ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar DiyalizÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Diyaliz
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ATA101
Ders İsmi: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KILIÇ
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. MESUT MUTLU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türk Kurtuluş Savaşı’nın nasıl kazanıldığını ve yapılan Türk İnkilâbını yeni nesillere anlatmak ve açıklamaktır.
Dersin İçeriği: • Birinci Dünya Savaşı’nın oluşumu, sebep ve sonuç ilişkisinin değerlendirilmesini,
• Mondros ateşkes anlaşması ile işgale uğrayan Anadolu’da ulusu esaretten,
• Vatanı işgalden kurtarmak için kurtuluş çarelerinin ortaya konulmasını,
• bu çerçevede zararlı ve faydalı cemiyetlerin çalışmalarını,
• 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan kongre yönetimlerinin içerik ve şekil bakımından değerlendirilmesini,
• TBMM’nin yapısı ve meşruiyetinin ortaya konmasını,
• Türk İstiklal Savaşı’nın yönetilmesini,
• Lozan Barış Antlaşması ve Cumhuriyetin ilanının ortaya konmasını içerir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bu dersin amacı Türk Kurtuluş Savaşı’nın nasıl kazanıldığını ve yapılan Türk İnkilâbını yeni nesillere anlatmak ve açıklar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Tarihin tanımı, 2. Türk inkılâbını öğrenmenin amacı, 3. Osmanlı Devleti’nin yaşadığı dönemler 4. Osmanlı Devleti’nin genişlemesi – yükselişi 5. Genişleme ve yükselişin dayandığı esaslar, 6. 19.Yy.da Avrupa’nın durumu ve Fransız İhtilali, 7. Osmanlı Devleti’nin İkinci Viyana yenilgisiyle başlayan gerileme süreci, 8. Osmanlı Devleti’nin 623 yıllık süreçte geçirdiği evreler 9. Yenilik hareketleri 10 Birinci Meşrutiyet (1876-1878) 11. İkinci Meşrutiyet (1908-1918) 12. İttihat ve Terakki Cemiyeti 13. 1907 Misakımilli haritası 14. Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir/düşünce hareketleri 15. Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden yaşadığı süreç 16. Düyun’u Umumiye İdaresi’nin kuruluşu
2) 1. Trablusgarp Savaşı, Ouchy (Uşi) Barış Antlaşması ve Afrika’dan çekiliş. 2. Balkan savaşları öncesi balkanlardaki genel siyasi ve askeri durum, 3. Balkan Savaşları ve Osmanlı Devleti’nin Balkanları terk edişi, 4. Birinci Balkan Savaşı, 5. Selanik şehrinin elden çıkışı (08 Kasım 1912). 6. Babıali Baskını. (23 Ocak 1913). 7. Edirne Savunması, 8. Londra Barış Antlaşması ve Trakya’nın elden çıkması, 9.İkinci Balkan Savaşı, Edirne’nin geri alınması, 12 Adaların kaybedilişi, 10. Balkan bozgununa sebep olan hatalar ve yapılan yanlışlıklar, 11.Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sonuçları 12.Osmanlı Devleti’nin yeniden teşkilatlandırılması ve eğitilmesi için Alman Askeri Heyeti’nin getirilişi (14 Aralık 1913)
3) 1. İttifakların oluşması ve tarafsız devletler. 2. Gruplaşmanın sebepleri. 3. Ülkelerin Osmanlı coğrafyası üzerindeki düşünceleri, 4. Gizli antlaşmalar ve projeler, 5. Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri, 6. Türk – Alman İttifakı ve Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması, 7. Osmanlı Devleti’nin savaşa giriş sebepleri, 8. Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler a.Kafkas cephesi, b.Güney cephesi, ( Irak, Hicaz, Yemen, Kanal ve Filistin), 1). Filistin cephesi VII. Ordu Komutanı Mustafa Kemal’in uyarı raporu c. Batı cephesi (Galiçya, Romanya ve Makedonya).
