GBE411 Biomedical Engineeringİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GBE411
Ders İsmi: Biomedical Engineering
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE ACAR
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE ACAR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, biyomedikal mühendisliğinde çalışma alanını anlamak için gerekli olan bilgiyi biyomühendislere vermektir.
Dersin İçeriği: Biyomedikal mühendisliğinin tanımlanması; tıp tarihinin incelenmesi; biyomalzemeler, enzim kinetiği; biyomekanik, biyo(nano)teknoloji, biyoalgılayıcılar, ilaç taşınımı, doku mühendisliği ve biyomedikal sensörler konularının tanımlanması; biyoenformatik, biyomedikal görüntüleme, biyoenstrümentasyon ve sinyal işleme gibi konularda genel bilgi verilmesi; biyomedikal etik konusunun tartışılması

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Modern çağda biyomedikal mühendisliğinin gelişmekte olan mesleğini açıklamak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Biyomedikal mühendislerinin mesleki faaliyetlerinde neler yaptıklarını açıklamak ve tartışmak
2) Biyomühendisler tarafından hücresel ve moleküler biyoteknoloji, biyomalzemeler, doku mühendisliği, biyomekanik ve biyomedikal görüntülemede kullanılan temel ilkeleri kavrayabilme
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Biyomedikal araçların ekonomik perspektifini ve pazarını tanımlamak
2) Etik ilkelerini açıklamak ve karmaşık yasal meseleleri tanımlamak

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) .Müfredatin tanitilmasi • Biyomedikal mühendisliğinin tanıtılması • Biyomedikal mühendisliğinin dünya çapındaki gelişimini tanımlama • Biyomedikal mühendislerinin kariyer fırsatlarını tanımlama • Biyomedikal mühendisliğini ve diğer bilimlerle olan ilişkisini tanımlayabilme • Biyomedikal mühendisliğinde alt bölümleri tanımlama Ders notları ve powerpoint sunumu
2) .Biyomedikal mühendisler için fizyolojik ve anatomik genel bilgiler • Biyomedikal mühendisliğini ve diğer bilimlerle olan ilişkisini tanımlayabilme • Biyomedikal mühendisliğinde alt bölümleri tanımlama Ders notları ve powerpoint sunumu
3) .Malzemelerin özelliklerini kavrayabilme • Biyomalzemelerin tarihsel gelişimini tanımlayabilme • Biyomalzemelerin tiplerini tanımlayabilme Ders notları ve powerpoint sunumu
4) • Doku mühendisliğini tanımlama • Ekstraselüler matrisin tanımlanması •Scaffold tanımlamak • Dokuları hazırlama yöntemlerini tartışmak • Kök hücrelerin tanımlanması ve doku mühendisliğindeki önemi Ders notları ve powerpoint sunumu
5) .Enzimlerin tarihsel gelişimini tanımlanmasi .Katalizörler ve enzimler hakkında bilgi • Enzim özelliklerini tanımlamak • Biyokimyasal reaksiyonları tanımlamak • Michaelis-Menten denklemlerini türetmek • Enzim kinetiğini tanımlamak • PYMOL'u kullanmayı öğrenmek Ders notları ve powerpoint sunumu
6) .İnsan-biyoinstrumentasyon ilişkisini tanımlamak • Biyo enstrümantasyonda tarihsel gelişimi açıklamak • Fizyolojiyi tanımlamak • Biyolojik işaretlerin özelliklerini tanımlayabilme Ders notları ve powerpoint sunumu
7) .Biyomedikal sensör çeşitlerini tanımlamak • Spesifik özelliklerini açıklamak • Biyo-potansiyel ölçümlerini tanımlamak • EKG, EMG, EEG elektrotlarını tanımlamak • Kan gazı sensörlerini tanımlamak • Biyoanalitik sensörleri tanımlamak • Optik sensörleri tanımlamak Ders notları ve powerpoint sunumu
8) Ara Sınav I -
9) .Biyomedikal görüntüleme tekniklerini tanımlamak • Radyolojiyi açıklamak • Tıbbi görüntülemenin tarihsel gelişimini tanımlamak • X ışını tabanlı görüntüleme tekniklerini tanımlamak (konvansiyonel, floroskopi, mamografi ... vb) • CT tanımlamak (Bilgisayarlı Tomografi) • Radyonüklid görüntüleme teknikleri tanımlamak (gamma kamera, PET, SPECT, PET / CT, SPECT / CT) Ders notları ve powerpoint sunumu
10) .Describe PET • Describe SPECT Ders notları ve powerpoint sunumu
11) Ara Sınav - II -
12) .MR görüntüleme tekniklerini tanımlayabilmek • Ultrasonik görüntüleme tekniklerini tanımlayabilmek (Doppler, ekokardiyografi ... vb) Ders notları ve powerpoint sunumu
13) .Optigin ilkelerini ve özelliklerini tanımlayabilmek • Dokuda ışık yayılımını tanımlamak • Işık-doku etkileşiminin termal özelliklerini tartışmak Ders notları ve powerpoint sunumu
14) .Lazerlerin prensiplerini ve özelliklerini tanımlamak • Lazerlerin terapötik kullanımını tanımlayabilme • Lazerlerin tanısal kullanımını tanımlamak (optik biyopsi) Ders notları ve powerpoint sunumu
15) Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lecture notes and power point presentations

Introduction to Biomedical Engineering, 3nd Edition, John Enderle, Joseph Bronzino, ©2012 | Elsevier Inc.| ISBN: 978-0-12-374979-6

Medical Instrumentation, Application & Design, 3rd ed., by John G. Webster


Diğer Kaynaklar: Introduction to Biomedical Engineering, 3nd Edition, John Enderle, Joseph Bronzino, ©2012 | Elsevier Inc.| ISBN: 978-0-12-374979-6

Medical Instrumentation, Application & Design, 3rd ed., by John G. Webster

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Akran Değerlendirmesi
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Okuma
Soru cevap/ Tartışma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Uygulama 0 30 0
Sunum / Seminer 1 1 1
Ara Sınavlar 2 3 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 9