SKI205 Sağlık İletişimiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar RadyoterapiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Radyoterapi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SKI205
Ders İsmi: Sağlık İletişimi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi HAVVA PALACI
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. BETÜL ÇOLPAN KURU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlık Çalışanları olarak görev yapacak öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek
Ekip iletişiminin önemini ve özelliklerini anlatmak
Hasta ve hasta yakınları ile iletişimde başarılı olabilmeleri için gerekli bilgileri vermek
Sağlık kurumlarında iletişimin işleyişini öğretmek
İletişim türlerini öğretmek ve sağlık iletişimi kavramı ile önemini anlamalarını sağlamak

Dersin İçeriği: İletişim kavramı ve özellikleri
İletişim türleri
Kişilerarası İletişim ve Beden Dili
İletişim Engelleri
Örgütsel İletişim
Özellikli Hastalarla İletişim
İletişim Süreçleri ve Sağlık İletişimi
Sağlık Personeli Hasta İletişimi
Kitle İletişimi /Medya okuryazarlığı
Sağlık İletişimi Kavramı ve düzeyleri

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) İletişimin anlamını ve özelliklerini bilmek İletişim düzeylerini bilmek Etkili iletişimi bilmek Beden dilini ve önemini bilmek Kişilerarası iletişim çatışmalarının nedenlerini ve sonuçlarını bilmek Stres ve öfkenin sonuçlarını ve nedenlerini bilmek Hasta tiplerini ve özel iletişim biçimlerini bilmek Özellikli hastalarla iletişimi bilmek Örgütsel iletişimi ve bileşenlerini bilmek Sağlık İletişimi kavramını ve düzeylerini bilmek Hasta ve sağlık profesyoneli iletişimini bilmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Etkili iletişimi uygulamak Kişiler arası iletişim sorunlarının farkında olmak Kişiler arası iletişimi kurallara uygun olarak uygulamak Hasta tiplerine göre uygun iletişim tarzını seçmek ve uygulamak Kurumsal iletişimi etkili kullanmak Ekip iletişiminde beceri kazanmak
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişimi gerçekleştirebilme ve sorun çözme Stresi ve öfkeyi yönetme Ekip iletişimine katılma ve sürdürme Hiyerarşik ve kurumsal düzeylerde iletişim kurma ve sürdürme
Alana Özgü Yetkinlik
1) Hasta ve yakınları ile etkili iletişim kurma Hasta güvenliği açısından iletişimi etkili kullanma Özellikli hastalarla karşılaşacağı iletişim sorunlarını çözme Ekip arkadaşları ile stresli durumlarda etkili iletişim kurma Kurum içi iletişimi etkili kullanma Sorun çözme İşbirliğine yatkınlık Profesyonel davranış ve iletişimi kullanma
Öğrenme Yetkinliği
1) Farklı durumlara ilişkin önyargı ve kalıp yargıları fark etme ve anlamaya çalışma Kişisel gelişimi önemseme ve devam ettirme Hümanist bir bakış açısını sürdürme Profesyonel davranışını göden geçirmek üzere kişisel gelişimini izleme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Çalışma arkadaşları ile iyi iletişim kurma ve sürdürme İletişim engellerinin farkında olma Ekip iletişimine katılma ve sürdürme Ast ve üstleri ile doru ve etkili iletişim kurma Beden dilini doğru kullanma ve beden dili sinyallerini doğru yorumlayarak etkili iletişim kurma Hasta yakınlarıne ve iş arkadaşlarına empatik davranma Sözlü ve yazılı iletişimde başarı

