Uİ502 Uluslararası Örgütlerİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: Uİ502
Ders İsmi: Uluslararası Örgütler
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi HASAN DENİZ PEKŞEN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere uluslararası örgütlerin temel amaçları ve bunu yapmak için nasıl örgütlendikleri konusunda genel bir çerçeve çizmektir. Bu bağlamda başta küresel, bölgesel ve tematik örgütler tanıtılarak, ortak ve ayrışan yönlerinin aktarılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Küresel İhtiyaçlar ve Uluslararası Organizasyonlar; Devletler Neden Ortak Hareket Eder; Devletlerin İşbirliğine Değişik Bakışlar; Uluslararası Organizasyonlar ve Çalışmaları; Günümüzdeki Önemli Uluslararası Organizasyonlar; Birleşmiş Milletler; Dünya Bankası grubu.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Uluslararası örgütlere dair teorik yaklaşımları eleştirel bir gözle inceleyip karşılaştırır.
2) • Uluslararası örgütler ile normlar ve rejimler arasındaki ilişkiyi analiz eder.
3) • Farklı uluslararası örgütleri yapı, politikalar ve uygulamalar açısından karşılaştırır.
4) • Uluslararası örgütleri küresel, bölgesel ve alansal anlamda sınıflandırabilmek ve sınıflandırmaya göre inceleme yapar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • İzlenceyi tanır • Ders taslağını tartışır • Sunum yapmak üzere seçeceği örgütü bulmak için, listedeki örgütleri karşılaştırır • Projesi için çalışma metodunu tartışır Ateş, 2015, ss. 15-48, Heywood, 2014, ss.511-537, Sönmezoğlu, 2013, ss. 818-840.
2) • Norm ve rejimlerin uluslararası politika açısından neden önemli olduklarını açıklar. • Uluslararası örgütlerin norm ve rejimlerin geliştirilmesi açısından oynadıkları rolü ele alır. • Farklı uluslararası örgütlerin benzer şekilde inşa edilmelerinin altında yatan mantığa giriş yapar. • Uluslararası ilişkiler teorileri ışığında şekillenerek farklılaşan uluslararası örgüt yaklaşımlarını karşılaştırır. Ateş, 2015, ss. 51-67, Sönmezoğlu, 2013, ss. 853-861. Roskin&Berry, 2014, ss. 429-435.
3) • İlk prototiplerden Milletler Cemiyeti’ne uluslararası örgütleri tanıtır. • Avrupa Ahengi ve Viyana Kongresi sonrası uluslararası girişimleri inceler. • İki savaş arası dönem ve Milletler Cemiyetinin kuruluşunu aktarır. • Milletler Cemiyeti’nin amaçları ve yapılanışını açıklar. • Milletler Cemiyeti’nin başarısızlık nedenlerini analiz eder. Gelecek dersle ilgili okuma, Ateş, 2015, ss. 147-182, Sönmezoğlu, 2013, ss. 878-885, 900-906. Roskin&Berry, 2014, ss. 429-446.
4) • BM Genel Kurulunun yapı ve işlevlerini tanıtır. • BM ve MC’nin Genel Kurullarının işlevlerini karşılaştırır. • BM Güvenlik Konseyini tanıtır; işleyiş ve işlevini tartışır. • Uluslararası Adalet Divanını tanıtır. • BM Genel Sekreterinin rolü ve işleyişini açıklar. Gelecek dersle ilgili okuma, Sönmezoğlu, 2013, ss. 885-887.
5) • BM Barış misyonlarının listesini çıkarır ve tanıtır. • Barış misyonlarının değişik dönem ve bölgelerde gösterdiği farklılık ve benzerlikleri karşılaştırır. • Barışı koruma konseptinden insani güvenlik konseptine dönüşmekte olan barış misyonlarındaki dönüşümü gözlemler. • BM Güvenlik konseyinin uluslararası istikrardaki rolünü saptar. • BM Güvenlik Konseyinin ulusararası güvenliğin sağlanmasındaki başarısını tartışır. • İnsan Hakları normunu açıklar ve BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin önemini ele alır. • İnsan hakları ve uluslararası güvenliğin BM içerisinde ne şekilde çatıştığını tartışır. Ödev: Gelecek dersle ilgili okuma, Ateş, 2015, ss. 350-361, Karaosmanoğlu, 2014, ss. 1-56.
6) • Farklı uluslararası sistemlerin güvenlik ortamlarını ortaya koyar. • NATO, AGİT ve ŞİÖ’nün güvenlik anlayışlarını karşılaştırır. • NATO’nun dönüşümünü açıklar. • ŞİÖ’nün güvenlik perspektifini tartışır. • AGİT’İn insan hakları perspektifini değerlendirir.ground. Sınav sonrası dersle ilgili okuma, Kaya ve diğerleri, 2013, ss. 1-77.
7) • Vize sınavı ile bilgilerini sınar. • Uluslararası örgütlerin norm ve rejimlerin geliştirilmesi açısından oynadıkları rolü ele alır. • Milletler Cemiyeti’nin başarısızlık nedenlerini tartışır. • BM Güvenlik Konseyinin ulusararası güvenliğin sağlanmasındaki başarısını tartışır. • BM ve MC’nin Genel Kurullarının işlevlerini karşılaştırır. • NATO’nun uluslararası güvenlikteki rolünü değerlendirir.
