ME306 Machine Design IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ME306
Ders İsmi: Machine Design II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ALPER TEZCAN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi HAYRETTİN KARCI
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Makine Tasarımı II dersinin amacı, mekanik yaylar, makaralı rulmanlar, dişliler gibi farklı makine elemanlarını sınıflandırma ve analiz etme tekniklerini araştırmak ve bu makine elemanlarının çeşitli tasarım kriterlerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği: • Önemli konuların gözden geçirilmesi: statik denge; serbest cisim diyagramları; stres analizi; gerilme / basınç gerilmesi; eğilme stresi; burulma stresi
• Kaynak, Yapıştırma ve Kalıcı Derzlerin Tasarımı: Kaynak Sembolleri; Alın ve Fileto Kaynakları
• Kaynak, Yapıştırma ve Kalıcı Derzlerin Tasarımı: Burulma Kaynaklı Derzlerdeki Gerilmeler; Bükülmüş Kaynaklı Eklemlerdeki Gerilmeler
• Mekanik Yaylar: Helisel Yaylardaki Gerilmeler; Eğrilik Etkisi; Helisel Yayların Sapması
• Mekanik Yaylar: Sıkıştırma Yayları; istikrar
• Mekanik Yaylar: Yay Malzemeleri; Statik Servis için Helisel Sıkıştırma Yayı Tasarımı
• Rulmanlar: Rulman Tipleri; Rulman Ömrü; Nominal Güvenilirlikte Rulman Yük Ömrü
• Yuvarlanma-Temaslı Rulmanlar: Güvenilirlik ve Yaşam; Yük, Ömür ve Güvenilirlik, Birleşik Radyal ve İtme Yüküne İlişkin
• Ara sınav
• Makaralı Rulmanlar: Değişken Yükleme; Bilyalı ve Silindirik Makaralı Rulmanların Seçimi; Konik Makaralı Rulmanların Seçimi
• Dişliler: Dişli Çeşitleri; İsimlendirme; Eşlenik Eylem; Özellikleri Dahil Et
• Dişliler: Temel bilgiler; Temas Oranı; Girişim; Dişli Dişlerin Oluşumu;
• Dişliler: Düz Konik Dişliler; Paralel Helisel Dişliler; Sonsuz Dişliler; Diş Sistemleri
• Dişliler: Dişli Trenleri; Kuvvet Analizi-Düz Dişli; Kuvvet Analizi-Konik Dişli
• Final Sınavı

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Farklı kaynak türlerini tanımlayabilecek ve analiz edebilecektir.
2) Farklı yay çeşitlerini ve bunların makine mühendisliğindeki kullanımlarını anlayabilecektir.
3) Farklı rulman tiplerini tanımlayabilecek ve spesifik özelliklerini karşılaştırabilecektir.
4) Rulman ömrünü anlayabilecek ve mekanizmaların tasarımında rulman ömrünün neden dikkate alınması gerektiğini kavrayabilecektir.
5) Dişlilerin temellerini ve isimlendirmelerini anlayabilecektir.
6) Farklı dişlilerin kuvvet analizlerini yapabilecektir.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Önemli konuların gözden geçirilmesi: statik denge; serbest cisim diyagramları; stres analizi; gerilme / basınç gerilmesi; eğilme stresi; burulma stresi -
2) • Kaynak, Yapıştırma ve Kalıcı Derzlerin Tasarımı: Kaynak Sembolleri; Alın ve Fileto Kaynakları -
3) • Kaynak, Yapıştırma ve Kalıcı Derzlerin Tasarımı: Burulma Kaynaklı Derzlerdeki Gerilmeler; Bükülmüş Kaynaklı Eklemlerdeki Gerilmeler -
4) • Mekanik Yaylar: Helisel Yaylardaki Gerilmeler; Eğrilik Etkisi; Helisel Yayların Sapması -
5) • Mekanik Yaylar: Sıkıştırma Yayları; istikrar -
6) • Mekanik Yaylar: Yay Malzemeleri; Statik Servis için Helisel Sıkıştırma Yayı Tasarımı -
7) • Rulmanlar: Rulman Tipleri; Rulman Ömrü; Nominal Güvenilirlikte Rulman Yük Ömrü -
8) • Yuvarlanma-Temaslı Rulmanlar: Güvenilirlik ve Yaşam; Yük, Ömür ve Güvenilirlik, Birleşik Radyal ve İtme Yüküne İlişkin -
9) • Ara sınav -
10) • Makaralı Rulmanlar: Değişken Yükleme; Bilyalı ve Silindirik Makaralı Rulmanların Seçimi; Konik Makaralı Rulmanların Seçimi -
11) • Dişliler: Dişli Çeşitleri; İsimlendirme; Eşlenik Eylem; Özellikleri Dahil Et -
12) • Dişliler: Temel bilgiler; Temas Oranı; Girişim; Dişli Dişlerin Oluşumu; -
13) • Dişliler: Düz Konik Dişliler; Paralel Helisel Dişliler; Sonsuz Dişliler; Diş Sistemleri -
14) • Dişliler: Dişli Trenleri; Kuvvet Analizi-Düz Dişli; Kuvvet Analizi-Konik Dişli -
15) Final -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Shigley’s Mechanical Engineering Design by Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett.
Diğer Kaynaklar: Machine Design – An Integrated Approach by Robert N. Norton.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 3
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 2
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. 3

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ödev 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 116