ME102 Statics For Mechanical Engineersİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ME102
Ders İsmi: Statics For Mechanical Engineers
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 8
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ALPER TEZCAN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi HAYRETTİN KARCI
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Makine Mühendisleri için Statik dersinin amacı; Vektörler, kuvvetler, dikdörtgen bileşenler, moment, çift, sonuç. İki ve üç boyutlu kuvvet sistemleri. İki ve üç boyutlu denge. Serbest cisim diyagramı. Düzlem kafes sistemler. Eklemler yöntemi. Kesit yöntemi, uzay kafes sistemleri, çerçeveler ve makineler. Kütle merkezleri ve sentroidler. Kablolar. Sürtünme. Sanal çalışma.
Dersin İçeriği: Makine Mühendisleri Müfredatı için Statiği Belirleme
Newton’un hareket ve yerçekimi yasasının ifadesini tanımlayın, problemleri çözmek için genel bir rehber
Kuvvet vektörlerini, vektör pozisyonlarını, vektör toplama ve ürünü tanımlamak
Bir Parçacığın Dengesini, Serbest Cisim Diyagramı Kavramını, x bilinmeyen x denklemi problem çözmeyi tanımlamak
Kuvvet Sistemi Sonuçlarını, Bir Çiftin Anını ve Anını Tanımlayın
Katı Cisim Denge Denklemlerini Belirleme
Katı Cismin Serbest Cisim Diyagramı Kavramını Belirleme
Yapısal Analizi, Çerçeve Üyelerine Yönelik Kuvvetleri Belirleyin
Öğrencileri ara sınav ile değerlendirmek
İç Kuvvetlerin Yapısal Analizini, Bir Üyeye İç Yüklemeyi, İç Kesme ve Momenti, Yükü Destekleyen Kuvvet ve Kabloları Tanımlayın
Sürtünme kavramını, sürtünme kuvveti analizini, yuvarlanma direnci kavramını tanımlar
Geometrik Özellikleri, Merkez ve Ağırlık Merkezini, geometrik temelleri tanımlayabilme
Atalet Momenti, Atalet Kütle Momenti, Atalet Denklemleri kavramını tanımlar
Sanal Çalışma İlkesini, Potansiyel Enerji İşlevini ve Potansiyel Enerji Yöntemini tanımlamak
Öğrencileri final sınavı ile değerlendirme

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) İki ve üç boyutlu uzaylarda kuvvet ve çift vektör momentini hesaplamayı kabul eder,
2) Rijit cisimler üzerinde etkiyen kuvvet ve moment sistemlerinin sonuçlarının belirlenmesi,
3) Bağlantı türlerini tanımlayın ve bir katı cisim veya bir katı cisim sistemi için serbest cisim şemalarını oluşturun
4) Denge denklemlerini kurmak, kirişlerden veya kirişlerden oluşan yapılarda iç kuvvetleri hesaplamak
5) Yüzeylerin ve hacimlerin geometrik özelliklerini belirlemeyi tanır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Makine Mühendisleri Müfredatı için Statiği Belirleme -
2) Newton’un hareket ve yerçekimi yasasının ifadesini tanımlayın, problemleri çözmek için genel bir rehber -
3) Kuvvet vektörlerini, vektör pozisyonlarını, vektör toplama ve ürünü tanımlamak -
4) Bir Parçacığın Dengesini, Serbest Cisim Diyagramı Kavramını, x bilinmeyen x denklemi problem çözmeyi tanımlamak -
5) Kuvvet Sistemi Sonuçlarını, Bir Çiftin Anını ve Anını Tanımlayın -
6) Katı Cisim Denge Denklemlerini Belirleme -
7) Katı Cismin Serbest Cisim Diyagramı Kavramını Belirleme -
8) Yapısal Analizi, Çerçeve Üyelerine Yönelik Kuvvetleri Belirleyin -
9) Öğrencileri ara sınav ile değerlendirmek -
10) İç Kuvvetlerin Yapısal Analizini, Bir Üyeye İç Yüklemeyi, İç Kesme ve Momenti, Yükü Destekleyen Kuvvet ve Kabloları Tanımlayın -
11) Sürtünme kavramını, sürtünme kuvveti analizini, yuvarlanma direnci kavramını tanımlar -
12) Geometrik Özellikleri, Merkez ve Ağırlık Merkezini, geometrik temelleri tanımlayabilme -
13) Atalet Momenti, Atalet Kütle Momenti, Atalet Denklemleri kavramını tanımlar -
14) Sanal Çalışma İlkesini, Potansiyel Enerji İşlevini ve Potansiyel Enerji Yöntemini tanımlamak -
15) Öğrencileri final sınavı ile değerlendirme -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: J. L. Meriam, L. G: Kraige, Engineering Mechanics: Statics (7th Edition), J. Wiley, SI Version, 2012
Diğer Kaynaklar: Specific hand-outs

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 2
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 3
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 3
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 3
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 2
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. 3

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 0
Ödev 7 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınavlar 1 39 39
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 135