4) 1. Birinci Dünya Savaşı Çanakkale ve Gelibolu Cephesi, 2. Çanakkale de bir cephe açılması fikri, 3. Saray’ın ve üst düzey devlet yöneticilerinin Anadolu’ya nakli düşüncesi 4. Müttefiklerin Çanakkale Savaşı ile elde edecek kazanımları/hedefleri 5. Müttefiklerin 3 Kasım 1914’te Boğazın iki yakasındaki tabyaları bombalaması. 6. Boğazın deniz trafiğine kapatılması. 7.Boğazın denizden ve karadan savunma için hazırlanması (Bataryaların yerleştirilmesi ve mayınların döşenmesi.) 8.Mustafa Kemal’in 19.Tümen Komutanlığı’na atanması ve tümeniyle 25 Şubat 1915’te Eceabat’a gelişi. 9. Müttefiklerin 4 Mart 1915 deniz saldırısı. 10. İstanbul Antlaşması (4 Mart-10 Nisan 1915) 11. Nusrat Mayın Gemisi ile 26 mayının Karanlık Limana döşenmesi. 12. Deniz Harekâtı’nın (19 Şubat – 18 Mart 1915) 13. Müttefiklerin denizden saldırı düzeni. 14. Deniz harekâtında tarafların zayiat durumu. 15.Çanakkale Boğazı’nda ve Marmara’da sürdürülen denizaltı harekâtı. 16 Takalarla denizaltılara saldırı. 17.Alman Komutan Limon von Sanders’in 5. Ordu Komutanı olarak atanması ve 26 Mart 1915 günü Gelibolu’ya gelişi. 18. Müttefiklerin Gelibolu Yarımadasına Çıkarma Palanı. 19 Türk tarafının Boğazı ve Gelibolu Yarımadası’nı Savunma Planı 20. Çanakkale Cephesi Kara Harekâtı 25 Nisan 1915 – 16 Ocak 1916) a. Seddülbahir Çıkarması (25 Nisan 1915 saat 05.30) b. Arıburnu Çıkarması (25 Nisan 1915 saat 04.30) c. Anafartalar Çıkarması (6/7 Ağustos 1915) d. Rumeli yakasında Saroz Körfezi’ne aldatma harekatı, e. Anadolu yakasında Kumkale’ye aldatma harekâtı ve gösteri çıkarması, 21. Müttefiklerin Çanakkale Savaş alanını terk etmesi. 22. Tarafların zayiat durumu. 23. Çanakkale Savaşı’nın değerlendirilmesi ve sonuçları 24. Atatürk’ün Mehmetçikler ile Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri için söyledikleri,
5) SPECIFIC OBJECTIVES 1.1918 yılı sona erdiğinde geride bıraktıkları, 2. Birinci Dünya Savaşı’nda tarafların zayiatı ve toplam savaş giderleri, 3. Wilson Prensipleri, 4. Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Ateşkes Anlaşmaları, 5.Birinci Dünya Savaşı’nı Osmanlı Devleti ile sona erdiren Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918) ve sonuçları. 6. Mustafa Kemal Paşa’nın Ateşkes Anlaşması’na karşı çıkması, 7. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla gelişen olaylar, 8. İşgal güçlerinin Anadolu’yu işgale başlaması, 9. Zararlı cemiyetler, 10. Ermeni konusu, 11. Anadolu’nun işgaline karşı işgalcilere atılan ilk kurşunlar. 12. Faydalı cemiyetler, 13. İstanbul’un işgali ve Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a dönüşü, 14. Tutuklamalar ve Malta’ya sürgünler, 15. Uluslararası mahkeme kurulması girişimi, 16. İngilizler Mustafa Kemal Paşa’yı niçin tutuklamadı?
