TBD102 Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleriİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar RadyoterapiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Radyoterapi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TBD102
Ders İsmi: Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. HALİL SOYAL
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders ile öğrencilerin;
düşündüklerini, duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini, bildiklerini açık, anlaşılır, doğru ve etkili bir biçimde sözlü anlatma beceri ve alışkanlığı kazanmaları;
Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli şekilde kullanmaları;
hazırlıklı veya hazırlıksız olarak bir kişi veya topluluk karşısında duygu ve düşüncelerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilme becerisini geliştirmeleri;
iş ve meslek hayatında sözlü olarak kendini rahatça ifade edebilme, topluluk önünde konuşabilme, sunum yapma becerilerini geliştirmeleri;
iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunları konuşarak, çözebilmeleri; yorumlayıp, değerlendirme yapmaları ve sözlü ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 1 Konuşma Kavramı: İletişim-Dil-Düşünce ve Konuşma ilişkisi
2 İletişimde Sözlü ve Yazılı Anlatımın Yeri
3 Konuşmanın Temel Ögeleri 1: Ses, Oluşumu ve Konuşma Organları
4 Konuşmanın Temel Ögeleri 2: Ses: Sesin Niteliği
5 Konuşmanın Temel Ögeleri 3: Diksiyon
6 Konuşmanın Temel Ögeleri 4: Diksiyon: Ton ve Tonlama (Entonasyon)
7 1. Ara Sınav
8 Konuşmanın Temel Ögeleri 5: Diksiyon: Vurgulama ve Durak
9 Konuşmanın Temel Ögeleri 6: Beden Dili
10 Konuşmanın Temel Ögeleri 7: Söyleyiş Kuralları ve Kusurları; Sözlü Anlatım Bozuklukları
11 Ödev Sunumları
12 Ödev Sunumları
13 Ödev Sunumları
14 Ödev Sunumları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı güncel bilgiler, uygulama gereçleri ve diğer kaynakları içeren ders kitaplarının desteklediği teorik ve pratik bilgileri edinir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) - Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma. - Alanında edindiği temel düzeyde bilgi ve uygulamaları kullanarak verileri yorumlamak, değerlendirmek, problem tanımlamak, analiz yapmak, ispat temelli çözümler üretmek.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) - Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak. - Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın. - Bir proje içinde astların gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
Öğrenme Yetkinliği
1) - Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir. - Alınan eğitimi aynı alanda daha yüksek bir eğitim seviyesine veya aynı düzeyde bir mesleğe yönlendirin. - Yaşam boyu öğrenme konusunda farkındalık kazanmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) 1 İş yaşamında sözlü olarak kendini rahat ve etkili biçimde ifade edebilir. 2 Sözlü anlatım ile ilgili temel kavram ve terimleri tanımlayabilir. 3 Çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türlerinde düşünce sıralama ve geliştirme tekniklerini kullanarak sözlü/yazılı metin hazırlayabilir. 4 Türkçe dilbilgisini doğru ve etkin kullanabilir. 5 Doğru, güzel ve etkili konuşabilmek için diksiyon tekniklerini (nefes alma teknikleri, artükülasyon, vurgu ve tonlama) uygulayabilir. 6 Sesini ve beden dilini etkili kullanabilir. 7 Topluluk içinde ve önünde hazırlıklı / hazırlıksız konuşmalar yaparak, düşüncelerini sözlü olarak ifade edebilir; kendi konuşmasını değerlendirebilir. 8 İş yaşamında ve sosyal ortamda fikirlerini bir bütünlük içerisinde ifade etme becerisi elde ederek, özgüven duygularını geliştirir. 9 Konuşurken konuyu dağıtmadan söyleyeceklerini sıraya koyarak, neyi, nerede, ne biçimde ve ne kadar söyleyeceğini planlayabilir. 10 Konuşmayla birlikte çabuk düşünebilme yeteneğini geliştirebilir. 11 Konuşurken inandırıcı ve güven verici olma özelliklerini geliştirebilir.
2) Alanında edindiği temel bilgi ve becerilere dayalı fikirleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarın. - Alandaki sorunlara ilişkin fikir ve çözüm önerilerini profesyonel ve profesyonel olmayanlarla paylaşın. - Alandaki gelişmeleri izlemek ve en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde bir yabancı dil kullanarak meslektaşlarınızla iletişim kurmak. - En az düzeyde Avrupa Bilgisayar Ehliyeti Temel Seviye yazılım bilgisine sahip bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanın.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse genel bir bakış YOK
2) • Konuşma, Becerilerinin Geliştirilmesi YOK
3) • Doğru Telaffuzda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar YOK
4) • Başarılı bir diksiyon kullanımında uyulması gereken kuralları bilir. YOK
5) • Doğru yazımda dikkkat edilmesi gerekenleri bilir. YOK
6) Doğru vurgu ve önemi YOK
7) • Doğru tonlamanın konuşmadaki önem YOK
8) ARA SINAV YOK
9) • Kişilik ve Davranışlarla İlgili Konuşma Bozuklukları • Söyleyişle İlgili Konuşma Yanlışları • Bilmemekten Kaynaklanan Konuşma Yanlışları YOK
10) • Beden dilini kullanmak YOK
11) Konuşmacının Beden Dili Sinyalleri, • Bazı Beden Dili Sinyalleri ve Bunların Anlamları • Konuşma Metninin Biçimlendirilmesi • Giriş “Konunun Tanıtılması”, Tartışma ve Gelişme, Sonuç YOK
12) • Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma Özellikleri ve Türleri : Mülakat (İş Görüşmesi), Söyleşi, Açış – Takdim Konuşmaları, Tanıtım Konuşmaları, Panel,açık oturum vs.. YOK
13) • Dinlemeyi Etkileyen Faktörler, • Dinleme ve Dinlediğini Anlama Becerisi Kazandırma, • Dinleme Türleri YOK
14) • İfade • Anlam YOK
15) SINAV YOK
16) FİNAL SINAVI YOK

