Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmenin tanınması, Türk eğitim sisteminin temel özelliklerinden biridir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen adaylar ortaöğretim kurumlarından almış oldukları diploma ile kayıt yaptırmaktadır.

  Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan önlisans, lisans veya lisansüstü veya Çeviribilim Bölümü veya Yabancı Diller Eğitimi Bölümü programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında düzenlenen yabancı dil düzey belirleme ve/veya yeterlilik sınavına (YDBS) tabi tutulurlar.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversitemizde yapılan muafiyet ve yabancı dil yeterlik sınavlarına katılarak başarılı olmaları hâlinde, Yabancı Dil Hazırlık sınıfından muaf olurlar.Bu sınavlardan geçer not alan öğrencilerilgili dersden muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Dikey Geçiş Sınavı sonucunda bir lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanırlar ve kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır.

Eksik ya da geçersiz belgelerle başvuranların kaydı yapılmaz. Okan Üniversitesi, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, üniversiteye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olan ve mazeretini belgeleyenler, yasal vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında; Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı puanıyla yatay geçiş, diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlararası yatay geçiş, Üniversitenin eşdeğer düzeydeki programlarına ise kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Yine aynı esaslar doğrultusunda, öğrencilergerekli koşulları sağlamaları hâlinde çift anadal ve yandal programlarına kayıt yaptırabilmektedirler.

Değişim öğrencilerinin öğrenim tanınırlığı

Öğrenciler bölüm koordinatörleri tarafından, aldıkları Erasmus puanı, dil puanı ve Erasmus anlaşma koşulları göz önünde bulundurularak üniversitelere yerleştirilirler. Fakülte koordinatörleri öğrencilerin yerleştirildikleri üniversiteleri Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü'ne bildirirler. 

Üniversitemizin yurtdışına gidecek öğrencilerimizden Başvuru formuyla birlikte, gideceği üniversitede alacağı dersleri gösteren Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) belgesini bölüm koordinatörü ile birlikte doldurmalı ve tüm ilgililere imzalatmalıdır.

Erasmus değişim programına katılan öğrenciler eğitim dönemlerinin sonunda aldıkları derslere ilişkin not dökümlerini Okan Üniversitesi’ne teslim etmek zorundadır.

ECTS – Okan Üniversitesi kredi ve not dönüşümleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından “Okan Üniversitesi - ECTS Not Dönüşümü Tablosundaki” değerler dikkate alınarak yapılır.