GBE497 Genetics and Bioengineering Designİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GBE497
Ders İsmi: Genetics and Bioengineering Design
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 2 1 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA ÖZDAL
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders, tüm mühendislik disiplinlerinin ortak temel kavramlarını gözden geçirir, ve öğrencileri çok disiplinli bir takım projesinin yanı sıra kendi disiplinlerine özgü bitirme projesinin tasarım aşamasını gerçekleştirmelerini içerir. Bitirme projesi kapsamında, gerçekçi teknik kısıtlarla birlikte ekonomik, çevresel ve mevzuat gibi teknik olmayan kısıtlarla da uyum gözetilerek bir karmaşık mühendislik sisteminin gerçekleştirilmesi hedeflenir. Bu ders, tasarlanan sistemin gerçekleştirilmesini hedefleyen GBM498 Bitirme Projesi dersiyle eşleştirilmiş olarak yürütülür.
Dersin İçeriği: • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı ya da ürünü, gerçekçi kısıt ve koşullara uygun olarak, hedeflenen amaçlara uygun olarak tasarlamak; bu amaçla güncel tasarım teknolojilerini uygulamak.
• Disiplinler arası ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel olarak mühendislik yapabilmek.
• Türkçe, sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilmek; en az bir yabancı dil bilmek; yazılı raporlar hazırlayabilmek, yazılı raporları okuyup inceleyip değerlendirebilmek; etkili sunum yapabilmek; açık ve anlaşılır biçimde yönlendirme alabilmek ve verebilmek.
• Yaşam boyu öğrenme gereğinin ve yöntemlerinin farkındalık; bilgiye erişebilme, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme; kendini eğitmeyi sürdürebilme.
• Etik ilkelere uygun davranabilme bilinci; profesyonel ve etik sorumluluk sahibi olma; mühendislik standartlarını bilme ve uygun tasarım yapabilme.
• Proje yönetimi, risk ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve yenilikçilik bilgileri; sürdürülebilir kalkınma bilgisi.
• Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve toplumsal etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin yasal sonuçları hakkında farkındalık.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • İstenilen sonucu karşılayacak şekilde gerçekçi kısıtlamalar ve koşullar altında karmaşık bir sistem, proses, cihaz veya ürün tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi • Yaşam boyu öğrenmeye duyulan ihtiyacın tanınması; bilgiye ulaşma, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini eğitmeye devam edebilme • Etik ilkelere ve mesleki ve etik sorumluluğa uygun davranma bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilikte farkındalık, yenilikçilik; Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. • Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve sosyal etkileri ile yüzyılın çağdaş sorunları hakkında mühendislik alanına yansıyan bilgiler; mühendislik çözümlerinin yasal sonuçlarının farkında olma
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; Bireysel çalışma yeteneği.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) • Etkili raporlar yazabilme ve yazılı raporları kavrayabilme, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkili sunumlar yapabilmek ve açık ve anlaşılır talimatlar alabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Disiplinlerarası Takım çalışması ve proje incelemesi
1) • Mühendislik Tasarım Sürecinin Önemi • Tasarım Çeşitleri • Tasarım Yöntemi Versus Scientific Yöntemi • Problem Çözme Metodolojisi • Mühendislik Tasarım Süreci • Kod Formları
2) • Etkili Bir Ekip Üyesi Olmanın Anlamı • Takım Liderliği Rolleri • Takım Dinamiği • Problem Çözme Araçları • Planlama ve zamanlama • İletişim ve sunum teknikleri • Öğretim metodolojisi
3) • Bilgi Toplama Erken Yerleşimi Nasıl Tanımlanır? • Bilgi Edinme Yolları • Kütüphaneler • İnternet • Hükümet • Mühendislik Meslek toplulukları ve Ticaret Birlikleri
3) • Bilgi Toplama Erken Yerleşimi Nasıl Tanımlanır? • Bilgi Edinme Yolları • Kütüphaneler • İnternet • Hükümet • Mühendislik Meslek toplulukları ve Ticaret Birlikleri
4) • Çevre ve Sürdürülebilirlik Zorlukları • Yaşam Sonu Kavramı • Geri Yaşam döngüsü yönetimi
5) • Paranın zaman değeri • Maliyet karşılaştırması ve analizi • Kârlılık ve kesinti noktası
6) • Sözleşmeler ve Sorumluluk • Fikri mülkiyet • Etik Kuralları ve mühendislikte etik sorunlar
7) • DFM Kuralları • Montaj İçin Tasarım • Standardizasyonun Yararları • Hata-Prova
8) • Tasarım projesi seçimi
9) • Proje ve etik form analizi
10) • Toplumsal Tehlikeler • Standartlar • Arıza Modu ve Etki Analizi (FMEA)
11) • Disiplinlerarası Takım çalışması ve proje incelemesi
12) • Disiplinlerarası Takım çalışması ve proje incelemesi
13) • Sunum teknikleri • Sunum hazırlığı • Beden dilini kullanma etkinliği
14) • Projenin ayrıntılı kapsamı, metodolojisi ve proje planının sunum
15) • Sunumlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: George Dieter and Linda Schmidt, Engineering Design,
4th Ed., 2008, McGraw Hill
Diğer Kaynaklar: lecturer notes
assigned readings
scientific papers

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 1
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 1
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Beyin fırtınası /Altı şapka
Grup çalışması ve ödevi
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Soru cevap/ Tartışma
Tez Hazırlama
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Grup Projesi
Tez Sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 60
Projeler 1 % 20
Final 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 80
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 20
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 30 300
Uygulama 3 9 27
Sunum / Seminer 1 2 2
Proje 1 10 10
Rapor Teslimi 1 20 20
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 361