6) 1. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gelişi ve çalışmaları 2. Anadolu’nun işgal edilmesi. 3. Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliği’ ne atanmadan önce görüştüğü kimseler ve silah arkadaşları. 4. Ulusal güç unsurlarının değerlendirilmesi. 5. Anadolu’ya geçme ve kurtuluş mücadelesini Anadolu’dan başlatma kararı 6. Bu gizli kararı paylaştığı silah arkadaşları. 7. Anadolu’ya gizli geçiş planı - yol haritası 8. Dokuzuncu Ordu Müfettişliği (Komutanlığı)’na Atanması 9. Atanma sonrası görüştüğü silah arkadaşları ve devlet adamları. 10. Mustafa Kemal Paşa Samsun’a niçin gönderilmiştir? 11. Samsun ve çevresinde meydana gelen olaylar. 12. Paris Barış Konferansı ve Anadolu’nun paylaşılması 13. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Barış Antlaşmaları 14. İzmir’in işgali 15. İzmir’in işgal edilmesi üzerine başlatılan protesto mitingleri. 16. İlk kurşunların Anadolu sathına yayılması
7) 1.Mustafa Kemal Paşa’nın 9.Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya geçişi, 2.Bandırma Vapuru’nun künyesi, 3. İngilizlerin Bandırma Vapuru’nun gidişine vize uygulaması. 4.Mustafa Kemal Paşa hangi görevleri yapmak için görevlendirilmiştir. 5.Samsun’da yürütülen çalışmalar. 6.Mustafa Kemal Paşa’nın yararlandığı istihbarat kaynakları 7. Düşünülen kurtuluş çareleri. 8. Mustafa Kemal Paşa’nın düşündüğü kurtuluş kararı ve gerekçesi. 9. Kararın gerçekleştirilme sürecinde takip edilecek strateji. 10. Havza’ya geçiş ve buradaki çalışmalar. 11. Havza Genelgesi. 12. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a geri çağrılışı. 13.Amasya’ya geliş ve buradaki çalışmalar, 14.Amasya Kararları 15.Amasya Tamimi (Ulusal mücadelenin ilk yazılı belgesi) 16. Nutuk-Söylev’de Yayımlanan Amasya Tamimi. 17. Amasya Tamimi’nin İstanbul’da bazı kişilere mektupla bildirilmesi 18. Mustafa Kemal Paşa’nın Amasya Tamimi hakkında Padişaha gönderdiği mektup 19.Amasya Tamimi’ni onaylayanlar, 20.Amasya Tamimi’nin etkileri, 21.Ulusal Güç- Ulusal çıkar ilişkisinde Amasya Tamimi. 22. Amasya Tamimi’nin sonuçları (Mustafa Kemal Paşa’nın azil kararı) 23. Sivas’ta Ali Galip Olayı
8) 1.Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum’a gelişi ve kongre hazırlıkları. 2.Mustafa Kemal Paşa’nın görevinden ve askerlik mesleğinden ayrılması 3.Erzurum Kongresi’nin yapılması (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) 4.Kongrede alınan kararlar. 5. Seçilen Heyeti-i Temsiliye. 6.Çekilen maddi sıkıntılar. 7.Diğer bölgelerde oluşturulan kongreler. 8. Diğer bölgelerdeki hareketler. 9.Erzurum’dan Sivas’a geliş ve Sivas Kongresi’nin toplanması 10.Sivas Kongresi kararları. 11. Amerikalı General Harbord’un Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi. 12.Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın Amasya’da Heyet-i Temsiliye ile görüşmesi 13. Amasya Görüşmeleri ve Protokollerinin imzalanması. 14.Sivas’ta komutanlar toplantısı.(16 Kasım 11919) 15.Mustafa Kemal Paşa ve Heyeti Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi. 16. Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’nın ileri gelenleriyle memleketin içinde bulunduğu durumu hakkında görüşmesi. 17.Osmanlı Meclisi Mebus an’ının son toplantısı ve Misakımilli (Ulusal Ant, Milli Yemin)’in kabul edilmesi (28 0cak 1920)
9) 1.Meclisin Ankara’da toplanmasını hazırlayan gelişmeler. 2.Gelibolu Yarımadası’nda Fransızların kontrolündeki Akbaş Cephaneliği’ nden Kuvayımilliyeyi silah ve cephane kaçırılması. 3. Londra Konferansı’nda (12 Şubat-10 Mart 1920) alınan kararlar a. İstanbul’un geçici olarak işgal edilmesi kararı. b. İstanbul’un işgalinin Ankara’ya telgrafla naklen duyurulması. c. İstanbul’u işgal eden işgal kuvvetlerinin işgal esaslarını açıklaması. d. İstanbul’un işgali üzerine alınacak önlemler ve protesto. 5.Kuvayımilliye’yi asi ilan eden fetvanın Padişah Buyruğu olarak yayımlanması 6.Anadolu Müftülerinin yayımladığı dini bildiri (5 Mayıs 1920). 7.Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına ait bildiri (21 Nisan 1920). 8.Büyük Millet Meclisi’nin açılması (23 Nisan 1920). 9.Büyük Millet Meclisi açıldığında ülkedeki genel durum nasıldı? 10.Büyük Millet Meclisi’nin izleyeceği ulusal siyaset. 11.Büyük Millet Meclisi açıldığında çözüm bekleyen sorunlar. 12.Büyük Millet Meclisi açıldığında ülkede mevcut olan yönetimler. 13.Mustafa Kemal Paşa ve Ulusal Mücadele önderleri için verilen idam kararına ait Padişah Buyruğu.