8) • AB’nin tarihsel arka planını aktarır. • AB süreci ışığında entegrasyon teorilerini açıklar. • AB’nin kurumsal yapısını analiz eder. • AB’nin ortak dış ve güvenlik politikasını inceler. • AB’nin gelecekteki evrimini değerlendirir. Ödev: Gelecek dersle ilgili okuma, Heywood, 2014, 565-597. www.europa.eu, www.ab.gov.tr
9) • Afrika Birliği ve Amerika Kıtası Devletleri örgütlerinin gelişim süreçlerini inceler. • ASEAN’ın dönüşümü ve mevcut durumunu inceler. • ŞİÖ’nün rolü ve işlevini ortaya koyar. • Bölgesel örgütlerin amaç ve politikalarını karşılaştırır. • Afrika Birliği’nin BM Barış Misyonlarına katkısını değerlendirir Ödev: Gelecek dersle ilgili okuma, Ateş, 2015, ss. 185-215, Heywood, ss. 537-565. www.wto.org www.imf.org www.worldbank.org
10) • Bretton Woods sisteminin ekonomi politiğini açıklar. • BW sonrası dönemdeki dönüşümü açıklar. • IMF ve DB’nin uluslararası ekonomi politikteki eski ve yeni rollerini karşılaştırır. • DTÖ’nün dönüşüm sürecini inceler. • Kalkınma teorilerini tartışır ve IMF, DB ve DTÖ’nün bu teorilere olan yaklaşımlarını saptar. • DTÖ, IMF ve DB’nin yönetim modellerini sınıflandırır. • Uluslararası ekonomi politiğin geleceği ile DTÖ, IMF ve DB’nin bu gelecekteki pozisyonları ile ilgili tartışma yapar. Ödev: www.apec.org www.opec.org www.oecd.org
11) • 1969 Savaşı ve OPEC Krizi arasındaki ilişkiyi açıklar. • OPEC’in dönüşüm sürecini analiz eder. • BRICS ülkelerinin ortaya çıkış ve dönüşüm sürecini inceler. • BRICS ülkelerinin uluslararası ekonomi politiğe yönelik olarak örgütleştirmeye çalıştıkları yapıları tartışır. • IMF&DB ile BRICS’in para fonu ile Kalkınma Bankasını karşılaştırır. • OECD ülkelerini sıralar ve bu ülkeleri Kuzey-Güney tartışması ışığında değerlendirir. • APEC’in Pasifik ticaretinin gelişimindeki rolünü değerlendirir. • APEC’in TPP müzakerelerindeki rolünü tartışır. Ödev: http://www.oic-oci.org http://www.turkkon.org
12) • Kültürün uluslararası örgütlerin kuruluş süreçlerini nasıl etkilediğini ortaya koyar. • İİT’nin farklı vakalardaki politika ve kararlarını inceler. • TURKKON’un kültür bazlı bir uluslararası örgüt olmak konusundaki başarısını tartışır. • TÜRKKON’un geçirdiği evrimi ele alır. • İİT’nin verdiği kararları değerlendirir. Ödev: http://www.unep.org http://www.ohchr.org
13) • İnsan hakları rejimini BM Evrensel Beyannamesi ve Bölgesel beyannameler ışığında değerendirir. • İnsan haklarını ikiz sözleşmeler ışığında değerlendirir. • İnsan hakları alanındaki sözleşme ve anlaşmaları listeler ve tanıtır. • Çevre rejimindeki gelişmeleri BM kuruluşlarının toplantı ve kongreleri üzerinden değerlendirir. • Çevre rejimi yaratmak ve çevre haklarını korumak konusunda hükümetlerarası uluslararası örgütlerle hükümetlerdışı uluslararası örgütlerin etkinliklerini karşılaştırır.
14) • Bretton Woods sisteminin siyasi iktisadını değerlendirir. • BRIC ve BRICS kavramlarının ortaya çıkışı ve rolünü ele alır. • TURKKON’un diğer kültür temelli örgütlerle ilişkisini tartışır. • AB’nin bütünleşme modelini değerlendirir. • Farklı bölgesel örgütlerdeki işbirliği çalışmalarını karşılaştırır.
15) • AB’nin kurumsal yapısını analiz eder. • Afrika Birliği’nin BM Barış Misyonlarına katkısını değerlendirir. • Uluslararası ekonomi politiğin geleceği ile DTÖ, IMF ve DB’nin bu gelecekteki pozisyonları ile ilgili tartışma yapar. • BRICS ülkelerinin ortaya çıkış ve dönüşüm sürecini inceler. • Kültürün uluslararası örgütlerin kuruluş süreçlerini nasıl etkilediğini ortaya koyar. • İnsan hakları rejimini BM Evrensel Beyannamesi ve Bölgesel beyannameler ışığında değerendirir. • Çevre rejimindeki gelişmeleri BM kuruluşlarının toplantı ve kongreleri üzerinden değerlendirir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, Dora Yayınları, İstanbul, 2015.

Clive Archer, International Organizations (fourth edition), Routledge Publishing, 2014.
ISBN: 0415614767
Diğer Kaynaklar: Yok-None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Proje 15 15
Ara Sınavlar 15 75
Final 15 45
Toplam İş Yükü 180