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Fiske, J., 1996, İletişim Çalışmalarına Giriş, çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara s. 91-111
Hartley, Peter, Interpersonal Communication, 1993, London: Routledge.
Diğer Kaynaklar: İnceoğlu, Metin, Tutum Algı İletişim, 1993, Ankara: Verso
İzgören, Ahmet Şerif, Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, 1999, Academy İnternational, Ankara
Zıllıoğlu, Merih, İletişim Nedir, Cem Yayınevi, İstanbul,2003
Tannen, Deborah, Hiç Anlamıyorsun, 1996, İstanbul: Varlık Yayınları.
Oskay, Ünsal, İletişimin ABC’si, 2001, İstanbul: Der Yayınları.
Mutlu, Erol, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara, 1995
Zıllıoğlu, Merih, İletişim Nedir, Cem Yayınevi, İstanbul,2003

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Okuma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Uygulama 16 48
Derse Özgü Staj 16 48
Sunum / Seminer 16 48
Ara Sınavlar 2 6
Final 1 3
Toplam İş Yükü 192