10) 1.Meclisin Ankara’da toplanmasını hazırlayan gelişmeler. 2.Gelibolu Yarımadası’nda Fransızların kontrolündeki Akbaş Cephaneliği’ nden Kuvayımilliyeyi silah ve cephane kaçırılması. 3. Londra Konferansı’nda (12 Şubat-10 Mart 1920) alınan kararlar a. İstanbul’un geçici olarak işgal edilmesi kararı. b. İstanbul’un işgalinin Ankara’ya telgrafla naklen duyurulması. c. İstanbul’u işgal eden işgal kuvvetlerinin işgal esaslarını açıklaması. d. İstanbul’un işgali üzerine alınacak önlemler ve protesto. 5.Kuvayımilliye’yi asi ilan eden fetvanın Padişah Buyruğu olarak yayımlanması 6.Anadolu Müftülerinin yayımladığı dini bildiri (5 Mayıs 1920). 7.Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına ait bildiri (21 Nisan 1920). 8.Büyük Millet Meclisi’nin açılması (23 Nisan 1920). 9.Büyük Millet Meclisi açıldığında ülkedeki genel durum nasıldı? 10.Büyük Millet Meclisi’nin izleyeceği ulusal siyaset. 11.Büyük Millet Meclisi açıldığında çözüm bekleyen sorunlar. 12.Büyük Millet Meclisi açıldığında ülkede mevcut olan yönetimler. 13.Mustafa Kemal Paşa ve Ulusal Mücadele önderleri için verilen idam kararına ait Padişah Buyruğu.
11) 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yapısı. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Meşruiyeti. 3. Türkiye’nin İlk Hükümeti (3 Mayıs 1920 – 24 Ocak 1921). 4. İlk Hükümet Programının amacı 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Özellikleri. 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışması 7. TBMM’nin milletvekili dutumu 8. 23 Nisan 1920 niçin “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır” 9. Atatürk’ün Annesi’nin mezarı başında yaptığı egemenlik yemini 10. Devlet kurumlarının oluşturulması. a. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri’nin Kurulması. b. Anadolu Ajansının Kurulması. c. Resmi Gazete’nin (Ceride-i Resmiye) çıkarılması. d. TBMM’nin İlk Anayasası. e. TBMM’nin İlk Bütçesi. f. İstiklal Marşı’nın Kabulü
12) 1.Kuvayımilliye (Ulusal Kuvvetler) Dönemi, 2. Kurtuluş Savaşı’nın Sebepleri 3. Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi 4. Kurtuluş Savaşı’nın özellikleri. 5. TBMM’ne karşı tepkiler. a. Türkiye’yi paylaşma tasarıları b. San-Remo Konferansı, c. Yürürlüğe giremeyen Sevr (Sevres) Barış Antlaşması 6. Ulusal Mücadele döneminde ayaklanmalar. (İç isyanlar) 7. Ayaklanmalara karşı alınan tedbirler. 8. Kurtuluş Savaşı’nda cephelerin durumu. 9. Doğu cephesi. 10. Güney cephesi. 11.Batı cephesi 12.Batı cephesinde ulusal kuvvetlerin oluşturduğu cepheler. 13.Ulusal kuvvetlerin diğer bölgelerdeki faaliyetleri 14. Düzenli ordunun kurulması.
