Uİ508 Türk Dış Politikasıİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: Uİ508
Ders İsmi: Türk Dış Politikası
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi HABİBE ÖZDAL
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin amacı Türk Dış Politikası’nın Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze kadar olan süreçlerini incelemek ve temel özelliklerini ortaya koymaktır. Dış politika ile ilgili gelişmeler dönemsel olarak ele alınacak ve iç siyasi-ekonomik gelişmelerle birlikte değerlendirilecektir
Dersin İçeriği: Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren uluslararası arenadaki yeri, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan çatışmaları ve işbirlikleri, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikasıyla ilgili güncel meseleler, Türk dış politikasının evrimi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren uluslararası arenada kendini konumlandırma ve yeniden konumlandırma biçimlerini tanımlar
2) Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Türk dış politikasıyla ilgili güncel meseleleri tartışır
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Türkiye’nin diğer ülkelerle olan çatışmaları ve işbirlikleri bakımından kendini uluslararası arenada nasıl konumlandırdığını ve yeniden konumlandırdığını açıklar
2) Türk dış politikasının evrimini inceler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin ve ders izleğinin tanıtılması none
2) Geç Osmanlı döneminde dış politikası Cumhuriyet döneminde dış politika Oran 2013a, ss. 95-238
3) Erken Cumhuriyet döneminde güçler dengesi siyaseti Avrupa ülkeleriyle ilişkiler Türkiye’nin bölgedeki konumu Karar alma sürecinin merkezileşmesi Oran 2013a, ss. 95-238
4) İrredentizm karşıtlı Dış politikada savaştan kaçınmak Dış politikada tarafsızlık nedir Batı yanlılığı nedir Atatürk ve İnönü arasındaki ilişkiler Oran 2013,a ss. 239-384
5) Menderes’in İnönü hükümetlerinin dış politikasıyla ilgili eleştirileri Türkiye’nin İsrail ile ilişkileri Türkiye’nin Arap ülkeleriyle ilişkileri Bağdat Paktı Bu dönemdeki Türkiye-Suriye ilişkileri Oran 2013a, ss. 477-521
6) Dış politikada aktivizm Dış politikada statükoculuk ve pro-aktivizm karşılaştırması Orta Doğu’daki çatışmalara yönelik hükümetlerin tutumlarının karşılaştırılması Batı yanlılığından Amerikan yanlılığına geçiş süreci Demokrat Parti’nin dış politika yaklaşımının merkez sağ ve aşırı sağ partiler üzerindeki mirası Oran 2013a, ss. 522-652
7) Küba Füze Krizi 1960’lı yıllarda Kıbrıs’taki şiddet olayları ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki değişen ilişkileri Detantın Türk dış politikası üzerindeki etkisi Bağlantısızlar hareketi Oran 2013a, ss. 653-715
8) Johnson Mektubunu Kıbrıs Barış Harekatı Ecevit hükümetinin değişen savunma doktrini Bu dönemde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki yakınlaşma Türkiye-Yunanistan ilişkileri Oran 2013a, ss. 716-854
9) Askeri darbe sonrası Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkilerinin askıya alınması Özal döneminin dış politika çerçevesi Özal’ın dış politika ile ticareti ilişkilendirme politikası Dış politika açısından Menderes ve Özal dönemleri karşılaştırılması Dış politikada karar alma açısından Menderes ve Özal dönemleri karşılaştırması Oran 2013b, ss. 7-200
10) Soğuk Savaş’ın son döneminin dış politika paradigmaları üzerindeki etkisi Balkanlardaki etnik temelli şiddetin etkileri Türkiye’nin Türki cumhuriyetler ile ilişkileri 1991-2002 döneminde iç politikanın dış politikaya etkisi Bu dönemdeki koalisyon hükümetlerinin dış politika anlayışları Bu dönemde Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkileri Oran 2013b, ss. 201-439
10) Soğuk Savaş’ın son döneminin dış politika paradigmaları üzerindeki etkisi Balkanlardaki etnik temelli şiddetin etkileri Türkiye’nin Türki cumhuriyetler ile ilişkileri 1991-2002 döneminde iç politikanın dış politikaya etkisi Bu dönemdeki koalisyon hükümetlerinin dış politika anlayışları Bu dönemde Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkileri Oran 2013b, ss. 201-439
11) Uluslararası ilişkilerde kendinin yeniden konumlandırma arayışı Küreselleşmenin Türk dış politikası üzerindeki etkisi 1 Mart Tezkeresi 1990’lı yılların başlarında değişen güvenlik tehditleri Soğuk Savaş sonrası dönemdeki dış politika ilkeleri ile kurucu ilkeleri Oran 2013b, ss. 440-600
12) Ankara Anlaşması ve Ek Protokolü AB genişlemesi Gümrük Birliği Kopenhag Kriterleri Geri Kabul Anlaşması Oran 2013c, ss. 337-400
13) 2002-2015 dönemi dış politikasının temel özellikleri 2002-2015 dönemi dış politikasında karar alma süreci 2002-2015 döneminde Türkiye’nin Orta Doğu politikası 2002-2015 döneminde Türkiye’nin AB politikaları AKP hükümetlerinin dış politika çerçeveleri Oran 2013c, ss. 401-462.
14) Türk dış politikasında zaman içindeki devamlılıklar ve kesintileri Yakın dönemdeki gelişmelerin Türk dış politikası üzerindeki etkileri Türk dış politikasında karar alma süreçleri Türkiye’nin Arap Ayaklanmalarına karşı yaklaşımları Türkiye-Rusya ilişkileri Oran 2013c, ss. 13-248.
14) Türk dış politikasında zaman içindeki devamlılıklar ve kesintileri Yakın dönemdeki gelişmelerin Türk dış politikası üzerindeki etkileri Türk dış politikasında karar alma süreçleri Türkiye’nin Arap Ayaklanmalarına karşı yaklaşımları Türkiye-Rusya ilişkileri Oran 2013c, ss. 13-248.
15) Final Sınavı yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt 2, 2002, İstanbul: İletişim Yayınları

Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt 3, 2013, İstanbul: İletişim Yayınları

Oran, Baskın, 2010, Turkish Foreign Policy: 1919-2006, Salt Lake City: University of Utah Press, ISBN: 9780874809046 0874809045

Pınar Gözen Ercan ed., Turkish Foreign Policy, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017
Diğer Kaynaklar: Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt 2, 2002, İstanbul: İletişim Yayınları

Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt 3, 2013, İstanbul: İletişim Yayınları

Oran, Baskın, 2010, Turkish Foreign Policy: 1919-2006, Salt Lake City: University of Utah Press, ISBN: 9780874809046 0874809045

Pınar Gözen Ercan ed., Turkish Foreign Policy, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

2

5

4

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Toplam İş Yükü