CENG376 Image Processingİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG376
Ders İsmi: Image Processing
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. BEKİR TEVFİK AKGÜN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. KÜBRA CENGİZ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin hedefi öğrencilere sayısal görüntü işlemenin teorik temellerini öğretmek ve modern uygulamalarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: Bir görüntü işleme sisteminin temel bileşenlerini anlama.
Görüntülerin nasıl temsil edildiğini; optik görüntüler, analog ve dijital görüntüler dahil anlama.
İkili görüntü, gri skala görüntü, renkli görüntü ve çok spektrumlu görüntü gibi görüntü türlerini anlama.
Önişlemenin neden yapıldığını anlama; görüntü geometrisi, konvolüsyon maskeleri, görüntü cebri ve temel uzamsal filtreler hakkında bilgi sahibi olma.
Görüntü nicemlemeyi hem uzamsal hemde parlaklık domenlerinde anlama.
Ayrık transformların nasıl çalıştığını anlama.
Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren ve çentik filtrelerini anlama.
Görüntü işleme uygulamalarının üç kategorisini anlama: iyileştirme, tamir ve sıkıştırma.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Dijital görüntü işleme sistemlerinin temel kavramlarını anlamak.
2) Tek ve iki boyutlu sinyal analizi ve işlemesi arasındaki benzerlikleri tanıyabilme ve kullanabilmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) İki boyutlu sinyalleri frekans domeninde Fourier dönüşümü ile analiz etmek.
2) Dijital görüntü işleme operasyonlarını için algoritmalar tasarlamak ve uygulamak.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Dijital görüntü işleme operasyonlarının performansını değerlendirmek ve karşılaştırmak.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve Motivasyon Yok
2) Görsel algı, Işık ve Elektromanyetik spektrum, Görüntünün matematik modeli, Görüntü algılama ve edinme Ders notları
3) Doğrusal sistemler, Konvolüsyon, Korelasyon, Dürtü cevabı Ders notları
4) Fourier transformu ve özellikleri, Görüntüde frekans kavramı ve görüntünün frekans spektrumu, Görüntünün örneklenmesi, örtüşme ve örnekleme frekansı üzerine koşullar, Görüntünün sinüzoidal düzlemsel dalgalardan oluşturulması Ders notları
5) Fourier transformu ve özellikleri Ders Notları
6) Uzamsal domende görüntü iyileştirme: Aydınlatma, karartma ve kontrast değiştirme (histogram germe, eşitleme, belirtme v.b.) gibi piksel-nokta operasyonları Ders Notları
7) Uzamsal domende görüntü iyileştirme: Konvolüsyon, konvolüsyon maskesi ile ilişkili operasyonlar gibi piksel-grup operasyonları Ders Notları
8) Vize Sınavı Yok
9) Frekans domeninde görüntü iyileştirme Ders Notları
10) Frekans domeninde görüntü iyileştirme Ders notları
11) Kenar belirleme (Prewitt, Roberts, Sobel, Laplacian, Canny, Hoteling) Ders Notları
12) Morfolojik operasyonlar Ders Notları
13) Renkli görüntü işleme Ders notları
14) Renkli görüntü işleme Ders notları
15) Final Sınav Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th edition, Pearson, 2017.

Diğer Kaynaklar: A. K. Jain, Fundamentals of Digital İmage Processing, Prentice Hall, Addison-Wesley, 1989.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 40 40
Ara Sınavlar 1 50 50
Final 1 70 70
Toplam İş Yükü 202