SKI201 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar RadyoterapiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Radyoterapi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SKI201
Ders İsmi: Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. BÜLENT DERSE
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. HALİL SOYAL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlık kurumlarında pazarlama faaliyetlerinin avantajları; Klasik pazarlama karması öğelerinin yanı sıra genişletilmiş pazarlama karmasının sağlık personeli, uygulama, değerlendirme ve kontrol; alıcıların sağlık hizmeti satın alma davranışları ve karar verme süreçleri; tüketicilerin memnuniyetini etkileyen faktörler, sağlık hizmetlerinde kurumsal imaj iletiminin geliştirilmesine yönelik pazarlama stratejisi, gelişimin temel prensipleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: Hizmetlerin genel özellikleri ve sağlık hizmetlerini farklılaştıran yönler, sağlık tanımı, sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri, sağlık piyasası ve ekonomik sistem ilişkisi, sağlık ve hastalık ekonomisi, sağlık hizmetlerinde değer üretimi.

Pazar tanımı, pazarlamanın gerçekleşmesi için gerekli şartlar, talebin ortaya çıkışı ve talep türleri, pazarlama anlayışının evrimi, sağlık işletmesinin çevre unsurları ve pazarlama uygulamaları üzerindeki etkileri.

Pazar bölümlendirme tanımı, düşey ve yanal pazar bölümlendirme, birleştirme ve ayrıştırma stratejileri, sağlık hizmeti uygulamaları.

Müşteri odaklılık, sağlık kuruluşuyla hastaları arasındaki etkileşim hiyerarşisi, müşteri odaklılık değer matrisi, nasıl daha fazla müşteri odaklı olunabilir, fark yaratmanın yolları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Hizmetlerin genel özellikleri ve sağlık hizmetlerini farklılaştıran yönler, sağlık tanımı, sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri, sağlık piyasası ve ekonomik sistem ilişkisi, sağlık ve hastalık ekonomisi, sağlık hizmetlerinde değer üretimi.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sürekli değişen çevreye ayak uydurmada sağlık kurumlarının yapabileceklerini ve kullanabilecekleri stratejileri bilir. Sağlık kurumları için müşteri yönetimini ve müşteri tatmin çalışmalarının nasıl yapılacağını öğrenir. Sağlık kurumlarının çevreleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde sosyal pazarlama faaliyetlerinin nasıl kullanılacağını bilir.
2) Sağlık kurumlarında pazarlamanın uygulanmasında karşılaşılan sorunları bilir. Sağlık kurumları için pazarlamanın sağlayabileceği faydaları anlar.
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel giriş ve yarıyıl boyunca işlenecek konuların gözden geçirilmesi Yok
2) Pazarlama ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Gelişimi
3) Hizmet pazarlaması ve sağlık hizmetlerinde pazarlamanın rolü
4) Tüketici davranışları
5) Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması
6) Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi
7) Büyüme stratejileri
8) Stratejik Pazarlama Planlaması
9) Sağlık hizmetleri pazarlamasında pazarlama karması elemanları
10) Sağlık hizmetleri pazarlamasında fiyatlama, dağıtım, tutundurma
11) Sağlık hizmetleri pazarlamasında yeni yaklaşımlar: İlişki pazarlaması ve müşteri ilişkileri yönetimi
12) Sağlık hizmetlerinde tüketici davranışları
13) Pazarlama etiği
14) Markalaşma ve Marka Yönetimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dilaver Tengilimoğlu, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, 2011.
Diğer Kaynaklar: Dilaver Tengilimoğlu, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, 2011.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
7) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
13) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
7) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
13) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 2 % 30
Final 1 % 50
Rapor Teslimi 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 6 3 18
Sunum / Seminer 8 3 24
Rapor Teslimi 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 44