GBE102 Molecular Cell Biology Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GBE102
Ders İsmi: Molecular Cell Biology I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 8
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. METİN YAZAR
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. METİN YAZAR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, biyomühendislere moleküler biyoloji ve hücresel biyolojinin temellerini ve uygulamalarını tartışmak için gerekli olan giriş bilgilerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Moleküler Biyoloji’nin temel kavramlarını belirtmek; yaşam bilimlerine dair temel terminolojiyi öğrenmek; hücresel matriksler ve bu matrikslerin hücreler için önemini anlama; hücresel membran sistemlerinin yapısını ve görevlerini kavramak; hücre iskeletinin yapısını ve görevlerini incelemek; organellerin görevlerini hatırlamak; hücresel enerji üretim şeklilerini ve enerji üretim yolaklarını analiz etmek; hücresel transport olaylarını kavramak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ogrenci, moleküler biyolojinin temellerini açıklayabilir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Ogrenci, moleküler hücre biyolojisinin temel süreçlerini açıklayabilir.
2) Ogrenci, yaşam bilimleri terminolojisini tanımlayabilir
3) Ogrenci, hücresel matrisleri tanımlayabilir ve canlı hücreler için ne kadar önemli olduklarını tartışabilir
4) Ogrenci, vücut membranlarının temel yapılarını ve fonksiyonlarını açıklayabilir
5) Ogrenci, sitoskeletonun rolünü ve hücresel bileşenlerle etkileşimini açıklayabilir
6) Ogrenci, organellerin rollerini gözden geçirebilir
7) Ogrenci, enerji üretimini ve hücrelerdeki enerji üretim türlerini tanımlayabilir
8) Ogrenci, hücrelerin içindeki ve hücreler arasındaki iletişim ve transportu tanımlayabilir
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) •Müfredat • Moleküler Hücre Biyolojisine Giriş • Yaşam araştırmasında temalar • Doğal seleksiyon teorisi • Yaşam bilimlerindeki çalışma türleri Ders notları ve powerpoint sunumu
2) • Ekstrasellüler matriksin spesifik özelliklerini tartışmak • Ekstrasellüler matriks bileşenlerini tanımlamak: proteoglikanlar, lifli proteinler, diğerleri fibronektin ve laminin • Ekstrasellüler matrikse hücre adezyonunu tanımlamak • Hücre adezyon moleküllerini tartışmak • Hücrenin adhezyonuna bağlı hastalıkları tanımlamak Ders notları ve powerpoint sunumu
3) .Biyolojik membranları tanımlamak • Biyolojik membranların fonksiyonlarını açıklamak • Membran bileşenlerini tanımlamak: lipid, protein ve karbonhidratlar Ders notları ve powerpoint sunumu
4) • Sitoskeletonu tanımlaymak • Sitoskeleton üyelerini açıklamak: mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller • Hücre iskeleti üyeleri arasındaki farklılıkları tartışmak • Hücre iskeletine ilişkin anormallikleri açıklamak Ders notları ve powerpoint sunumu
5) • Organeller tanımlamak: Çekirdek, ER, ribozomlar, golgi aparatı, lizozomlar, mitokondri, vakuoller, silia ve flagella, hücre duvarı, plastidler, merkezi koful • Organellerin yaptıkları işleri tanımlamak • Prokaryotik ve ökaryotik hücreler arasındaki sıkışmanın tartışılması • Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıkları tartışmak Ders notları ve powerpoint sunumu
6) • Hücre membranından taşınımı tanımlamak • Taşıma tiplerini açıklamak: pasif difüzyon, aktif ve birlikte taşıma • Membran seçiciliğini tanımlamak • Hücre içi ulaşımı tartışmak Ders notları ve powerpoint sunumu
7) • Hücre döngüsünü tanımlamak • Hücre döngüsü evrelerini açıklamak: G0 fazı, fazlar arası ve mitoz fazı • Özel safhalar ve spesifik çoğaltma süreçlerinde yer alan molekülleri ve enzimleri tartışmak • Hücre bölünme tiplerini tanımlamak: mayoz bölünme ve mitoz • Mayoz bölünme ve mitoz arasındaki farkları tartışmak • Bitki ve hayvan hücre bölünmeleri arasındaki farklılıkları tartışmak Ders notları ve powerpoint sunumu
8) I. Ara sınav -
9) • Hücre döngüsü düzenlemesini tanımlamak • Hücre döngüsünün ana düzenleyicilerini tanımlamak: siklinler, siklin bağımlı kinazlar, hücre döngüsü inhibitörleri • Hücre döngüsü regülatörlerinin etkilediği aşamaları açıklamak • Hücre döngüsü düzenlemesiyle ilgili anormallikleri tartışmak Ders notları ve powerpoint sunumu
10) • Fotosentezi tanımlamak • Fotosentez çalışmalarının tarihini tanımlamak • Fotosentezin evrimsel tarihini tartışmak • Fotosentez adımlarının gerçekleştiği hücre bölmelerini tanimlamak • C3, C4 ve CAM bitkilerini tanımlayın ve aralarındaki farkları tartışmak • Fotosentez oranını etkileyen faktörleri tanımlamak Ders notları ve powerpoint sunumu
11) Ara sınav II -
12) • ATP sentezini tanımlamak • Hücresel solunumu tanımlamak • Glikolizi tanımlamak • Aerobik ve anaerobik solunumları tanımlamak • Laktik asit ve etil alkol solunumunu tanımlamak Ders notları ve powerpoint sunumu
13) • Aerobik hücresel solunumun tanımlanması • Hücresel solunum adımlarını tanımlamak: glikoliz, krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi • Aerobik ve anaerobik hücresel solunum arasındaki farkları karşılaştirmak • Fosforilasyon türleri: oksidatif ve substrat seviyesi Ders notları ve powerpoint sunumu
14) • Hücre ic baglantilarini tartışmak • Hücre sinyalizasyonunun gelişimini tanımlamak • Yerel ve uzun mesafe sinyalizasyonunu tanımlamak • Hücre sinyalizasyon aşamalarının tanımlanması Ders notları ve powerpoint sunumu
15) Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lecture notes and power point presentations

Hardin, J., Bertoni, G., Kleinsmith, L. J., & Becker, W. M. (2012). Becker's world of the cell (8th ed.). Boston: Benjamin Cummings.

Campbell Biology (10th Edition), by Jane B. Reecee, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson, ISBN-13: 978-0321775658 ISBN-10: 0321775651 Edition: 10th
Diğer Kaynaklar: Lecture notes and power point presentations

Hardin, J., Bertoni, G., Kleinsmith, L. J., & Becker, W. M. (2012). Becker's world of the cell (8th ed.). Boston: Benjamin Cummings.

Campbell Biology (10th Edition), by Jane B. Reecee, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson, ISBN-13: 978-0321775658 ISBN-10: 0321775651 Edition: 10th

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 1
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 0 30 0
Sunum / Seminer 1 1 1
Ara Sınavlar 2 3 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 9