GBE303 Physiolgyİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GBE303
Ders İsmi: Physiolgy
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 2 4 9
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE ACAR
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE ACAR
Dr.Öğr.Üyesi ELİF KUBAT ÖKTEM
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amaci, öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavramasıdir.
Dersin İçeriği: Fizyolojiye Giriş; Hücre Membran Potansiyelleri ve Transport; Kas Fizyolojisi; Kardiyovasküler ve Dolaşım Fizyolojisi; Solunum Sistemi Fizyolojisi; Nörofizyoloji; Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi; Hematoloji ve Endokrin Sistem Fizyolojisi; Genitoüriner Sistem Fizyolojisi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ogrenci, insan vücudunun yaşantısını sürdürmesi için çeşitli sistemlerin nasıl çalıştığını anlayabilir.
2) Ogrenci, temel fizyoloji konusunda tanımlama yapabilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Ogrenci, hastalık koşullarının temelindeki mekanizmaların sistemlerle olan ilişkisini degerlendirebilir.
2) Ogrenci, organizmanın sistemlerle ilişkili olarak ne zaman sapmalar göstereceğini anlayabilir
3) Ogrenci, sistemlerin fizyolojisini anlayabilir.
4) Ogrenci, sistemlerin fonksiyonlarını düzenleme prensiplerini tanımlayabilir.
5) Ogrenci, cevresel streslere fizyolojik cevapların ve adaptasyonların analizini yapabilir.
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Genel hücre yapısı ve hücre altı organelleri • Laboratuvar güvenliği • Klinik laboratuvar malzemeleri Ders notları ve powerpoint sunumu
2) • Hücrenin bileşenleri: Karbonhidratlar • Amino asitlerin ve proteinlerin genel reaksiyonu • Plazma protein elektroforezi Ders notları ve powerpoint sunumu
3) • Sinir Hücresinde Zar Potansiyeli, İyonların Dağılımı, İstirahat Zar Potansiyeli • Aksiyon Potansiyeli ve Sinyal İleti Şekilleri • Sinaptik İletim • İskelet Kasları ve Kasılma Mekanizması • İskelet Kaslarında Kasılma Şekilleri, Enerji Gereksinimi • Kas Refleksleri • Düz Kas Ders notları ve powerpoint sunumu
4) • Genel duyu reseptörlerinin özellikleri ve duysal adaptasyon • Beş duyu organı Ders notları ve powerpoint sunumu
5) • Sinir Sisteminin Yapı ve Fonksiyonları • Korteks Yapıları • Omurilik • Periferik Sinir Sistemi • Serebellum, Bazal gangliyonlar, Talamus, Hipotalamus • Limbik Sistem, Beyin sapı • Otonom Sinir Sistemi • Beyin Omurilik Sıvısı Ders notları ve powerpoint sunumu
6) • Hormanların Sınıflandırılması ve Etki Mekanizmaları • Hormonlarının Salgılanmasının Kontrolü • Hipofiz Bezi Hormonları • Tiroit ve Paratiroit Hormonları • Adrenal Bezler ve Hormonları • Pankreas Adacık Hormonları Ders notları ve powerpoint sunumu
7) • Kalp kasi • Dolaşım Sisteminin Bileşenleri ve Fonksiyonu • Kalp Döngüsü • Kalbin Elektriksel Aktivitesive Elektrokardiyogram,Elektrokardiyografi • Kan damarları • Kan Akımı ve Damar Direnci • Kan Basıncı • Hipertansiyon ve Kalp Yetmezliği Ders notları ve powerpoint sunumu
8) Arasınav I -
9) • Solunum Fonksiyonu ve Yapısı • Solunum Biyomekaniği • Solunum Fonksiyon Testi • Alveolde Gaz Değişimi • Solunum Gazlarının Kanda Taşınması • Egzersiz, Yüksek İrtifa ve Derinlik Koşullarında Solunum Ders notları ve powerpoint sunumu
10) • Böbreğin Görevleri • Nefronun Yapısı • Glomerüler Filtrasyon • Tübüllerde Geriemilim, Sekresyon • Normal İdrarın Özellikleri • İdrarın Atılması ve Miksiyon • Böbreklerin Asit-Baz Düzenlenmesindeki Rolü • Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi Ders notları ve powerpoint sunumu
11) Ara Sinav II -
12) • Kan plazması • Eritrositler • Kan Grupları • Trombositler, Hemostaz, Lökositler • Bağışıklık • İmmunolojiye Giriş • Bağışıklık Sistemi Sınıflandırması • Doğal Bağışıklık Sistemi ve Elemanları • Kazanılmış Bağışıklık ve Elemanları • T ve B Lenfositler • Antijenler • İmmun Sistem Organları ve Hücreleri Ders notları ve powerpoint sunumu
13) • Sindirim Sisteminin Yapısı ve Fonksiyonu • Sindirim ve Emilim • Ağız, Özafagus, Mide, İnce Bağırsak, Kalın Bağırsak • Metabolizma • Beslenmenin Düzenlenmesi • Vücut sıcaklığının Düzenlenmesi Ders notları ve powerpoint sunumu
14) • Genel Fizyolojide Temel Kavramlar ve Tıbbî Terimler .Homeostaz • Negatif ve Pozitif Geri Bildirim Mekanizmaları • Vücudun sıvı bölmeleri Ders notları ve powerpoint sunumu
15) Final Sinavi -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders Notlari

Guyton A.C., Hall J.E. Tıbbi Fizyoloji, Çeviri Editörleri: Hayrünisa Çavuşoğlu, Berrak Ç.Yeğen. Nobel Tıp Kitabevleri, 11. Baskı, İstanbul, 2007

Human Physiology: An Integrated Approach, Dee Unglaub Silverthorn, 6th Edition, Pearson,
2015, ISBN/ISSN: 978-0321981226
Diğer Kaynaklar: Human Physiology: An Integrated Approach, Dee Unglaub Silverthorn, 6th Edition, Pearson,
2015, ISBN/ISSN: 978-0321981226

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

2

3

5

6

7

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Akran Değerlendirmesi
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Soru cevap/ Tartışma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 0 75 0
Sunum / Seminer 1 1 1
Ara Sınavlar 2 3 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 9