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İletişim ve iletişimin özellikleri İletişimin öğeleri Kaynak Mesaj Alıcı Geribildirim Gürültü İletişimin türleri İletişim düzeyleri Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
2) Sözlü ve sözsüz iletişim Sözlü iletişimin özellikleri Sözsüz iletişim ve beden dili Jestler Mimikler Oturuş Duruş İletişimde alanlar ve kullanımı Ortam etmenleri Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
3) Ben dili ve sen dilinin kullanımı İletişim engelleri ve çatışmalar Varoluş çatışması Aktif ve pasif çatışma Beklentiler Kişisel yetersizlikler ve korkular Statü ve rol farklılıkları Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
4) Etkili iletişim Etkili dinleme Beden dilinin etkili kullanımı Empati Sempati Önyargılar Kalıp yargılar Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
5) Stres ve stres nedenleri Stresin bedensel sonuçları Stresin duygusal sonuçları Stresi yönetme teknikleri Hayır deme ve diyememe nedenleri Nasıl hayır denir Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
6) Öfke ve öfke yönetimi Öfkenin nedenleri Öfkenin bedensel ve duygusal belirtileri Öfkenin sonuçları Öfke yönetim teknikleri Trafik ışıkları yöntemi Kaplumbağa yöntemi Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
7) Hasta tipleri Pasif, saldırgan, atılgan ve manüplatif davranış Hasta tiplerine göre iletişim teknikleri Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
8) Hasta ve sağlık profesyoneli iletişimi Hasta beklentileri Hasta güvenliği Hasta ile işbirliğinin yararları Hasta ile iletişimde adımlar selamlama tanışma yer gösterme açık uçlu ve kapalı uçlu sorular etkili dinleme uygun açıklama yapma Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
9) VİZE SINAVI - Özellikli hastalarla iletişim İşitme engelli hasta ile iletişim Görme engelli hasta ile iletişim Felçli hasta ile iletişim Zihinsel engelli hasta ile iletişim Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
10) Özellikli hastalarla iletişim 2 Yaşlı hastalarla iletişim Çocuk hasta ve hasta yakınları ile iletişim Ergen hasta ve yakınları ile iletişim Terminal dönemdeki hasta ile iletişim Yoğun bakımda yatan ve bilinci kapalı hastaya yaklaşım Kas hastalığı olan hastalara yaklaşım Ruh sağlığı bozuk hastaya yaklaşım Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
11) Sağlık İletişimi tanımı Sağlık iletişimin gelişimi Sağlık İletişimi düzeyleri İç iletişim düzeyinde sağlık iletişimi Kişilerarası düzeyde sağlık iletişimi Örgütsel düzeyde sağlık iletişimi Kitle iletişimi düzeyinde sağlık iletişimi Toplumsal düzeyde sağlık iletişimi Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
12) Örgütsel düzeyde sağlık iletişimi Hedef kitleler Örgütsel iletişimin önemi Örgütsel İletişim düzeyleri Dikey İletişim Yatay iletişim Çapraz iletişim Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
13) Kitle İletişim Düzeyinde sağlık iletişimi Kitle iletişim araçlarının özellikleri Kitle iletişim araçlarının işlevleri Sağlık iletişimin kitle iletişim araçlarının işlevleri Sağlık İletişimi kampanyaları Kampanya örneklerinin tartışılması Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
15) Hasta hekim iletişimi Hasta hekim iletişim modelleri Ataerkil model Görüşmeye dayalı model Müzakereci model Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
16) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: *Sağlık Kurumlarında İletişim
Nobel akademik yayıncılık
Ramazan Erdem
*Sağlık İletişimi - Ayla Okay
Derin Yayınları
*Kişilerarası İletişim
Yazar: Demet Gürüz , Ayşen Temel Eğinli
Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık
*Course notes
Diğer Kaynaklar: *Sağlık Kurumlarında İletişim
Nobel akademik yayıncılık
Ramazan Erdem
*Sağlık İletişimi - Ayla Okay
Derin Yayınları
*Kişilerarası İletişim
Yazar: Demet Gürüz , Ayşen Temel Eğinli
Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık
*Course notları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
7) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
13) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 5
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 5
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 4
7) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
13) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. 4

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Rol oynama
Soru cevap/ Tartışma
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Sunum
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100