YMD325 Web Radyoİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD325
Ders İsmi: Web Radyo
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NAZLIHAN BEŞİKTAŞ
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi SEMRA GEÇKİN ONAT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ders radyo yayıncılığının temel bileşenlerini öğrencilere aktarmayı, Türkiye’de Radyo Yayıncılığı Tarihini öğretmeyi, Yurt Dışında, özellikle İngiltere de Özel Radyoların gelişimini, dünyada ve ülkemizde Radyo ve Program Formatlarının irdelenmesini, bir Radyoyu dinlerken o radyonun spesifik formatını çözümlemeyi amaçlamaktadır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler O-Radyo’da yayın yapacaklar ve alandan konuklar ağırlayacaklardır.
Dersin İçeriği: Geleneksel yayıncılık, geleneksel ve sayısal yayıncılık arasındaki farklar, radyo yayıncılığı, radyo program yaratım ve yapım süreci, Yapım Yaklaşımları ve Unsurları, İşitsel Anlatım Öğeleri, Ses kayıt ve kurgu, radyo stüdyosu ve yayın ekipmanları, web üzerinden radyo yayıncılığı, yeni nesil yayıncılık programları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Radyo yayıncılığını anlama, radyoculukta hem geleneksel hem dijital yayıncılığa dair temel terminolojiyi öğrenme. Radyo programı yaratım ve yapım süreçlerini, yapım yaklaşımlarını ve unsurlarını kavrama.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Radyo programı yapım süreçlerine hakim olarak söz ve müzik programlarının tüm yapım aşamalarını uygulamalı olarak gerçekleştirebilme, dijital yayıncılık uygulamalarını kullanarak ses kayıtlarını ve kurgularını gerçekleştirebilme, daha önce tasarlanmış radyo program ve yayınlarını analiz edebilme, eleştirebilme.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Alanında edindiği bilgi ve deneyimlerini toplumsal sorumluluk bilinci ile birleştirip yaşadığı sosyal çevre için faydalı ve sosyal sorunlara farkındalık yaratan radyo yayını ve içeriği önerip uygulayabilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Radyo yayıncılığı alanına ilişkin edindiği bilgileri iletişim ve yayıncılık alanındaki diğer disiplinlere aktarabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Dijital radyo yayıncılığına ilişkin ile ilgili verilerin program ve projelerin planlanması uygulanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Radyo programı tasarımı alanında edindiği bilgilerin günlük hayatta taşıyabilme, kendi amaç ve zevkleri doğrultusunda dijital yayın içeriği oluşturabilme. Radyo yayında ve radyo yayını için program tasarlama çalışması içerisinde nasıl davranılması gerektiğini öğrenme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse genel bakış ve Tanışma. None
2) Radyo yayıncılığının tarihsel gelişimi. Radyo Yayıncılığı. Aysel Aziz- Nobel Akademik Yayıncılık
3) Türkiye’de radyo yayıncılığın tarihi. Türkiye’de radyoculuğun kilometre taşları. Radyonun Sihirli Kapısı. Meltem Ahiska – Metis Yayınları.
4) Geleneksel Radyo – Dijital radyo. Geleneksel ve sayısal yayıncılık arasındaki farklar. Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (Giriş). Aysel Aziz - Hiperlink Yayınları
5) İşitsel Anlatım Öğeleri ve türleri. Radyo Yayıncılığı. Aysel Aziz- Nobel Akademik Yayıncılık
6) Radyo yayıncılığında ses kayıt ve kurgu teknikleri. Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (Giriş). Aysel Aziz - Hiperlink Yayınları
7) Vize Sınavı. None
8) Radyo Program Yaratım ve Yapım Süreci, Yapım Yaklaşımları ve Unsurları. Radyo Yayıncılığı. Aysel Aziz- Nobel Akademik Yayıncılık Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (Giriş). Aysel Aziz - Hiperlink Yayınları
9) Radyo Program Yaratım ve Yapım Süreci, Yapım Yaklaşımları ve Unsurları -2 Radyo Yayıncılığı. Aysel Aziz- Nobel Akademik Yayıncılık Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (Giriş). Aysel Aziz - Hiperlink Yayınları
10) Radyo program türleri: Radyo haberciliği, haber yazımı. ..
11) Radyo Program Türleri: Müzik programları. ..
12) Radyo Program Türleri: Söz ağırlıklı programlar, eğitim-kültür programları. ..
13) Radyo yayın sitemleri ve örgüt yapısı. Geleneksel radyo stüdyosu ve ekipmanları versus dijital yayıncılık uygulama ve araçları. Radyo Yayıncılığı. Aysel Aziz- Nobel Akademik Yayıncılık
14) Final projesi . Tasarlanan radyo programların gerçekleştirilmesi ve yayını. None

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Radyonun Sihirli Kapısı. Meltem Ahiska – Metis Yayınları.
Radyo Yayıncılığı. Aysel Aziz- Nobel Akademik Yayıncılık
Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (Giriş). Aysel Aziz - Hiperlink Yayınları
Diğer Kaynaklar: Ders kapsamında her hafta ilgili konuya ilişkin sunumlar gerçekleştirilecek ve ders sonrasında bu sunumlar oluşturulan mail grubu, dosya barındırma servisleri vb. yoluyla öğrencilerle paylaşılacaktır.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Teknik gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Bireysel Proje
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 30
Proje 12 24
Ara Sınavlar 1 3
Final 2 6
Toplam İş Yükü 108