İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSY356
Ders İsmi: Evolutionary Psychology II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. SERAP ERDOĞAN TAYCAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. SERAP ERDOĞAN TAYCAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Evrimsel Psikoloji, son yıllarda psikoloji bilimine dâhil olarak insan psikolojisini açıklamakta radikal bir bakış açısı yaratmıştır. Bu bakış açısı, insanı ele alırken farklı görünümleri gözden kaçırmamak adına önemli bilgi kaynaklarını beraberinde getirmektedir. Evrimsel Psikoloji dersinin amacı, bu bakış açısıyla insanların bireysel ve/veya toplu olarak çeşitli duygu, düşünce ve davranışlarını ele almaktır. Bu hususta güncel araştırmalar ve argümanlar ile birlikte insanın algısı, bilişi, duyguları, sosyal gelişimi, eş seçimi, diğerkâmlığı, ahlakı ve kültürü gibi konular ders gündemini oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği: Bu ders; Giriş, Temel Kavramlar (Doğal Seçilim, Cinsel Seçilim, Adaptasyon, Hayatta Kalma ve Üreme Başarısı vb.),Temel Kavramlar (Devam),Evrimleşmiş Psikolojik Mekanizmalar,Hayatta Kalmanın Kökenleri,Büyüyen Beyin,İnsan Eşleşmesi,İnsan Eşleşmesi (Devam),İnsanda Duygular; Kıskançlık,Sosyallik,Şiddet ve Saldırganlık,İşbirliği ve Diğerkâmlık,Ahlak,Evrimsel Psikolojiye Yönelik Eleştiriler; konularını içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Evrimsel Psikolojinin temel kavramlarını ve bakış açısını tanımlayabilir; betimleyebilir ve ifade edebilir.
2) Evrimsel Psikoloji bakış açısıyla insani olguları değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
3) Evrimleşmiş psikolojik mekanizmaları tanımlayabilir; betimleyebilir ve eleştirebilir.
4) Erkek ve kadınların eşleşme stratejilerini ve tarzlarını sorgulayabilir; güncel değişkenlerle karşılaştırarak tartışabilir.
5) İnsanların sosyalliğinin ve saldırganlığının gelişimiyle ilgili tarihsel bakış açısını tanımlayabilir; özetleyebilir.
6) Diğerkâmlık ve ahlakın evrimsel kökenlerine ilişkin bilgileri açıklayabilir ve eleştirebilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Evrim Nedir? Darwin'in Biyografisi Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) Evrim Nedir? Darwin'in Biyografisi Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) Darwin'in Doğal Seçilim ve Cinsel Seçilim Kuramları Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) Darwin'in Doğal Seçilim ve Cinsel Seçilim Kuramları Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) Evrimsel Psikoloji'nin Ortaya Çıkışı Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) Doğanın Düşman Güçleri İle Savaş Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) Doğanın Düşman Güçleri İle Savaş Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
8) Ara Sınav Yok
9) Ara Sınav Yok
10) Kadınların Uzun Erimli Eş Seçme Stratejileri Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) Erkeklerin Uzun Erimli Eş Seçme Stratejileri Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) Kısa Erimli Cinsel Stratejiler Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) Ebeveynlik Sorunları Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) Akrabalık Sorunları Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) Gözden geçirme çalışması Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
16) Final Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar: -Lecturer's notes and related articles

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 3 9 27
Sunum / Seminer 1 10 10
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar 2 10 20
Ara Sınavlar 1 24 24
Rapor Teslimi 1 20 20
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü 166