Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI434
Ders İsmi: Atipik Çocuk Psikolojisi II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi AYŞEN YENİCİ
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi AYŞEN YENİCİ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, psikoloji bölümü öğrencilerine atipik çocukların tanı kriterleri,
nedenleri, belirtileri ile tedavi, psikolojik destek ve eğitim çalışmalarının önemini
kavratmaktır.
Dersin İçeriği: Zihinsel yetersizlik, Down Sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Üstün yetenekli çocuklar.
Tedavi ve eğitim yaklaşımları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Atipik gelişim hakkında bilgi sahibi olur
2) Atipik çocukların tanımlamasını ve sınıflandırmasını yapabilir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Farklı gelişen çocuklarla ilgili nedenlerini ve belirtileri açıklayabilir
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Ekip çalışmasının bir parçası olabilir
Öğrenme Yetkinliği
1) Farklı gelişen çocuklar için eğitim ve destek çalışmaları yürütebilir.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Farklı gelişen çocuklara karşı doğru yaklaşımlarda bulunabilir

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Atipik çocuklar tanımı, snıflandırması
2) Engellilik kavramı Engellilik durumlarındaki uyumsuz davranışları açıklayan kuramlar
3) Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar Özgül öğrenme güçlüğü Disleksi Disgrafi Diskalkuli
4) Başka türlü adlandırılamayan öğrenme güçlüğü Öğrenme güçlüğü nedenleri Öğrenme güçlüğü nasıl tedavi edilir Eğitim ortamının düzenlenmesi
5) DEHB tanım DEHB nedenleri, belirtileri DEHB klinik özellikleri, ayırıcı tanı Eşlik eden sorunlar Tedavi Eğitim ortamının düzenlenmesi
6) DEHB tanım DEHB nedenleri, belirtileri DEHB klinik özellikleri, ayırıcı tanı Eşlik eden sorunlar Tedavi Eğitim ortamının düzenlenmesi
7) Sosyal beceri yetersizliği Sosyal beceri öğretimi
8) Ara Sınav
9) Görme yetersizliği Renk körlüğü
10) İşitme yetersizliği
11) Konuşma yetersizliği
12) Çocuklarda fiziksel yetersizlikler
13) Çocuklarda fiziksel yetersizlikler Mikrosefali, hidrosefali, polidaktili, sindaktili
14) Çocuklarda kronik hastalıklar
15) Çocuklarda nadir görülen semptomlar
16) Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Prof.Dr.Ayşegül Ataman (2009). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş
Gündüz Yayıncılık.
Tarık Gözeten (2019). Özel Gereksinimli Çocuklar ve DEHB. Ekinoks Yayınevi
Dr.Lorna Wing (2015). Otizm El Rehberi. Tohum Otizm Vakfı, Sistem Yayıncılık
Prof.Dr.Necate Baykoç (2014). Dahiler ve Savantlar Gelişimleri ve Eğitimleri. Vize
Yayıncılık
Prof.Dr.Yüksek Yılmaz (2016). Nörolojik Olarak Riskli Bebek, Hayykitap
Dersin yürütücüsünün notları
Diğer Kaynaklar: Prof.Dr.Ayşegül Ataman (2009). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş
Gündüz Yayıncılık.
Tarık Gözeten (2019). Özel Gereksinimli Çocuklar ve DEHB. Ekinoks Yayınevi
Dr.Lorna Wing (2015). Otizm El Rehberi. Tohum Otizm Vakfı, Sistem Yayıncılık
Prof.Dr.Necate Baykoç (2014). Dahiler ve Savantlar Gelişimleri ve Eğitimleri. Vize
Yayıncılık
Prof.Dr.Yüksek Yılmaz (2016). Nörolojik Olarak Riskli Bebek, Hayykitap
Dersin yürütücüsünün notları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Gözlem

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 48
Sunum / Seminer 16 48
Ödevler 16 48
Ara Sınavlar 2 6
Final 1 3
Toplam İş Yükü 201