YMD214 Program Yapımcılığıİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD214
Ders İsmi: Program Yapımcılığı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. DİNÇER KARACA
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin amacı; öğrencilerin, program yapımcılığını toplumsal ve kültürel hayatın içinde yerini kavramasını sağlamak, program yapımcılığının toplumsal etkileşim ve ekonomik büyümedeki rolünü anlamlandırmasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği: Reklamcılığın tanımı, tarihi, pazarlama faaliyetleri içindeki yeri ve önemi, reklamın amaçları ve fonksiyonları, çeşitleri, reklamcılıkta kullanılan reklam çekicilikleri ve temalar, reklam mesajı oluşturulması, reklam senaryosu yazımı ve mini prodüksiyon seçimi, reklamcılığın geleceği, yeni teknolojilerin reklamcılık üzerinde etkisi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Program yapımcılığını toplumsal ve kültürel hayatın içinde yerini kavrama, program yapımcılığının toplumsal etkileşim ve ekonomik büyümedeki rolünü anlamlandırma.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) TV Program Yapımcılığıyla ilgili edinilen kavramsal ve olgusal bilgilerin analizi, kitleler üzerinde verilen mesajların değerlendirilmesi. Reklamcılık alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak TV Program Yapımcılığıyla verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme ve iletişim sürecindeki sorunları tanımlayabilme.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) TV Program Yapımcılığıyla ilgili öncü kişi ve oluşumlarla iletişim kurabilme, sorun ve sorularını yapıcı bir şekilde aktarabilme yetkinliği. Elde edilen bilgi ve deneyimlerini toplumsal sorumluluk bilinci ile birleştirip yaşadığı sosyal çevre için yapıcı projeler önerip uygulayabilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) TV Program Yapımcılığı alanında edindiği bilgilere eleştirel yaklaşma, değişim önerilerinde bulunma ve uygulama, bunun için öğrenme gereksinimlerini saptayabilme ve planlama yaparak hedefine ulaşma. Bu anlamda yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama ve bu yaklaşımı uygulamaya eğilim geliştirme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) TV Program Yapımcılığıyla ile ilgili verilerin toplanması ve yorumlanması. Alanı ile ilgili etik, bilimsel değerlere uygun hareket etme ve karar alma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Konuyla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, TV yönetimi için üretim yapabilme, planlayabilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) TV PROGRAMI NEDİR VE NASIL YAPILIR? Lojistik, içerik, toplumsal ve eğitimsel anlamda TV programı nedir? Çevre programı, yarışmalar, spor programı nasıl kurgulanır?
2) PROGRAM NASIL PLANLANIR? Yönetimsel ve editoryal anlamda program nasıl planlanır kime hangi görevler düşer?
3) GÖRÜNTÜ VE GÖRSELLİK NASIL KULLANILMALI? İnsan algı olarak yanıltılmaya ve etkilenmeye çok açık bir yapısı ona ne gibi sorunlar yaratır?
4) PROGRAMCILIK VE GİZLİ İKNA TEKNİKLERİ
5) KURGU, MONTAJ NASIL YAPILIR? İçeriği destekleyecek olan tek şey kurgu ve montajdır. Montajın ve kurgunun temel özellikleri nedir?
6) TV DUYURUSU ve TANITIMLARI NASIL HAZIRLANIR? Hazırlanan içeriğin daha fazla dikkat ve ilgi çekmesi için ne tür yöntemler kullanılmalı? Tanıtım metinleri nasıl hazırlanmalı?
7) PROGRAMIN UNSURLARI: Seyirci, seyirci beklentileri nedir? Hangi programlar neden iş yapar ya da yapmaz?
8) ÖLDÜREN EĞLENCE TV: TV’ler hayatlarımızı nasıl değiştiriyor?
9) HABER, SANAL GERÇEKLİK: Simülasyon nedir? Gerçek olanla sanal olanın arasına nasıl bir çizgi çekildi?
10) SOSYAL MEDYA VE DEĞİŞEN HABER ANLAYIŞI: Vatandaş muhabirliğinden, akıllı cihazlara kadar değişen haber anlayışının sosyal medyaya ve onun türevlerine etkisi.
11) İNTERNET MEDYASI VE MEDYANIN GELECEĞİ: Seyircilerin TV izleme alışkanlıkları rayting gerçeğini nasıl etkiler? Hangi toplumsal gruba dahil olan seyirciler hangi tip programları izlerler?
12) YENİ MEDYA VE YENİ ETKİLEŞİMLER: Sosyal medyanın gerek toplum ve gerekse bireysel açıdan nasıl bir karşılığı vardır?
13) PROGRAM TÜRLERİ
14) TÜRK TV TARİHİNİN DAMGASINI VURAN PROGRAMLAR: Türk TV, tarihine damgasını vuran Siyaset Meydanı, Gündem Özel, Sıcağı Sıcağına, gibi programların analizleri.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları düzenli olarak dersin power point olarak paylaşılacaktır.
Diğer Kaynaklar: temelaksoy.com, medyaradar.com, bianet.com, medyatava.com, T24.com.tr, diken.com.tr,

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Ödev
Proje Hazırlama
Teknik gezi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Gözlem
Grup Projesi
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Proje 16 64
Final 1 3
Toplam İş Yükü 109