İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI414
Ders İsmi: Deneysel Psikolojide Seçme Konular
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HALE AKSUNA
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı. deneysel psikolojinin algı, dikkat, bellek, öğrenme gibi bilişsel alanlardaki güncel konuların eleştirel bir biçimde ele alınması; metodolojik ve kuramsal olarak yeni gelişme ve akımların alana olan katkılarının değerlendirilmesi, bilişsel psikolojinin seçilen bir alanında uygulama yapılmasıdır.

Dersin İçeriği: Bu dersin amacı. deneysel psikolojinin algı, dikkat, bellek, öğrenme gibi bilişsel alanlardaki güncel konuların eleştirel bir biçimde ele alınması; metodolojik ve kuramsal olarak yeni gelişme ve akımların alana olan katkılarının değerlendirilmesi, bilişsel psikolojinin seçilen bir alanında uygulama yapılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Bellek alanına ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olduğu için bellek ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilirler.
2) • Bellek ile bağlantılı problemlerde çözüm önerilerine ilişkin yazılı ve sözlü düşüncelerini aktarabilirler.
3) • Bellek araştırmalarındaki yöntemleri bilir ve uygularlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Beden zihin problemini tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşarak tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) • Bilgi işleme kuramının temel ilk eve kavramlarını tanımlamak ve açıklamak. Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) • Tarihsel süreçte bellek ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi ve tartışılması Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) • Çoklu bellek sistemlerinin temel ilke ve kavramlarını açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) • Kısa süreli-uzun süreli bellek sınıflamasını tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) • Episodik-semantik-işlemsel bellek sınıflamasını tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) • Örtük-açık bellek sınıflamasını tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
8) • Örtük-açık bellek sınıflamasını tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
9) • Otobiyografik ve flaş bellek türlerini tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
10) • Otobiyografik ve flaş bellek türlerini tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) • Otobiyografik ve flaş bellek türlerini tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) • Çalışma belleği ve meta bellek türlerini tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) • Çalışma belleği ve meta bellek türlerini tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) • Ders ile ilgili genel değerlendirme yapmak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) • Yarıyıl sonu sınavı aracılığıyla öğrencilerin değerlendirilmesi Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders için kaynak kitap bulunmamaktadır. İlgili alanda son dönemde yayınlanmış makalelerden yararlanılacaktır.
Diğer Kaynaklar: Ders için kaynak kitap bulunmamaktadır. İlgili alanda son dönemde yayınlanmış makalelerden yararlanılacaktır.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Uygulama 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 48
Sunum / Seminer 16 48
Küçük Sınavlar 2 6
Rapor Teslimi 1 3
Toplam İş Yükü 201