13) 1.Düzenli ordunun Yunan ordusu ile yaptığı muharebeler a. Birinci İnönü Muharebesi b. Londra Konferansı c. İkinci İnönü Muharebesi, d. Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri, e. Kütahya – Eskişehir Muharebeleri, f. Sakarya Meydan Muharebesi, g. TBMM’nin yetkilerini Mustafa Kemal Paşaya devretmesi ve Başkomutanlık Yasası’nın kabulü. 2. Tekâlif-i Milliye (Ulusal Yükümlülük) Emirleri 3. Tekâlif-i Milliye Emirleri’ nin uygulanmasında halkın taşıma ve hizmet yükümlülüğü, 4. Hazırlıkların “Ulusal Güç Unsurları” açısından değerlendirilmesi 5. Büyük Taarruz ve Başkomutan Muharebesi, 6. Büyük Taarruz ve Başkomutan Muharebesi’nin sonuçları 7. TBMM ordularının İzmir’e girişi, 8. Kurtuluş Savaşı’ndaki kayıplarımız 9. Kurtuluş Savaşı nasıl kazanılmıştır 10.Kurtuluş Savaşı’na sağlanan dış yardımlar. 11.Boğazlar ve Trakya’ya doğru ileri harekât
14) 1. Mudanya Mütarekesi(Ateşkes Anlaşması) 2. Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın sonuçları 3. Lozan Konferansı ve önemi 4. Saltanatın kaldırılması 5. Türk Temsil Kurulu’nun teşkili 6. Konferansın başlaması ve görüşmeler 7. Konferansın askıya alınması 8. Birinci Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat-04 Mart 1923) 8. Görüşmelerin yeniden başlaması 9. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması 10. Boğazlar sorunu 11. Lozan Barış Antlaşması için ne dediler 12. Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçları 13. Musul Sorunu Nasıl Çözüldü? 14. İstanbul’un Kurtuluşu 15. Ankara’nın Başkent oluşu.
15) 1. Cumhuriyetin ilanını hazırlayan gelişmeler, 2. Saltanatın Kaldırılması, 3.Devrim hareketleri, 4. Devrim hareketleri kader arkadaşlarının yollarını ayırıyor, 5. İkinci dönem TBMM seçimleri, 4. Hükümet krizi ve çözülmesi, 5.1921 Anayasası’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi. 6. Cumhuriyetin ilan edilmesi, 7. Neden Cumhuriyet? 8.Cumhuriyet ve demokrasi ilişkisi, 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi, 10.Kurulan ilk Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. 11. Cumhuriyet rejimine uzanan süreç

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: (Kurum, ders kitabındaki ders kitabının çeşitli materyallerde uygulanan eğitim metodolojisi ve stratejisinin bir parçası olarak kullanıldığını kabul eder. Ders kitabı, müfredatın bir parçasıdır ve öğrenciye sınıfta etkili bir şekilde ulaşmak için kullanılır. ders kitabı edinmesi ve kullanması bekleniyor.)

Cumhuriyet’in Kuruluşu ve Bir Milletin Aydınlanması
2013, İstanbul
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kılıç
Diğer Kaynaklar: (The institution recognizes the use of the textbook in the classroom as part of the educational methodology and strategy applied in diverse materials. The textbook is part of the curriculum and is used to reach the student in an effective manner in the classroom. Every student is expected to acquire and use the textbook.)

Cumhuriyet’in Kuruluşu ve Bir Milletin Aydınlanması
2013, İstanbul
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kılıç

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
6) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
7) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
9) - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
12) - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 2
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 2
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. 2
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 2
3) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 2
4) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. 2
5) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. 2
6) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. 2
7) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. 2
9) - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. 2
12) - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. 2

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 80
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 20
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 80
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 1 28 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 1 60 60
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 90