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, George Kops, Richard Worth, Gün Yayıncılık
2. Alıştırmalı Diksiyon Sanatı, Nüzhet Şenbay , MEB Yayınları, İstanbul, 1991.
3. Etkili Sunuş, Christine E. Bingaman, Rota Yayın, 1993
4. Bedenin Dili, Acar&Zuhal Batlaş, Remzi Kitabevi, 1995
5. Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Emin Özdemir, Remzi Kitabevi, Mayıs 1996
6. Güzel Konuşmanın Sırları, Şadi Eren, Nesil Yayınları, Mart 1997
7. Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Şerif İzgören, Academy, 1999
8. Güzel Konuşma Pratiği (El Kitabı), Cevdet Tellioğlu, Timaş Yayınları, Mayıs 2000
9. Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Ali Kaya, Eğitim Kitabevi, 2004
10. Konuşma Sanatı, Ertuğrul Yaman, Gazi Kitabevi Yay. Ankara, 2004.
11. Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri, Murat Baykızı, Kar Yayınları, Ekim 2005
12. Türkçe-2: Sözlü Anlatım, Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Mehmet Doğan, V. Savaş Yelok, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
Diğer ders materyalleri: Ders sunum notları
Diğer Kaynaklar: Konuşma Sanatı, Ertuğrul Yaman, Gazi Kitabevi Yay. Ankara, 2004.
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri, Murat Baykızı, Kar Yayınları, Ekim 2005
Türkçe-2: Sözlü Anlatım, Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Mehmet Doğan, V. Savaş Yelok, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
Diğer ders materyalleri: Ders sunum notları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

1

2

4

5

Program Kazanımları
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
7) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
13) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
7) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
13) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Anlatım

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 64
Uygulama 6 64
Toplam İş Yükü 128