ME315 Mechanical Experimental Lab Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ME315
Ders İsmi: Mechanical Experimental Lab I
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ALPER TEZCAN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi HAYRETTİN KARCI
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu, iki derslik bir dizinin ilki. Mekanik Deney Laboratuvarı I dersinin amacı, öğrencilere ölçüm sistemleri, istatistiksel yöntemler ve mekanik / otomotiv mühendisliğinde geniş bir kullanım alanına sahip bir ölçüm sisteminin bileşenleri hakkında temel bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: Ölçme Sistemlerinin Genel Özellikleri.
Deneysel Verilerin İstatistiksel Analizi.
Elektrik İşaretli Ölçme Sistemleri.
Bilgisayarlı Veri Toplama Sistemleri.
Ayrık Örnekleme ve Zamanla Değişen Sinyallerin Analizi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenciler bir ölçme sisteminin genel karakteristiklerini öğreneceklerdir.
2) Öğrenciler deneysel verilerin istatistiksel olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceklerdir.
3) Öğrenciler elektrik sinyalleri kullanan ölçme sistemlerini öğreneceklerdir.
4) Öğrenciler bilgisayarlı veri toplama sistemlerini öğreneceklerdir.
5) Öğrenciler ayrık örnekleme ve zamanla değişen sinyallerin analizini öğreneceklerdir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Kursu tanımlayın. • Mühendislik Deneyinde Ölçme • İşletim Sistemlerinde Ölçüm • Boyutlar ve Birimler -
1)
2) • Ölçüm sistemlerini tanımlamak. • Genelleştirilmiş ölçüm sistemi • Ölçümün geçerliliği • Ölçüm hatası ve ilgili tanımlar • Ölçüm sistemlerinin kalibrasyonu • Dinamik ölçümü -
3) • Elektrik sinyallerini tanımlayın. • Sinyal amplifikasyonunun genel özellikleri • Sinyal zayıflaması • Sinyal filtrelemenin genel özellikleri • Gösterge ve kayıt cihazları • Dijital voltmetreler ve multimetreler • Osiloskoplar • Veri toplama sistemleri -
4) • Elektrik sinyallerini tanımlayın. • Bileşenler arasındaki sinyallerin elektrik iletimi • Düşük ve yüksek seviye analog voltaj sinyal iletimi • Akım döngüsü analog sinyal iletimi • Dijital sinyal iletimi -
5) • İstatistiksel analizi tanımlamak. • Deneysel verilerin istatistiksel analizi • Genel kavramlar ve tanımlar • Genel eğilim ölçüleri • Dağılma ölçüleri • Olasılık • Olasılık dağılım fonksiyonları • Mühendislik uygulamalarıyla bazı olasılık dağılım fonksiyonları -
6) • İstatistiksel analizi tanımlamak. • Parametre tahmini • Nüfus ortalamasının aralık tahmini • Nüfus varyansının aralık tahmini • Şüpheli veri noktalarını reddetme kriteri -
7) • İstatistiksel analiz yöntemlerini tanımlama. • Deneysel verilerin korelasyonu • Korelasyon katsayısı • En Küçük Kareler Doğrusal Uyum -
8) • x-y veri setlerinde aykırı değerler • Veri dönüşümü kullanarak doğrusal regresyon • Çoklu ve polinom regresyonu • Rastgele doğrusal fonksiyonlar -
9) Ara sınav -
10) • Veri toplama sistemlerini tanımlamak. • Bilgisayar sistemleri • Veri toplama için bilgisayar sistemleri • Bilgisayar sistemlerinin bileşenleri • Bilgisayar sistemlerinde sayıları temsil etme -
11) • Veri toplama bileşenleri • Çoklayıcılar • Analog-Dijital dönüştürücülerin temelleri • Dijital-Analog dönüştürücülerin temelleri • Eşzamanlı Örnekleme ve Tutma Alt Sistemleri -
12) • Veri toplama sistemlerini tanımlamak. • Veri Toplama sistemlerinin yapılandırılması • Dahili tek kartlı eklenti sistemleri • Harici sistemler • Dijital bağlantı • Sanal Enstrümanlar • Dijital Depolama Osiloskopları • Veri kaydedicileri • Veri toplama sistemleri için yazılım • Ticari yazılım paketleri -
13) • Örnekleme teoremini tanımlama. • Ayrık örnekleme ve zamanla değişen sinyallerin analizi • Ayrık örnekleme ve zamanla değişen sinyallerin analizi. -
14) • Örnekleme oranı teoremi • Zamanla değişen sinyallerin spektral analizi -
15) Final -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: A.J. Wheeler and A.R. Ganji, Introduction to Engineering Experimentation, 3rd Edition, Pearson Education, 2010.
Diğer Kaynaklar: R.S. Figliola, and D.E. Beasley, Theory and Design for Mechanical Measurements, 5th Edition, Wiley, 2011.
E.O. Doebelin, Measurement Systems - Application and Design, 5th Edition, McGraw-Hill, 2004.
J.P. Holman, Experimental Methods for Engineers, 7th Edition, McGraw-Hill, 2010.
P.F. Dunn, Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, 2nd Edition, Taylor&Francis/CRC Press, 2010.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 3
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. 2

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Rapor Yazma
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınavlar 1 39 39
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 135