CENG313 Automata Theoryİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG313
Ders İsmi: Automata Theory
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: CENG108 - Discrete Structures | CENG110 - Discrete Structures
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. SEMİH BİLGEN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. SEMİH BİLGEN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dönem sonunda öğrencilerin şu kazanımları sağlamış olmaları hedeflenmektedir:

• Biçimsel dil kavramını öğrenmiş olmaları.
• Sonlu durum makinası (SDM) soyutlamasını ve bunların düzgün dillerle ilişkisini kavramış olması.
• Düzgün ifadeler (Dİ) ile düzgün dil (DD) öğelerinin gösterimini yapabilmesi.
• Verilen bir Dİ’nin tanımladığı DD’in ve bu dili kabul edecek SDM’nin bulunması.
• Verilen bir SDM’nin kabul ettiği DD’in bulunması.
• Verilen bir Gerekirci-Olmayan SDM’nin (GOSDM) kabul ettiği dili kabul eden Gerekirci SDM’nin bulunması
• Verilen bir DD’i kabul edecek SDM’nin oluşturulması.
• Pompa Lemması kullanarak verilen bir dilin düzgün OLMADIĞININ gösterilmesi.
Dersin İçeriği: Biçimsel diller ve sonlu durum makinelerine giriş; düzgün diller.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sonlu Durum Makinesi modelinin tanınması, akıllı sistemlerin SDM şeklinde gösterilmesi; verilen bir SDM'nin nasıl çalıştığının çözümlenebilmesi.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1)
2.1) Gerekirci olan ve olmayan SDM'lerin ayırt edilebilmesi; verilen bir GOSDM'nin SDM'ye dönüştürülebilmesi
2) Biçimsel dil ve düzgün dil kavramlarının anlaşılması; verilen bir düzgün dili tanıyan SDM'nin ve verilen bir SDM'nin tanıdığı düzgün dilin bulunabilmesi
3) Biçimsel gramer kavramının anlaşılması; düzgün gramer, düzgün dil ve SDM arasındaki geçişlerin oluşturulabilmesi; verilen bir gramerin türettiği düzgün dilin belirlenebilmesi ve o dili tanıyacak SDM'nin oluşturulabilmesi
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Giriş ve ders özeti
2) • Biçimsel diller
3) • Düzgün Dilleri (DD) tanımak, DD temsil eden Düzgün İfadenin (Dİ) bulunması, verilen bir Dİ’nin temsil ettiği DD’in bulunması.
4) • Düzgün Dilleri (DD) tanımak, DD temsil eden Düzgün İfadenin (Dİ) bulunması, verilen bir Dİ’nin temsil ettiği DD’in bulunması.
5) • SDM’lerin çalışmalarının anlaşılması • Verilen bir SDM’nin kabul ettiği DD’in saptanması
6) • SDM’lerin çalışmalarının anlaşılması • Verilen bir SDM’nin kabul ettiği DD’in saptanması
7) • Gerekirci Olmayan SDM’lerin (GOSDM) çalışmalarının anlaşılması • Verilen bir GOSDM’nin kabul ettiği DD’in saptanması
8) Ara sınav
9) • Λ-GOSDM çalışmasını anlamak • Verilen bir Λ-GOSDM’nin kabul ettiği DD’in belirlenmesi • Eşdeğer GOSDM’nin bulunması • Eşdeğer Gerekirci SDM’nin bulunması
10) • Λ-GOSDM çalışmasını anlamak • Verilen bir Λ-GOSDM’nin kabul ettiği DD’in belirlenmesi • Eşdeğer GOSDM’nin bulunması • Eşdeğer Gerekirci SDM’nin bulunması
11) • Verilen bir DD’i kabul eden Λ-GOSDM oluşturmak • Λ-GOSDM’nin eşdeğer GOSDM ve Gerekirci SDM’ni oluşturmak
12) • Verilen bir DD’i kabul eden Λ-GOSDM oluşturmak • Λ-GOSDM’nin eşdeğer GOSDM ve Gerekirci SDM’ni oluşturmak
13) • Düzgün olmayan diller • Pompa Lemması • Pompa Lemması kullanarak verilen bir dilin düzgün olmadığının gösterilmesi
14) • Düzgün olmayan diller • Pompa Lemması • Pompa Lemması kullanarak verilen bir dilin düzgün olmadığının gösterilmesi
15) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: O'LEARN sistemindedir.
Diğer Kaynaklar: J. Martin, Introduction to Languages and the Theory of Computation, Mc Graw-Hill, Ed.3 (2003) or Ed. 4 (2010)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

4

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Soru cevap/ Tartışma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 32
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 38
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 62
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 38
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Küçük Sınavlar 8 1 8
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 138